Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Komora pre medicínske právo- MEDIUS


Neprehliadnite rozhodnutie k mimoriadnemu zvýšeniu náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia v sekcii judikatúra!

Komora pre medicínske právo- MEDIUS
 | 20.7.2013 | komentárov: 0

V sekcii judikatúra nájdete sumár uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vo veci 2 Cdo 170/2008, ktoré sa týka mimoriadneho zvýšenia náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia.

Slovenská komora psychológov sa stala odborným partnerom konferencie Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu

Komora pre medicínske právo- MEDIUS
 | 18.7.2013 | komentárov: 17

Ďalším odborným partnerom plánovanej medzinárodnej konferencie venovanej ženskému reprodukčnému zdraviu je Slovenská komora psychológov.

Nové číslo the New England Journal of Medicine

Komora pre medicínske právo- MEDIUS
 | 15.7.2013 | komentárov: 2606

Obrazok Upozorňujeme na druhé júlové vydanie časopisu The New England Journal of Medicine (July 11, 2013 Vol. 369 No. 2), ktoré prináša články zamerané na aktuálnu kontroverziu spojenú s násilným kŕmením protestujúcich väzňov v Guantanáme

Výročné číslo Medical Law International k "BEST INTEREST PRINCIPLE"

Komora pre medicínske právo- MEDIUS
 | 15.7.2013 | komentárov: 2343

Obrazok Upozorňujeme na posledné vydanie časopisu Medical Law International, ktoré je zamerané na testovanie princípu "best interest" vo vzťahu k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti maloletým.

Nový príspevok v sekcii česká a slovenská judikatúra k náhrade škody

Komora pre medicínske právo- MEDIUS
 | 10.7.2013 | komentárov: 123

V sekcii judikatúra neprehliadnite novopridané rozhodnute Najvyššieho súdu SR k (sp. zn. 6 Cdo 168/2010) k náhrade škody a nemajetkovej ujmy.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek odborným partnerom konferencie

Komora pre medicínske právo- MEDIUS
 | 9.7.2013 | komentárov: 2597

Obrazok Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek sa stala odborným partnerom pripravovanej konferencie „Aké princípy vládnu zdravotníctvu?“

Nové číslo časopisu the Journal of Law, Medicine and Ethics

Komora pre medicínske právo- MEDIUS
 | 8.7.2013 | komentárov: 1960

Obrazok Vyšlo letné číslo The Journal of Law, Medicine & Ethics /American Society of Law, Medicine & Ethics, Inc., Summer 2013 Volume 41, Issue 2, Pages 386–534/, ktoré je zamerané na reformu pravidiel regulujúcich vedecký výskum s účasťou ľudských osôb v USA tzv. „common rule“

Nový príspevok v sekcii judikatúra

Komora pre medicínske právo- MEDIUS
 | 3.7.2013 | komentárov: 2884

V sekcii judikatúra neprehliadnite včerajšie rozhodnutie Ústavného súdu ČR (sp. zn. Pl. ÚS 36/11) k otázke nadštandardnej zdravotnej starostlivosti.

Rozhovor s hosťom mesiaca JÚL JUDr. Renátou Bačárovou, PhD., LL.M.: Prieniky práva duševného vlastníctva a medicíny

Komora pre medicínske právo- MEDIUS
 | 1.7.2013 | komentárov: 1330

Obrazok Prinášame rozhovor s hosťom mesiaca júl 2013 JUDr. Renátou Bačárovou, PhD., LL.M. k téme prienikov práva duševného vlastníctva a medicíny. JUDr. Renáta Bačarová, PhD., LL.M. vyštudovala Právnickú fakultu UPJŠ v Košiciach, kde od roku 2000 pôsobí ako odborná asistentka na katedre občianskeho práva. Špecializuje na oblasť práva duševného vlastníctva a mediálne právo. Absolvovala postgraduálne štúdium na Právnickej fakulte Humboldtovej univerzity v Berlíne (LL.M.). V roku 2011 ukončila doktorandské štúdium, počas ktorého sa zúčastnila niekoľkých krátkodobých študijných pobytov na Inštitúte Maxa Plancka pre duševné vlastníctvo, súťažné právo a daňové právo v Mníchove. Je absolventkou Inštitútu duševného vlastníctva pri Úrade priemyselného vlastníctva SR. Pravidelne prednáša na Úrade priemyselného vlastníctva SR a na konferenciách vo veciach práva duševného vlastníctva a mediálneho práva. V publikačnej činnosti sa zameriava najmä na oblasť duševného vlastníctva. V minulosti vyučovala právo duševného vlastníctva na Fakulte úžitkových umení TU v Košiciach a mediálne právo na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzite v Prešove a tiež Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Pôsobí v redakčnej rade časopisu Duševné vlastníctvo. Je advokátkou a zakladajúcou členkou Národného centra práva duševného vlastníctva.

