Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Maroš Matiaško


Osoby pozbavené osobnej slobody a ich právo na zdravie z hľadiska zákazu zlého zaobchádzania podľa článku 3 Európskeho dohovoru o ľudských právach

Maroš Matiaško
 | 17.1.2012 | komentárov: 1293

Obrazok Právo na zdravie je považované za typicky sociálne právo. Bolo by veľmi zjednodušujúce hovoriť o práve na zdravie iba v kontexte realizácie sociálnych práv, pretože je evidentné, že toto právo súvisí s právom na život, so zákazom diskriminácie, či so zákazom zlého zaobchádzania. Právo na zdravie (podobne ako napr. právo na vzdelanie) môže dobre demonštrovať vzájomnú závislosť a súvislosť jednotlivých práv, a taktiež nezmyselnosť umelého delenia ľudských práv na práva občianske/politické a práva sociálne. V tomto príspevku sa budem venovať právu na zdravie osôb pozbavených osobnej slobody z hľadiska článku 3 EDĽP, teda z hľadiska absolútneho zákazu zlého zaobchádzania. Cieľom príspevku je čitateľom priblížiť judikatúru ESĽP a upozorniť na tie skutočnosti, ktoré podľa Súdu založili zlé zaobchádzanie a viedli k porušeniu článku 3 EDĽP.

Koncept „primeraných úprav“ a zákaz mučenia a ponižujúceho alebo neľudského zaobchádzania s osobami pozbavenými osobnej slobody

Maroš Matiaško
 | 28.12.2011 | komentárov: 1324

Obrazok V prvej časti tohto príspevku chcem čitateľom predstaviť koncept tzv. „primeraných úprav“, ktorý je v súčasnosti už neoddeliteľnou súčasťou zákazu diskriminácie. V ďalšej časti sa budem z pohľadu tohto právneho konceptu venovať judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) vo vzťahu k zákazu mučenia, ponižujúceho a neľudského zaobchádzania podľa článku 3 Európskeho dohovoru o základných ľudských právach a slobodách (ďalej len „EÚĽP“) osôb pozbavených osobnej slobody.