Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Dominika Závadová


PRÁVO EMBRYA NA ŽIVOT VERZUS PRÁVO ŽENY ROZHODOVAŤ SA O SVOJOM „TELE“

Dominika Závadová
 | 24.9.2013 | komentárov: 105

Obrazok Morálka, filozofia, náboženstvo, právo, medicína.... každý systém sa zaoberá otázkou, kedy vzniká život. Či vzniká spojením najväčšej a najmenšej bunky v ľudskom tele, alebo až prvým pohybom v lone matky, či vzniká prvým nadýchnutím a či vôbec ho možno považovať za ľudský organizmus, keď sa v prvých týždňoch podobá skôr na iné živočíšne druhy ako na človeka. Jeden systém odmieta potraty, druhý hovorí, že život pred narodením je takisto po-trebné chrániť, a predsa nie je porušením, ak niekto tento život ukončí. Na druhej strane nie je práve žena tá, ktorá by sa mala rozhodnúť o tom, či je schopná podujať sa na úlohu matky? Či práve ona dokáže niesť ťarchu zodpovednosti po zvyšok svojho života za život niekoho iné-ho? Odpoveď si môžeme dať sami, ale rozhodnutie, to konečné, ostáva len na žene – matke.