ONLINE registrácia na konferenciu Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu spustená!

Komora pre medicínske právo- MEDIUS
 | 1.7.2013 | komentárov: 1392

Obrazok Pre pohodlnú registráciu na konferenciu je od dnes v dispozícii ONLINE registrácia.

Nový príspevok v sekcii zahraničná judikatúra

Komora pre medicínske právo- MEDIUS
 | 1.7.2013 | komentárov: 2622

Prinášame rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie vo veci C‑195/09 k aktuálnej téme, ktorej bude venovaný tento mesiac- právo duševného vlastníctva v medicíne. Súd rozhodoval o štyroch prejudiciálnych otázkach týkajúcich sa výkladu článkov 2, 13 a 19 nariadenia Rady (EHS) č. 1768/92 z 18. júna 1992 o vytvorení dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá (Ú. v. ES L 182, s. 1; Mim. vyd. 13/011, s. 200), zmeneného a doplneného Aktom o podmienkach pristúpenia Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia (Ú. v. ES C 241, 1994, s. 21, a Ú. v. ES L 1, 1995, s. 1.

Slovenská lekárnická komora odborným partnerom konferencie

Komora pre medicínske právo- MEDIUS
 | 25.6.2013 | komentárov: 2702

Obrazok S potešením Vám môžeme oznámiť, že Slovenská lekárnická komora sa stala odborným partnerom konferencie „Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu“, na základe čoho sa pri realizácii tohto podujatia môžeme opierať o podporu a odbornosť predstaviteľov SLEK-u.

Vyšlo nové číslo Journal of Medical Ethics

Komora pre medicínske právo- MEDIUS
 | 25.6.2013 | komentárov: 27921

Obrazok Najnovšie vydanie Journal of Medical Ethics /Journal of Medical Ethics, July 2013, Volume 39, Issue 7/ je zamerané na problematiku mužskej obriezky. Aké sú zdravotné výhody a nevýhody mužskej obriezky? Mala by byť povolená len z náboženských dôvodov? Kto má zodpovedať za škodu na zdraví spôsobenú obriezkou? Za akých podmienok je obriezka prijateľná?

Ministerstvo zdravotníctva informovalo o znížení doplatkov za lieky v prvom kvartáli roku 2013

Komora pre medicínske právo- MEDIUS
 | 18.6.2013 | komentárov: 2

Podľa tlačovej správy Ministerstva zdravotníctva sa v prvom kvartáli roku 2013 ušetrilo na doplatkoch za lieky 2,6 milióna eur.

Vyšlo 6. číslo Trestnoprávní revue

Komora pre medicínske právo- MEDIUS
 | 17.6.2013 | komentárov: 2798

Obrazok Minulú stredu vyšlo v Nakladatleství Beck aktuálne 6. číslo Trestnoprávní revue.

Právnická fakulta UPJŠ Košice sa stala odborným partnerom konferencie

Komora pre medicínske právo- MEDIUS
 | 14.6.2013 | komentárov: 1468

Obrazok Medicínske právo ako oblasť právneho systému v našej spoločnosti sa dostáva do čoraz väčšieho povedomia a záujmu tak odbornej verejnosti, ako aj študentov práva, čoho dôkazom je aj Klinika medicínskeho práva, ktorú pre svojich študentov otvorila Právnická fakulta UPJŠ Košice.

Nový príspevok v sekcii judikatúra!

Komora pre medicínske právo- MEDIUS
 | 14.6.2013 | komentárov: 32

V sekcii česká a slovenská judikatúra nájdete k problematike náhrady škody a nemajetkovej ujmy publikovaný rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky sp. zn. 25 Cdo 2543/2010. Vo svojom rozhodnutí súd zamietol dovolanie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a potvrdil rozhodnutie "v prospech" pacientky.

Portál www.pravo-medicina.sk má pridelené ISSN

Komora pre medicínske právo- MEDIUS
 | 14.6.2013 | komentárov: 1381

Portálu www.pravo-medicina.sk bolo pridelené ISSN (International Standard Serial Number). ISSN je osemmiestny číselný kód , ktorým sa jednoznačne identifikujú názvy periodík a ostatných tzv. pokračujúcich zdrojov vydávaných kdekoľvek na svete. Záznamy ISSN sú uložené v medzinárodnom Registri ISSN.

