Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Ľudmila Moľová


Posudzovanie zdravotného stavu zamestnanca

Ľudmila Moľová
 | 4.12.2014 | komentárov: 1359

V sekcii slovenská a česká judikatúra sme pre Vás tento raz pripravili rozhodnutie Nejvyššího soudu České republiky, ktoré sa týka posudzovaniu zdravotného stavu zamestnanca po pracovnom úraze (sp zn. 21 Cdo 3320/2013).

Neposkytnutie informácii a podvod

Ľudmila Moľová
 | 20.11.2014 | komentárov: 1357

V sekcii slovenská a česká judikatúra neprehliadnite rozhodnutie Nejvyššího soudu České republiky, ktoré sa venuje otázke úhrady nákladov za poskytnutie zdravotnej starostlivosti z verejného zdravotného poistenia (sp. zn. 4 Tdo 614/2014-24).

JUDIKATÚRA: Určenie výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia

Ľudmila Moľová
 | 27.10.2014 | komentárov: 2

Ústavný súd ČR sa vo svojom náleze (sp. zn. I.ÚS 501/13) vyjadril aj k diskrečnej právomoci všeobecných súdov pri určovaní výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia v prípadoch hodných osobitného zreteľa.

JUDIKATÚRA: Nahliadanie do zdravotnej dokumentácie

Ľudmila Moľová
 | 15.10.2014 | komentárov: 2247

Nejvyšší soud České republiky sa venoval aj otázke zodpovednosti orgánov štátnej správy za nesprístupnenie zdravotnej dokumentácie neštátnym zdravotníckym zariadením (sp. zn. 30 Cdo 531/2013).

JUDIKATÚRA: Účasť na samovražde

Ľudmila Moľová
 | 6.10.2014 | komentárov: 1

Tento týždeň sme pre Vás pripravili rozhodnutie Nejvyššího soudu České republiky, ktoré sa venuje problematike účasti inej osoby na samovražde (sp. zn. 3 Tdo 362/2014-24).

JUDIKATÚRA: Premlčanie náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia

Ľudmila Moľová
 | 26.9.2014 | komentárov: 2313

Ústavný súd Českej republiky sa v rámci svojej rozhodovacej činnosti venoval aj otázke rozhodovania všeobecných súdov o premlčaní nároku z titulu sťaženia spoločenského uplatnenia a primeranosti výšky odškodného (sp. zn. I. ÚS 3367/13).

JUDIKATÚRA: Škoda spôsobená povahou prístroja

Ľudmila Moľová
 | 22.9.2014 | komentárov: 2

Neprehliadnite rozhodnutie Nejvyššího soudu České republiky, v ktorom poukazuje na rozdiel medzi objektívnou zodpovednosťou za škodu spôsobenou povahou prístroja a škodou spôsobenou metódou jeho použitia (sp. zn. 25 Cdo 964/2014).

Metodika k odškodňovaniu nemajetkových újm

Ľudmila Moľová
 | 12.9.2014 | komentárov: 1980

Obrazok Nejvyšší soud České republiky vydal Metodiku k odškodňovaní nemajetkových újem podle § 2958 o. z., ustanovujúca nezáväzné pravidlá, ktoré by mali slúžiť ako pomôcka pri rozhodovaní súdov o náhrade škody na zdraví a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia.

JUDIKATÚRA: Poskytovanie informácií o zdravotnom stave dieťaťa rodičovi

Ľudmila Moľová
 | 9.9.2014 | komentárov: 1949

V sekcii judikatúra určite neprehliadnite rozhodnutie Nejvyššího soudu České republiky, ktoré sa týka otázky právomoci súdu rozhodovať o práve rodiča nahliadnuť do zdravotnej dokumentácie dieťaťa (22 Cdo 3727/2008).

JUDIKATÚRA: Informovaný súhlas

Ľudmila Moľová
 | 19.8.2014 | komentárov: 2216

Ústavný súd Českej republiky vo svojom uznesení (sp. zn. II.ÚS 438/14) poukázal na judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva týkajúcu sa problematiky informovaného súhlasu. Rozhodnutie nájdete v sekcii Slovenská a česká judikatúra.

Rozpor znaleckých posudkov

Ľudmila Moľová
 | 11.8.2014 | komentárov: 5126

V sekcii slovenská a česká judikatúra neprehliadnite rozhodnutie Nejvyššího soudu České republiky týkajúce sa rozporu vo vypracovaných znaleckých posudkov (sp. zn. 30 Cdo 3631/2011).

Lekársky posudok a ukončenie pracovného pomeru

Ľudmila Moľová
 | 5.8.2014 | komentárov: 1418

V sekcii judikatúra sme pre Vás tento raz pripravili rozhodnutie Nejvyššího soud České republiky, ktoré sa týka povahy lekárskeho posudku ako podkladu pre ukončenie pracovného pomeru výpoveďou (sp. zn. 21 Cdo 224/2013).

