Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Katarína Belešová


JUDr. Katarína Belešová, MPH: Je zdravotnícke prostredie na Slovensku patologické ?

Katarína Belešová
 | 27.8.2013 | komentárov: 490

Slovenské zdravotníctvo, ktoré je výsledkom koncepcie štátnej politiky zdravia a prostredníctvom stratégií, priorít by sa malo zameriavať na starostlivosť o zdravie, jeho podporu, ochranu, rozvoj celého obyvateľstva, pripomína vyhladovaný roj včiel, ktorý v stave ohrozenia rabuje svoj vlastný druh s jediným cieľom prežitia. Prežíva naše zdravotníctvo krízu ekonomickú alebo aj morálnu? Na jednej strane poskytovateľ, ktorý sa čuduje, že pacient chce mať všetko zadarmo a na strane druhej pacient, ktorý sa tiež čuduje, čo všetko zadarmo nemá. Poskytovateľ chce mať zaplatenú cenu bodu, ale už neprizná, že je pre neho veľmi výhodné byť vo zmluvnom vzťahu so zdravotnou poisťovňou, s ktorou sa dohodol na zmluvnom objeme. Zmluvný objem je rôzny, a teda tento vydelený počtom skutočne ošetrených pacientov patriacich do spádových oblastí, spôsobuje, že cena urobeného výkonu je pre každého poskytovateľa nižšia. Je to cena dohodnutá medzi dvomi podnikateľskými subjektmi, „ber alebo nechaj tak“. Mať zmluvu so zdravotnou poisťovňou je istota príjmu.

JUDr. Katarína Belešová, MPH: Compliance na Slovensku

Katarína Belešová
 | 12.8.2013 | komentárov: 0

Svetová zdravotnícka organizácia, (ďalej len „WHO“) definovala osobu pacienta ako každého príjemcu zdravotníckych služieb. Pacient je osoba vo väčšine prípadov chorá, zranená, ktorá potrebuje liečbu u lekára, sestry, alebo iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Slovo pacient pôvodne znamenalo "ten, kto trpí", neskôr ako aj „ten, čo strpieť má“. (1) Legálna definícia v slovenskej legislatíve sa pojmu pacient vyhýba. Podľa § 2 ods. 26) z.č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa hovorí o prijímateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorým je každá fyzická osoba, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť, zdravotný výkon, neodkladná zdravotná starostlivosť formami poskytovania zdravotnej starostlivosti uvedenými v § 7 z.č. 576/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.