Špeciálne číslo MEDICAL LAW REVIEW venovené regulácii biotechnológií a nových postupov v medicíne

Komora pre medicínske právo- MEDIUS
 | 9.6.2013 | komentárov: 4908

Obrazok Nové technológie sú nielen výzvou, ale aj veľkým otáznikom pre oblasť právnej regulácie. Čo je nevyhnutné a čo žiaduce pri ich regulácii? Ktoré zmeny je možné dosiahnuť a ktoré môžu predstavovať prekážky? ako sa vysporiadať s nanotechnológiami, biobankami? ako regulovať a konceptualizovať vzťah domora a výskumníka? aké sú limity regulácie?

Nové číslo časopisu Journal of Medical Ethics

Komora pre medicínske právo- MEDIUS
 | 8.6.2013 | komentárov: 0

Obrazok Vyšlo nové júnové číslo Journal of Medical Ethics

MUDr. Darina Sedláková, MPH za Kanceláriu WHO na Slovensku vyjadruje podporu konferencii

Komora pre medicínske právo- MEDIUS
 | 6.6.2013 | komentárov: 1623

Obrazok Reprodukčné zdravie a reprodukčné práva tvoria jednu z významných politík Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Potrebu odbornej diskusie o aspektoch tejto témy podčiarkuje aj MUDr. Darina Sedláková, MPH, riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensku.

Webová stránka konferencie Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu 2014 spustená!

Komora pre medicínske právo- MEDIUS
 | 3.6.2013 | komentárov: 1

Obrazok Komora pre medicínske právo- MEDIUS , o.z. Vás srdečne pozýva na medzinárodnú konferenciu venovanú ženskému zdraviu, ktorá sa bude konať v 10.-11. apríla 2014 v konferenčných priestoroch VERITAS v Košiciach. Nad konferenciou prevzal záštitu primátor mesta Košice MUDr. Richard Raši, PhD., MPH. Registračný systém spúšťame už v júli 2013. Prihláste sa čo najskôr a zúčastníte sa tohto jedinečného podujatia.

Aké princípy vládnu zdravotníctvu?- inšpirácie z konferencie adresované ústredným orgánom štátnej správy

Komora pre medicínske právo- MEDIUS
 | 3.6.2013 | komentárov: 2317

Obrazok Komora pre medicínske právo- MEDIUS, o.z. adresovala Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky, Národnej rade Slovenskej republiky a Úradu vlády inšpirácie z konferencie Aké princípy vládnu zdravotníctvu?, ktorá sa uskutočnila 11.-12. apríla 2013 v Košiciach.

Záštitu na konferenciou Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu prevzal primátor Košíc - MUDr. Richard Raši, PhD., MPH.

Komora pre medicínske právo- MEDIUS
 | 1.6.2013 | komentárov: 3

Obrazok Príprava konferencie Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu je v plnom prúde.Aktuálnosť zvolenej témy, ktorá sa týka reprodukčného zdravia, a to nielen z pohľadu medicíny, ale celkovo ako spoločenskej otázky reflektujú nielen odborné organizácie ale aj samospráva.

Pozrite si VIDEO z konferencie Aké princípy vládnu zdravotníctvu?

Komora pre medicínske právo- MEDIUS
 | 30.5.2013 | komentárov: 1

Obrazok Pozrite si video z konferencie "Aké princípy vládnu zdravotníctvu?" , ktorá sa uskutočnila 11. a 12. apríla 2013 v Košiciach.

Rada ministrov prijala 15. Protokol k Európskemu dohovoru o ľudských právach

Komora pre medicínske právo- MEDIUS
 | 28.5.2013 | komentárov: 0

Obrazok Ratifikačný proces k protokolu začne koncom júna, pričom protokol vstúpi do platnosti 3 mesiace po tom, čo bude ratifikovaný všetkými zmluvnými štátmi Dohovoru.

