Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Peter Franko


Zabezpečenie ochrany údajov o zdravotnom stave osoby v súvislosti s občianskym súdnym konaním

Peter Franko
 | 26.1.2010 | komentárov: 0

Obrazok Identita osoby je v rámci spoločnosti tvorená súborom rôznych informácií, ktoré identifikujú jej mentálnu, sociálnu, ekonomickú a v neposlednom rade aj fyzickú úroveň. Nie každý z týchto údajov však nosí rovnaký kvalitatívny obsah. Niektoré údaje osoby sú pre ňu viac významné ako ostatné, a preto podliehajú vyššiemu režimu ochrany. Charakteristické je pre nich to, že ich neoprávneným nakladaním sa narúša právo na súkromie vo väčšom rozsahu ako pri iných osobných údajoch. Časť z nich sa dokonca dotýka tých najintímnejších stránok ľudskej bytosti. Medzi skupinu týchto údajov možno zaradiť údaje o sexuálnej orientácií, o náboženskom presvedčení, o politickom postoji a o zdravotnom stave. Ich špeciálna povaha sa prejavuje aj mierou a spôsobmi poskytovanej právnej ochrany, ktorá je badateľná vo viacerých právnych predpisoch.

OZNAČOVANIE NOVORODENCOV Z POHĽADU PRÁVA NA OCHRANU OSOBNOSTI

Peter Franko
 | 7.12.2009 | komentárov: 0

Obrazok Článok sa venuje posúdeniu procesu označovania novorodencov, ktorým sa má predísť ich zámene z hľadiska práva na ochranu osobnosti. Cieľom článku je odhaliť potenciálne právne nedostatky v existujúcej právnej úprave, upozorniť na ne a prispieť tak k nielen faktickému, ale aj právnemu zabezpečeniu správnosti postupu zdravotníckych pracovníkov pri označovaní novorodencov. Predmetom posudzovania je odborné usmernenie ministerstva zdravotníctva, ktoré konkrétnejšie opisuje samotný postup označovania z pohľadu Občianskeho zákonníka (1) , zákona o ochrane osobných údajov (2 )a zákona o zdravotnej starostlivosti (3), ktoré tvoria rámec ochrany osobnosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. V závere článku budú načrtnuté existujúce problémy a možné spôsoby ich riešenia.