Porušenie očkovacej povinnosti

Ľudmila Moľová
 | 23.7.2014 | komentárov: 1915

V sekcii judikatúra neprehliadnite rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vo veci povinného očkovania (sp. zn. 2Szd/1/2013).

Nespokojnosť s výsledkom plastickej operácie

Ľudmila Moľová
 | 14.7.2014 | komentárov: 1

Nejvyšší soud České republiky rozhodoval aj o otázke posúdenia nárokov, ktoré je možné uplatniť v prípade nespokojnosti s vykonaným estetickým zákrokom. Rozhodnutie nájdete v sekcii slovenská a česká judikatúra (sp. zn. 25 Cdo 1050/2012).

Prevzatie osoby do ústavu zdravotnej starostlivosti bez jej súhlasu

Ľudmila Moľová
 | 8.7.2014 | komentárov: 2

V sekcii slovenská a česká judikatúra tento týždeň neprehliadnite nález Ústavného súdu Slovenskej republiky týkajúce sa problematiky prevzatia chorého do ústavu zdravotnej starostlivosti bez jeho súhlasu (sp. zn. I. ÚS 193/2013-56).

Návrh zmeny zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach

Ľudmila Moľová
 | 2.7.2014 | komentárov: 2183

Obrazok Národnej rade SR bol predstavený poslanecký návrh novely zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

JUDIKATÚRA: Odmietnutie poskytnutia neodkladnej zdravotnej starostlivosti

Ľudmila Moľová
 | 30.6.2014 | komentárov: 0

V sekcii judikatúra sme pre Vás tento raz pripravili rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktoré sa prejednáva prípad odmietnutia poskytnutia neodkladnej starostlivosti lekárom (sp. zn. 8 Szd 1/2011).

ÚDZS: Platobná schopnosť zdravotných poisťovní

Ľudmila Moľová
 | 13.6.2014 | komentárov: 2152

Obrazok Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ustanovil vo svojom Vestníku č. 8/2014 podmienky preukázania platobnej schopnosti zdravotných poisťovní za apríl 2014 v súlade so zákonom 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Porušenie prevenčnej povinnosti

Ľudmila Moľová
 | 12.6.2014 | komentárov: 643

V sekcii judikatúra neprehliadnite rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR, ktoré pojednáva o zodpovednosti zdravotníckeho zariadenia za porušenie prevenčnej povinnosti (sp. zn. 25 Cdo 695/2012).

Pripravované zmeny zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Ľudmila Moľová
 | 4.6.2014 | komentárov: 2192

Obrazok Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pripravuje novelu zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto návrhu je dosiahnutie súladu našej právnej úpravy so smernicou 89/391/EHS o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a zdravia pracovníkov pri práci. Pripravované zmeny sa budú dotýkať najmä zamestnávateľov, ktorým vznikne povinnosť zabezpečiť dohľad nad pracovnými podmienkami pre všetky zamestnanecké kategórie, a to prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby.

Znalecký posudok a ochrana osobnosti

Ľudmila Moľová
 | 28.5.2014 | komentárov: 2347

V sekcii judikatúra sme pre Vás tento raz pripravili rozhodnutie Nejvyššího soudu České republiky zaoberajúce sa otázkou zásahu do práva na ochranu osobnosti v súvislosti so znaleckou činnosťou (sp. zn. 30 Cdo 593/2013).

Očkovacia povinnosť

Ľudmila Moľová
 | 9.5.2014 | komentárov: 16792

Tento týždeň nájdete v sekcii judikatúra ďalšie rozhodnutie týkajúce sa povinného očkovania vydané Ústavným súdom ČR (sp. zn.II.ÚS 409/14).

Postup zdravotníckeho zariadenia non lege artis

Ľudmila Moľová
 | 20.4.2014 | komentárov: 2230

Sťažovateľka M.R. bola kvôli obojstrannému šedému zákalu nútená podstúpiť operačný zákrok. Pri operácii však došlo k omylu a sťažovateľke bola voperovaná nesprávna vnútroočná šošovka, čo spôsobilo sťažovateľke zhoršenie zraku, a to tak, že sa u nej prejavila refrakčná chyba oka (krátkozrakosť).Z tohto dôvodu sa rozhodla podať žalobu na zdravotnícke zariadenie, v ktorom zákrok podstúpila a žiadala náhradu vzniknutej škody. Vykonaným dokazovaním sa však preukázalo, že sťažovateľka trpela krátkozrakosťou už pred operáciou, ale kvôli svojej chorobe si ju neuvedomovala, a teda nebola spôsobená poskytnutou zdravotnou starostlivosťou. Aj na napriek tomu, že moderné technológie umožňujú korekciu refrakčnej vady priamo pri operácii šedého zákalu, neporušila žalovaná strana žiadne povinnosti, lebo „u stěžovatelky však byla operace doporučena právě z důvodu, že trpěla šedým zákalem a cílem operace bylo odstranění šedého zákalu, k čemuž došlo, nikoli korekce refrakční vady.“ Prvostupňový súd s prihliadnutím na uvedené argumenty zamietol žalobu. Krajský súd v odvolacom konaní ďalej konštatoval, že operačný zákrok šedého zákalu bol vykonaný lege artis a nedošlo k právom odškodniteľnej ujme, keďže samotná skutočnosť, že pri operácii nedošlo ku korekcii nezakladá právo na náhradu škody.

