Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Milan Šimkovič


Európska agentúra pre lieky (EMA)

Milan Šimkovič
 | 12.8.2017 | komentárov: 394

Obrazok Európska agentúra pre lieky (ďalej ako EMA alebo Agentúra) je decentralizovaná agentúra Európskej únie zodpovedná za vedecké hodnotenie, dohľad a monitorovanie bezpečnosti liekov v EÚ.

Prevzatie osoby do zdravotníckej starostlivosti, aj bez súhlasu?

Milan Šimkovič
 | 11.4.2017 | komentárov: 366

Obrazok Zdravotná starostlivosť predstavuje súbor pracovných činností, ktoré sú vykonávane zdravotníckym pracovníkom s cieľom predĺžiť život a zvýšiť kvalitu života fyzickej osoby, pacienta. Zdravotná starostlivosť musí byť poskytovaná za vopred stanovených podmienok a len za predpokladu, že bude pacient o rizikách a následkoch liečby dostatočne informovaný.

Návrh zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Milan Šimkovič
 | 6.3.2017 | komentárov: 2

Obrazok Ministerstvo zdravotníctva SR návrhom zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia), reaguje na požiadavku zamestnávateľov na zmenu súčasného systému pracovnej zdravotnej služby, pričom prvoradým cieľom zostáva zachovanie čo najvyššej dosiahnutej miery ochrany zdravia zamestnancov pri práci.

Zmeny v zdravotnom poistení od 1.1.2017

Milan Šimkovič
 | 27.2.2017 | komentárov: 486

Obrazok Medzi základné úlohy štátu, vo vzťah k verejnému a hospodárskemu záujmu, patrí zabezpečenie základnej zdravotnej starostlivosti pre každého, kto to potrebuje. Zdravotná starostlivosť sa v podmienkach SR poskytuje na základe zdravotného poistenia v ktorom môžeme od začiatku roka pozorovať niekoľko zmien.

Všeobecná zdravotná poisťovňa zavádza systém elektronických receptov

Milan Šimkovič
 | 17.2.2017 | komentárov: 0

Obrazok Všeobecná zdravotná poisťovňa (ďalej len VšZP) tento mesiac prichádza s novou službou eRecept. Novú službu majú v základnom rozsahu otestovať nemocnice v Starej Ľubovni a Brezne.

Poplatok na urgentnom príjme

Milan Šimkovič
 | 10.2.2017 | komentárov: 470

Obrazok Pacienti, ktorý navštívia urgentný príjem v nemocnici, za ošetrenie onedlho zaplatia viac.

Metodické usmernenie o spôsobe oznamovania nesplnenia povinností poistencami a platiteľmi poistného zdravotnou poisťovňou

Milan Šimkovič
 | 6.2.2017 | komentárov: 0

Obrazok Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „Úrad“) vydáva metodické usmernenie, ktoré upravuje spôsob oznamovania nesplnenia povinností poistencami a platiteľmi poistného zdravotnými poisťovňami pre rok 2017.

Zmeny v zákone o liekoch

Milan Šimkovič
 | 31.1.2017 | komentárov: 450

Obrazok Od 1.janúara je účinná novela zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zdravotnícky pracovníci získali postavenie chránenej osoby

Milan Šimkovič
 | 27.1.2017 | komentárov: 2

Obrazok Začiatkom roka nadobudla účinnosť novela zákona č. 300/2005 Z. z., Trestný zákon (ďalej len trestný zákon), ktorou sa okrem iného upravilo postavenie zdravotníckych osôb pri výkone povolania smerujúceho k záchrane života alebo ochrane zdravia.

Multifunkčné preukazy pre poistencov

Milan Šimkovič
 | 19.1.2017 | komentárov: 473

Obrazok Podľa návrhu zákona č.153/2013 o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý v utorok odobrili členovia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady (NR) SR sa ruší zavedenie elektronických preukazov poistenca, ktorý mal rozšíriť úlohy súčasného preukazu poistenca.

