Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Renáta Bačarová


JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M.: (NE)PRÍPUSTNOSŤ REKLAMY LIEKOV S ODPORÚČANÍM ODBORNÍKOV A ZNÁMYCH OSOBNOSTÍ II.

Renáta Bačarová
 | 22.7.2013 | komentárov: 489

Obrazok Ďalšou pomerne neurčitou skupinou, na ktorú sa vzťahuje zákaz v súvislosti s propagáciou liekov, sú podľa zákona o reklame známe osoby, ktoré svojou popularitou môžu podnietiť spotrebu liekov, resp. známe osobnosti, ktorých popularita by mohla nabádať (1) na použitie lieku podľa zákona o vysielaní (2). Pre úplnosť dodávame, že až do prijatia novely zákona č. 342/2006 Z.z. sa aj v zákone o reklame používal pojem známa osobnosť. Výraz osobnosť sa v právnom poriadku spomína najčastejšie v súvislosti s ochranou osobnosti v zmysle § 11 a nasl. zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky v znení neskorších predpisov. V tomto ponímaní však ide o ochranu všeobecného osobnostného práva fyzickej osoby, ktorého predmetom sú imateriálne hodnoty a stránky osobnosti človeka (napr. česť, dôstojnosť, meno atď.) (3). Označenie osobnosť, tak ako ho chápe a používa zákon o vysielaní, je potrebné vykladať skôr v zmysle definície Krátkeho slovníka slovenského jazyka, ktorý za osobnosť považuje človeka s vyhranenými duševnými vlastnosťami, individualitu, prípadne jednotlivca s významným postavením v spoločenskej, politickej, vedeckej a inej sfére. (4) O významných vedeckých a umeleckých osobnostiach hovorí napríklad aj zákon o vysokých školách (5), na ktorý sme odkazovali v súvislosti s analýzou pojmu vedec.

JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M.: (NE)PRÍPUSTNOSŤ REKLAMY LIEKOV S ODPORÚČANÍM ODBORNÍKOV A ZNÁMYCH OSOBNOSTÍ I.

Renáta Bačarová
 | 16.7.2013 | komentárov: 1484

Obrazok Úlohou reklamy je v prvom rade upozorniť na existenciu nového produktu, prípadne snaha pripomenúť už zavedený výrobok. Odborná literatúra ustálila viacero základných funkcií reklamy, medzi ktoré patrí najmä funkcia informačná a propagačná.(1) Niektorí autori dodávajú, že funkcia reklamy spočíva v zvyšovaní povedomia o značke a ovplyvňovaní postoja k nej.(2) Každá reklama sa však snaží predovšetkým zaujať, pritiahnuť pozornosť cieľovej skupiny a v neposlednom rade aj presvedčiť recipientov, ktorým je určená.(3) Výnimkou v tomto smere nie je ani reklama liekov, ktorá však z dôvodu záujmu na ochrane zdravia širokej verejnosti musí pri svojom uvedení spĺňať určité osobitné kritériá. Záujem na ochrane verejného zdravia explicitne vyplýva z bodu 2 odôvodnenia smernice 2001/83/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 6. novembra 2001, ktorým sa ustanovuje Zákonník spoločenstva o humánnych liekoch, ktorá bola viackrát zmenená a doplnená (ďalej „smernica o humánnych liekoch“). Naplneniu tohto cieľa je následne podriadená aj výroba, distribúcia a používanie liekov. V smernici o humánnych liekoch sa v bode 45 odôvodnenia konštatuje, že reklama liekov na verejnosti, dokonca aj liekov dostupných bez lekárskeho predpisu, môže v prípadoch prílišného alebo nesprávneho užívania ovplyvniť verejné zdravie.