Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Simona Beňová


PRÍPAD S.H a OSTATNÍ v. RAKÚSKO

Simona Beňová
 | 27.2.2014 | komentárov: 0

Obrazok Sťažnosť č. 57813/00, Rozhodnutie, Štrasburg 3. November 2011 Prípad S.H a ostatní v. Rakúsko rozhodovala Veľkého senátu Európskeho súdu pre ľudské práva v zložení: J-P. Costa - predseda, a sudcovia: N. Bratza, F. Tulkens, J. Casadevall, E. Steiner, E. Fura, D. Jočienè, J. Šikuta, D. Popović, I. Ziemele, P. Hirvelä, M. Lazarova Trajkovska, L. Bianku, N. Tsotsoria, I. Karakaş, G. Raimondi, V. A. de Gaetano a M. O'Boyle - zástupca registrátora. Prípad bol prejednaný na neverejnom zasadnutí 23. februára 2011, rozhodnutie bolo prijaté 3. novembra 2011.

PRÍPAD COSTA A PAVAN V. TALIANSKO

Simona Beňová
 | 11.2.2014 | komentárov: 382

Obrazok Sťažnosť č. 54270/10, Rozhodnutie, Štrasburg 28. august 2012, Prípad Costa a Pavan v. Taliansko rozhodovala Druhá sekcia (Komora) Európskeho súdu pre ľudské práva v zložení: F. Tulkens - predseda, sudcovia: D. Popović, I. Bello-Lefèvre, A. Sajó, G. Raimondi, P. Pinto de Albuquerque, H. Keller, zastupujúci sudcovia: D. Jočienè, I. Karakaş a F. Elens-Passos - zapisovateľ sekcie. Prípad bol prejednaný na neverejnom zasadnutí 10. júla 2012, rozhodnutie bolo prijaté 28. augusta 2012. Rozsudok sa zakladá na sťažnosti č. 54270/10, ktorá bola podaná proti Talianskej republike v súlade s článkom 34 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len Dohovor), dvoma štátnymi príslušníkmi Talianska, pani Rosettou Costa (ďalej len sťažovateľka) a pánom Walterom Pavanom (ďalej len sťažovateľ), 20. septembra 2010. Sťažovatelia sú zdravými nositeľmi genetickej choroby, cystická fibróza. Vo svojej sťažnosti namietali nemožnosť prístupu k predimplantačnej genetickej diagnostike (PGD), a teda výberu embrya, ktoré nie je postihnuté týmto genetickým ochorením. Manželia sa opierali o článok 8 Dohovoru, ktorý im garantuje právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života, ako aj o článok 14 Dohovoru, podľa ktorého majú právo na nediskrimináciu.

ESĽP: PRÍPAD TERNOVSZKY V. MAĎARSKO

Simona Beňová
 | 7.2.2014 | komentárov: 422

Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu konštatoval, že „súkromný život“ je veľmi široký pojem, do ktorého spadá právo na osobnú autonómiu, osobný rozvoj, rozvoj vzťahov s ostatnými, a teda aj právo rozhodnúť sa, či sa stať či nestať rodičom. Práve toto právo v sebe zahŕňa rozhodovanie o okolnostiach pôrodu. Súd zdôrazňuje, že sťažovateľke nebolo bránené v domácom pôrode, avšak takýto pôrod spravidla predpokladá asistenciu zdravotníckych pracovníkov, ktorých legislatíva nepochybne odrádza od poskytnutia potrebnej pomoci, a tým zasahuje do práva sťažovateľky na rešpektovanie jej súkromného života podľa článku 8 Dohovoru.

Prinášame sumár rozhodnutia ESĽP v právnej veci GROSS V. ŠVAJČIARSKO

Simona Beňová
 | 23.1.2014 | komentárov: 0

Obrazok Sťažnosť č. 67810/10 Rozhodnutie Štrasburg 14. máj 2013 Prípad Gross v. Švajčiarsko rozhodovala Druhá sekcia (Komora) Európskeho súdu pre ľudské práva v zložení: G. Raimondi - predseda, a sudcovia: D. Jočienè, P. Lorenzen, A. Sajó, I. Karakaş, N. Vučinić, H. Keller a S. Naismith - registrový úradník Sekcie. Prípad bol prejednaný na neverejnom zasadnutí 8. apríla 2013 a 7. októbra 2013 bola sťažnosť postúpená Veľkej komore, kde sa bude prerokovávať 4. apríla 2014. Rozsudok sa zakladá na sťažnosti č. 67810/10, ktorá bola podaná 10. novembra 2010 švajčiarskou štátnou príslušníčkou, Aldou Gross (ďalej len sťažovateľka) proti Švajčiarskej konfederácii, ktorá namieta porušenie práva rozhodnúť sa ako a kedy ukončí svoj život obsiahnutého v článku 8 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len Dohovor). Prípad bol pridelený druhej sekcii Súdu, v rámci ktorej Komora rozhodla, že došlo k porušeniu článku 8 Dohovoru. V októbri 2013 bola sťažnosť postúpená Veľkej komore.