Návrh novely zákona o zdravotnej starostlivosti

Milan Šimkovič
 | 23.12.2016 | komentárov: 434

Obrazok Ministerstvo zdravotníctva SR predkladá návrh novely zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zmena zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Milan Šimkovič
 | 19.12.2016 | komentárov: 0

Obrazok Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky začalo dňa 15.12.2016 s procesom vyhodnocovania medzirezortného pripomienkového konania pre návrh zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Transplantačný zákon

Milan Šimkovič
 | 5.12.2016 | komentárov: 4090

Obrazok Dňa 29.11.2016 bol vyhlásený zákon o požiadavkách a postupoch pri odbere a transplantácii ľudského orgánu, ľudského tkaniva a ľudských buniek (transplantačný zákon).

Návrh zákona, ktorým sa mení zákon o sociálnom poistení

Milan Šimkovič
 | 25.11.2016 | komentárov: 382

Obrazok Predmetom predkladaného návrhu je v zmysle úlohy vyplývajúcej z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2017, návrh právnej úpravy nového výpočtu sumy starobného dôchodku starodôchodcov, ktorý bol priznaný podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004.

Zdravotné poisťovne odpúšťajú úroky svojim dlžníkom

Milan Šimkovič
 | 14.11.2016 | komentárov: 451

Obrazok Zdravotná poisťovňa Dôvera upúšťa od vymáhania úrokov z omeškania, v prípade ak dlžník zaplatí dlžné poistné do 31.12.2016.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR, ktorou sa rozširujú kompetencie zdravotníckych asistentov

Milan Šimkovič
 | 31.10.2016 | komentárov: 465

Obrazok Ministerstvo zdravotníctva SR predkladá návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa  vyhláška č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach.

Vývoz liekov do zahraničia

Milan Šimkovič
 | 27.10.2016 | komentárov: 0

Obrazok Národná rada SR minulý týždeň schválila novelu zákona o liekoch, ktorá má napomôcť vyriešiť problém s chýbajúcimi liekmi pre slovenských pacientov. Novela zákona prináša viacero opatrení, ktoré majú predovšetkým zabrániť ich vývozu do zahraničia.

Zmena zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti

Milan Šimkovič
 | 17.10.2016 | komentárov: 450

Obrazok Pred pár dňami začalo medzirezortné pripomienkové konanie týkajúce sa zákona, ktorým sa mení zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 578/2004).

Poplatky za prednostné vyšetrenie u lekára

Milan Šimkovič
 | 10.10.2016 | komentárov: 0

Obrazok Minulý rok vstúpila do účinnosti novela zákona č. 577/2004 Z. z., ktorá znamenala zmenu pre vyberanie poplatkov za prednostné vyšetrenie u lekára. Novela priniesla niekoľko zmien, s ktorými sa museli vysporiadať nie len poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ale i samotní pacienti.

Zmena zdravotnej poisťovne

Milan Šimkovič
 | 28.9.2016 | komentárov: 4637

Obrazok Zmena zdravotnej poisťovne predstavuje dôležité rozhodnutie v prípade každého poistenca. Takúto zmenu môže poistenec vykonať len raz ročne, a to k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho roka.

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ A ÚHRADE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI. II. ČASŤ

Milan Šimkovič
 | 20.9.2016 | komentárov: 439

Obrazok Prinášame Vám pokračovanie príspevku, týkajúceho sa zmlúv o poskytovaní a úhrade zdravotnej starostlivosti. Materiálne zabezpečenie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti je nesmierne dôležité, a to nie len pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Úroveň zabezpečenia sa často prejaví na kvalite poskytovaných služieb, čo môžu pocítiť predovšetkým dotknutý pacienti.

ŠÚKL sťahuje vybrané šarže liekov

Milan Šimkovič
 | 10.9.2016 | komentárov: 516

Obrazok Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ďalej len ŠÚKL) ku dňu 06.09.2016 sťahuje vybrané šarže liekov z úrovne distribučných spoločností, zdravotníckych zariadení, lekární a pacientov.

Zmluva o poskytovaní a úhrade zdravotnej starostlivosti. I. časť

Milan Šimkovič
 | 28.8.2016 | komentárov: 492

Obrazok Medzi základné povinnosti zdravotnej poisťovne vo vzťahu k poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, patrí povinnosť uzatvárať Zmluvu o poskytovaní a úhrade zdravotnej starostlivosti s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Na uzavretie zmluvy, zákon stanovuje prísne podmienky, ktoré majú svoj význam, nie len pre poisťovňu alebo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti ale hlavne pre pacienta.

