Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Adela Lešková Blahová


Krátke zamyslenie nad problémom (modifikácie) ľudskej prirodzenosti.

Adela Lešková Blahová
 | 21.6.2011 | komentárov: 612

Obrazok Úvodom tohto týždňa uvádzame druhý príspevok hosťa mesiaca Mgr. Adely Leškovej Blahovej, PhD.. Autorka rozsiahle uvažuje nad problematikou modifikácie (ovplyvňovania) ľudskej prirodzenosti, vymedzením ľudskej podstaty a morálnej prípustnosti techník génového inžinierstva, regeneračnej či reprodukčnej medicíny. Pre oblasť asistovanej reprodukcie má takáto úvaha význam predovšetkým vo vzťahu k predimplantačnej genetickej diagnostike, ktorá umožňuje poznať pohlavie embrya a genetické odchýlky spôsobené zmenou v počte chromozómov (týmto spôsobom je možné diagnostikovať Downov syndróm- bližšie pozri názor Marka W. Leacha Podvod s prenatálnym testovaním).

Asistovaná reprodukcia v kontexte bioetickej reflexie

Adela Lešková Blahová
 | 13.6.2011 | komentárov: 0

Obrazok S radosťou uvádzame prvý príspevok hosťa mesiaca Mgr. Adely Leškovej Blahovej, PhD. k problematike asistovanej reprodukcie. V článku sa venuje načrtnutiu troch prístupov k morálnemu statusu ľudského embrya a z neho vyplývajúcich možnosti použitia embrya v biomedicínskom výskume.