Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Ján Richnavský


Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti - 7. časť

Ján Richnavský
 | 1.7.2010 | komentárov: 1

Obrazok Dnes teda našu sériu článkov uzatvárame témou náhrada škody, ktorá môže byť jednak ako majetková škoda, ale aj ako nemajetková ujma. Zároveň si povieme aký vplyv má plynutie času na možnosť domáhať sa týchto náhrad.

Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti - 6. časť

Ján Richnavský
 | 21.6.2010 | komentárov: 0

Obrazok V našom seriáli sa dnes budeme venovať analýze skutkových podstát občianskoprávnej zodpovednosti v medicíne.

Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti - 5. časť

Ján Richnavský
 | 14.6.2010 | komentárov: 1

Obrazok Opäť pokračujeme na pravo-medicina.sk v zverejňovaní nášho seriálu o náhrade škody. Tentokrát sa budeme venovať subjektom zodpovednosti, spoluzodpovednosti a spoločnej zodpovednosti.

Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti - 4. časť

Ján Richnavský
 | 24.5.2010 | komentárov: 0

Obrazok Dnes by sme nadviazali na minulú tému, ktorou boli predpoklady vzniku občianskoprávnej zodpovednosti, lebo okolnosti vylučujúce protiprávnosť veľmi úzko súvisia s predpokladmi vzniku zodpovednosti.

Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti - 3. časť

Ján Richnavský
 | 23.5.2010 | komentárov: 0

Obrazok Dnes budeme rozoberať tematiku predpokladom občianskoprávnej zodpovednosti. Spomenieme niekoľko judikátov a vyložíme si zopár pojmov. Určite si prečítajte...

Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti - 2. časť

Ján Richnavský
 | 16.5.2010 | komentárov: 0

Obrazok Ako sme minule sľúbili, tak dnes sa budeme venovať ďalšiemu druhu zodpovednosti a to občianskoprávnej. Povieme si niečo o pojme, o dvoch najvýznamnejších koncepciách a stručne spomenieme aj jej funkcie, niečo o občianskoprávnej prevencii a na záver sa budeme venovať zodpovednosti v medicíne a jej teóriám, ktoré sa vyvinuli v rôznych štátoch.

Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti - 1. časť

Ján Richnavský
 | 6.5.2010 | komentárov: 0

Obrazok V tejto sérii článkov sa budeme venovať občianskoprávnej zodpovednosti v rámci medicínskeho práva. Postupne sa pokúsime komplexne vymedziť a ozrejmiť nielen jednotlivé skutkové podstaty občianskoprávnej zodpovednosti v medicínskom práve, ale aj ostatné dôležité pojmy, ktoré sú úzko spojené s danou problematikou. Medzi ne patria najmä pojmy ako právna zodpovednosť a jej druhy a funkcie, koncepcie právnej zodpovednosti v medicíne uplatňované v určitých štátoch, subjekty zodpovednosti a ich prípadné spoluzavinenie a samozrejme predpoklady vzniku zodpovednosti za škodu resp. ujmu na zdraví pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti lekármi, či zdravotníckymi zariadeniami.