Metodické usmernenie č. 06/1/2015 pre podávanie návrhov na vydanie platobného výmeru zdravotnou poisťovňou a platiteľom poistného

Milan Šimkovič
 | 25.8.2016 | komentárov: 392

Obrazok Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len úrad) vydal metodické usmernenie č. 06/1/2015 pre podávanie návrhov na vydanie platobného výmeru zdravotnou poisťovňou a platiteľom poistného, ktorý nadobudne účinnosť 1.9.2016.

Návrh rozpočtu pre  zdravotníctvo na rok 2017

Milan Šimkovič
 | 22.8.2016 | komentárov: 425

Obrazok Ministerstvo financií SR v pondelok, 15.8.2016 zverejnilo návrh štátneho rozpočtu na rok 2017. Podľa predloženého návrhu má budúci rok na zdravotníctvo pripadnúť o 90 miliónov menej ako v rok 2016.

Smrť pacientky pri pôrode - Rozsudok Krajského súdu v Trnave 10Co/909/2015

Milan Šimkovič
 | 5.8.2016 | komentárov: 443

Obrazok Dňa 20.4.2016 Krajský súd v Trnave vydal konečné rozhodnutie vo veci náhrady nemajetkovej ujmy, spôsobenej poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (ďalej len poskytovateľ). Ide o významné rozhodnutie z dôvodu neobvykle vysokej náhrady, ktorá bola príslušným súdom poškodeným osobám priznaná.

Zmena v zákone o zdravotnom poistení, o poisťovníctve a o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti

Milan Šimkovič
 | 30.7.2016 | komentárov: 0

Obrazok Ministerstvo zdravotníctva pripravuje návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predbežná informácia o návrhu zákona, ktorým sa mení zákon o poisťovníctve

Milan Šimkovič
 | 21.7.2016 | komentárov: 0

Obrazok Ministerstvo financií vydalo predbežnú informáciu týkajúcu sa návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2017

Milan Šimkovič
 | 14.7.2016 | komentárov: 466

Obrazok Na zasadnutí vlády Slovenskej republiky bol v súlade s § 122 ods. 4 písm. c) bod 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“), predložený Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2017 a rozpočtový výhľad na roky 2018 a 2019 (ďalej len „návrh rozpočtu na rok 2017“).

Zmena legislatívy pre chýbajúce lieky

Milan Šimkovič
 | 12.7.2016 | komentárov: 456

Obrazok Ministerstvo zdravotníctva pripravuje novelu zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o liekoch), ktorá prináša niekoľko opatrení na zamedzenie exportu liekov do krajín západnej Európy.

ŠÚKL stanovil termín na predloženie pripomienok k usmerneniam týkajúcim sa klinického skúšania liekov

Milan Šimkovič
 | 29.6.2016 | komentárov: 384

Obrazok ŠÚKL dňa 28.6.2016 informuje o možnosti vyjadriť sa k usmerneniam Európskej komisie, týkajúcich sa klinického skúšania liekov.

Oznámenie o vydaní opatrenia ustanovujúceho výšku bolestného a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2016

Milan Šimkovič
 | 8.6.2016 | komentárov: 487

Obrazok Ministerstvo zdravotníctva SR uverejnilo oznámenie o vydaní opatrenia týkajúceho sa výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia.

Vyhláška ministerstva zdravotníctva č. 190/2016 Z. z.

Milan Šimkovič
 | 7.6.2016 | komentárov: 463

Obrazok Ministerstvo zdravotníctva vydalo novú vyhlášku. Týka sa vykazovania a platenie preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie.

Implementácia internetového loga a podpísanie Sublicenčných zmlúv o používaní loga

Milan Šimkovič
 | 1.6.2016 | komentárov: 461

Obrazok Verejné lekárne alebo výdajne zdravotníckych pomôcok prevádzkujúce internetový výdaj sú od júla 2015 povinné v zmysle zákona č.362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach zverejniť na svojom webovom sídle, prostredníctvom ktorého sa internetový výdaj vykonáva, kontaktné údaje o štátnom ústave, hypertextový odkaz na webové sídlo a spoločné logo.

Bezplatné sterilizácie pre mnohodetné ženy nebudú

Milan Šimkovič
 | 27.5.2016 | komentárov: 784

Obrazok Včera, dňa 25.5.2016 poslanci Národnej rady SR neschválili novelu zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Novela sa týkala bezplatnej sterilizácie pre ženy, ktoré majú viac ako štyri deti alebo majú viac ako 35 rokov a tri deti.