V New Yorku sa uskutoční 6. zasadnutie Konferencie zmluvných strán Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím

Komora pre medicínske právo- MEDIUS
 | 21.5.2013 | komentárov: 2674

Obrazok V New Yorku sa v dňoch 17.-19. júla 2013 uskutoční 6. zasadnutie Konferencie zmluvných strán Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím

Bodka za diskusiou: UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2012- "Je najlepší liek lacný liek? Kvalita vs. obmedzenosť zdrojov.“

Komora pre medicínske právo- MEDIUS
 | 9.11.2012 | komentárov: 0

Obrazok V stredu 7. novembra 2012 sa uskutočnila v poradí druhá z diskusií projektu UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2012, ktorú organizovala Komora pre medicínske právo – MEDIUS v spolupráci Právnickou fakultou UPJŠ, Lekárskou fakultou UPJŠ, Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura a Nadáciou Tatra banky. Diskutérmi boli JUDr. Štefan Kseňák, PhD. z Právnickej fakulty UPJŠ, zástupcovia pacientskych organizácií Ing. arch. Radoslav Herda z občianskeho združenia Slovenský pacient a Zuzana Michálková zo Spoločnosti Parkinson Slovensko, prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc. z Lekárskej fakulty UPJŠ a MUDr. Ivan Uhliarik- poslanec Národnej rady SR a bývalý minister zdravotníctva.

Reklama liekov na vedeckých medicínskych kongresoch: áno, či nie?

Komora pre medicínske právo- MEDIUS
 | 25.10.2012 | komentárov: 2607

Obrazok Reklama liekov je v slovenskom právnom poriadku upravená v troch právnych predpisoch: zákone č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách, zákone č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o reklame“) a zákone č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 244/2012 Z. z. (ďalej len „zákon o liekoch“). Požiadavky na reklamu liekov ustanovené v § 8 zákona o reklame boli doň transponované z hlavy VIII Smernice 2001/83/ES, ktorou sa ustanovuje zákonník spoločenstva o humánnych liekoch. V tejto súvislosti je dôležité poukázať na rozdiel medzi reklamou a inými formami komunikovania o lieku (napr. Dear Health Care Provider Letters, reprinty odborných článkov, štúdie atď.), pričom rozhodujúcim pre ich odlíšenie je účel tejto komunikácie.

Rozhovor s hosťom mesiaca OKTÓBER Mgr. Evou Siminskou

Komora pre medicínske právo- MEDIUS
 | 2.10.2012 | komentárov: 0

Obrazok Mgr. Eva Siminská 11 rokov pôsobí v Štátnom ústave pre kontrolu liečiv (ŠÚKL), kde sa venuje dozoru nad reklamou liekov a ďalším právnym otázkam týkajúcim sa klinického skúšania liekov, sprístupňovania informácií, registrovania liekov, dohľadu nad zdravotníckymi pomôckami a správnej lekárenskej praxe. V rámci témy mesiaca Reklama liekov nám poskytla rozhovor, v ktorom sa zaoberá právnou reguláciou a štátnou kontrolou reklamy liekov, ako aj pripravovanou novelou zákona o liekoch.

Rozhovor s hosťom mesiaca september 2012: Ing. Bc. Štefanom Mesárošom, PhD.

Komora pre medicínske právo- MEDIUS
 | 4.9.2012 | komentárov: 2605

Obrazok Na naše potešenie pozvanie hosťovať na portáli www.pravo-medicina.sk v mesiaci september prijal Ing. Bc. Štefan Mesároš, PhD., ktorý je od roku 1998 činný vo farmaceutickom priemysle. Je absolventom Slovenskej technickej univerzity (odbor analytická chémia), kde neskôr pôsobil ako odborný asistent. V polovici 90-tych rokov minulého storočia pracoval ako Research Associate na Oakland University (Michigan, USA) v oblasti výskumu „Nitric Oxide“. V súčasnosti pôsobí vo funkcii výkonného riaditeľa v Slovenskej asociácii farmaceutických spoločností orientovaných na výskum a vývoj (SAFS). V rozhovore sa venujeme etike farmaceutického priemyslu, legislatíve regulujúcej jeho činnosť, cenotvorbe liekov, ako aj negatívnym javom súvisiacim s reexportmi liekov do krajín s vyššími cenami.

Stanovisko MZ k aktuálnej situácii sestier a pôrodných asistentiek

Komora pre medicínske právo- MEDIUS
 | 3.9.2012 | komentárov: 2

Ministerstvo zdravotníctva SR dnes zverejnilo správu k aktuálnej situácii sestier a pôrodných asistentiek. Ústavný súd v júli tohto roka rozhodol o pozastavení účinnosti zákona č. 62/2012 Z.z. o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek. Na základe tohto zákona mali sestrám od apríla 2012 stúpnuť platy.