Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Lenka Mančáková


NOVELA ZÁKONA O ROZSAHU ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI UHRÁDZANEJ NA ZÁKLADE VZP

Lenka Mančáková
 | 1.4.2015 | komentárov: 1352

Prezidentom pôvodne vrátený návrh novely zákona týkajúci sa úhrady za služby u lekára prelomila hlasovaním Národná rada SR a zmeny boli prijaté v pôvodne navrhovanej verzii.

VYHLÁŠKA MZ SR O VYHOTOVENÍ TLAČÍV URČENÝCH NA PREDPISOVANIE LIEKOV

Lenka Mančáková
 | 25.3.2015 | komentárov: 1379

Na publikáciu v Zbierke zákonov SR bola odoslaná vyhláška MZ SR, ktorou sa dopĺňa vyhláška MZ SR č. 60/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení tlačív určených na predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok, o grafických prvkoch a údajoch týchto tlačív a o ich predajných miestach a podrobnosti o evidencii ich výdaja.