Vestník Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou č.8/2016

Milan Šimkovič
 | 26.5.2016 | komentárov: 361

Obrazok Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v pondelok 23.5.2016 vydal Vestník č.8/2016. Vestník v súčasnosti obsahuje jedno Metodické usmernenie. Metodické usmernenie sa týka hodnotenia výkonových a ekonomických ukazovateľov zdravotných poisťovní v oblasti nákupu zdravotnej starostlivosti.

Návrh plánu legislatívnych úloh vlády na mesiace jún až december 2016

Milan Šimkovič
 | 17.5.2016 | komentárov: 2

Obrazok Dňa 12.5.2016 sa začalo medzirezortné konanie týkajúce sa Návrhu Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiac jún až december 2016, v rámci ktorého svoje návrhy právnych predpisov na úseku zdravotníctva predložilo aj Ministerstvo zdravotníctva SR.

Metodické usmernenie č. 3/2016 o pečiatkach lekárov, vybraných pracovníkov v zdravotníctve a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Milan Šimkovič
 | 10.5.2016 | komentárov: 433

Obrazok Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na základe § 20 ods. 2 písm. k) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva metodické usmernenie týkajúce sa pečiatok lekárov, vybraných pracovníkov v zdravotníctve a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Registrácia potratovej tabletky

Milan Šimkovič
 | 29.4.2016 | komentárov: 0

Obrazok Potratová tabletka Mifegyne možno na Slovensku príde o registráciu. Ministerstvo zdravotníctva SR predpokladá, že Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) v blízkej budúcnosti zruší jej registráciu.

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Milan Šimkovič
 | 28.4.2016 | komentárov: 382

Obrazok Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky predložilo návrh zákona, ktorým sa mení Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony.

Programové vyhlásenie vlády sľubuje zmeny v oblasti zdravotníctva

Milan Šimkovič
 | 19.4.2016 | komentárov: 1341

Obrazok Minulý týždeň vláda schválila programové vyhlásenie, ktoré vychádzalo z programových priorít kabinetu na roky 2016 až 2020, dohodnuté koaličnými partnermi. Programové vyhlásenie obsahuje zmeny v oblasti zdravotníctva, ktoré majú zvýšiť úroveň zdravotnej starostlivosti.

Zrušenie registrácie liekov s obsahom liečiva fusafungín

Milan Šimkovič
 | 11.4.2016 | komentárov: 1

Obrazok Bioparoxu, antibiotiku na liečbu dýchacích ciest bude zrušená registrácia na základe stanoviska Koordinačnej skupiny pre vzájomné uznávanie a decentralizované postupy.

Správa o vykonanom audite všeobecne záväzných právnych predpisov v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Milan Šimkovič
 | 31.3.2016 | komentárov: 0

Obrazok Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky dňa 21. 3. 2016 ukončilo medzirezortné konanie týkajúce sa Správy o vykonanom audite všeobecne záväzných právnych predpisov v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Referencovanie cien zdravotníckych pomôcok – efektívna novinka v našom zdravotníctve

Milan Šimkovič
 | 16.3.2016 | komentárov: 477

Obrazok Ministerstvo zdravotníctva SR zavádza do praxe nový systém porovnávania cien s cenami vo všetkých krajinách Európskej únie, v dôsledku ktorého cena na slovenskom trhu nesmie prekročiť priemer troch najnižších cien spomedzi cien krajín EÚ. Malo by to priniesť zníženie cien zdravotníckych pomôcok na slovenskom trhu.

Program eHealth v praxi

Milan Šimkovič
 | 15.3.2016 | komentárov: 0

Obrazok Ministerstvo zdravotníctva SR zavádza do praxe systém elektronického zdravotníctva, ktorý má významnou mierou pomôcť pri získavaní informácií pre lekára v diagnostike a liečbe pacienta.

Bioparox, registrácia, pozastavenie a zrušenie registrácie lieku

Milan Šimkovič
 | 2.3.2016 | komentárov: 449

Obrazok Bioparox, voľne predajné antibiotikum používané na liečbu zápalov a infekcií sliznice a dýchacích ciest má podľa Európskej liekovej agentúry (EMA), prísť o registráciu na celom území Európy.