Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / JUDr. Michal Ryška


Způsobilost zásahu přivodit újmu na zdraví a teorie ztráty šancí

JUDr. Michal Ryška
 | 2.9.2012 | komentárov: 2101

Obrazok Judikatorně již bylo dovozeno, že právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích podle § 13 odst. 2 a 3 obč. zák. a nároky na náhradu škody na zdraví za bolest a za ztížení společenského uplatnění podle ustanovení § 444 odst. 1 obč. zák. jsou samostatné právní prostředky ochrany fyzické osoby, a proto je nelze uplatnit na základě totožných skutkových tvrzení 1). To ovšem nemůže dle mého názoru vést k tomu, že v režimu ochrany osobnosti by se s úspěchem měly setkat žaloby, jejichž předmětem není sama újma na zdraví (řešitelná takto v rámci náhrady škody na zdraví), ale pouhé ohrožení jednoho ze základních osobnostních atributů v podobě práva na zdraví.

Lege artis a odpovědnost za zásah do osobnostních práv (I. časť)

JUDr. Michal Ryška
 | 14.8.2012 | komentárov: 1410

Obrazok Zdravotnická zařízení figurují relativně často jako žalovaní v řízeních na ochranu osobnosti, a to z titulu žalob podávaných buď přímo ze strany pacientů nebo i ze strany tzv. sekundárních obětí nemajetkové újmy, tj. osob blízkých pacientům, kteří byli usmrceni či utrpěli vážnou újmu na zdraví(1). Spektrum z titulu ochrany osobnosti žalovaných zásahů je přitom oproti řízením na náhradu škody na zdraví výrazně širší, neboť ochrana osobnosti (v celé její fyzické a morální integritě) zahrnuje i ochranu osobnostních atributů od lidského zdraví zřetelně odlišných(2). S tím pak pro účely ochrany osobnosti nedílně souvisí i nutnost jistých kvalitativních změn v chápání pojmu lege artis oproti tomu, jak bývá na tento pojem v právu i medicíně tradičně nahlíženo.