Vydanie zdravotnej dokumentácie a vlastnícke právo

Ľudmila Moľová
 | 28.3.2014 | komentárov: 1

V sekcii judikatúra tento týždeň nájdete aj rozhodnutie Nejvyššího soudu České republiky, pojednávajúce o otázke nevydania zdravotnej dokumentácie ako možného zásahu do vlastníckeho práva pacienta (sp. zn. 25 Cdo 3562/2009).

Výpoveď a znalecký posudok

Ľudmila Moľová
 | 26.3.2014 | komentárov: 2340

Nejvyšší soud České republiky sa v rámci svojej rozhodovacej činnosti venoval aj dovolaniu proti rozhodnutiu o neplatnosti výpovede, ktorá bola odôvodnená záverom lekárskeho posudku (sp. zn. 21 Cdo 2669/2012).

Zodpovednosť za škodu pri odbere krvi

Ľudmila Moľová
 | 25.3.2014 | komentárov: 2287

Tento týždeň neprehliadnite rozhodnutie Nejvyššího soudu České republiky, v ktorom rozhodoval o zodpovednosti za škodu spočívajúcu vo vlastnostiach ihly používanej pri odbere krvi (sp. zn. 25 Cdo 797/2011).

Povinné očkovanie

Ľudmila Moľová
 | 10.3.2014 | komentárov: 7026

V sekcii judikatúra neprehliadnite rozhodnutie Nejvyššího správního soudu České republiky, ktoré sa zaoberá povinnosťou podrobiť sa očkovaniu (sp. zn. 4 As 2/2013 – 75).

Vitius artis

Ľudmila Moľová
 | 4.3.2014 | komentárov: 5803

Tento týždeň sme pre Vás pripravili sumár rozhodnutia Nejvyššího soudu České republiky, pojednávajúce o náhrade škody na zdraví v dôsledku postupu zdravotníckeho zariadenia „vitius artis“ (sp. zn. 25 Cdo 4223/2009).

Pozbavenie spôsobilosti na právne úkony

Ľudmila Moľová
 | 7.2.2014 | komentárov: 14733

Tento týždeň sme pre Vás v sekcii Česká a slovenská judikatúra pripravili sumár nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky týkajúce sa otázky pozbavenia spôsobilosti na právne úkony (sp. zn. I. ÚS 313/2012-52 ).

Vykonávanie lekárskeho povolania a členstvo v lekárskej komore

Ľudmila Moľová
 | 24.1.2014 | komentárov: 0

Tento týždeň sme pre Vás pripravili sumár rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktoré sa týka výkonu lekárskeho povolanie a členstva v lekárskej komore (sp. zn. 3Tdo 15/2010).

Zníženie šance na prežitie

Ľudmila Móľová
 | 20.1.2014 | komentárov: 884

V sekcii Česká a slovenská judikatúra Vám tento týždeň prinášame rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republiky, ktoré sa týka teórie zníženia šance na prežitie a náhrady ujmy z titulu ochrany osobnosti (30 Cdo 3377/2011).

Česká a slovenská judikatúra: Asistovaná reprodukcia

Ľudmila Moľová
 | 10.1.2014 | komentárov: 1907

Prinášame Vám sumár rozhodnutia Nejvyššího soudu České republiky, ktoré pojednáva o prípade umelého oplodnenia podstúpeného v zahraničí a náhrade škody. Rozhodnutie (sp. zn. 25 Cdo 754/2010) nájdete v sekcii Česká a slovenská judikatúra- Vybrané medicínske zákroky.

Falšovanie lekárskych predpisov

Ľudmila Moľová
 | 12.12.2013 | komentárov: 30

Tento týždeň sme pre Vás pripravili uznesenie Nejvyššího soudu České republiky, zaoberajúce sa podvodným získavaním liekov pomocou sfalšovaných lekárskych predpisov (sp. zn. 8 Tdo 784/2011).

Domáci pôrod

Ľudmila Moľová
 | 1.12.2013 | komentárov: 5461

Obrazok Pripravili sme pre vás sumár uznesenia Ústavného súdu Českej republiky, v ktorom sťažovateľka namietala porušenie práva na súkromný život nedostatočnou právnou úpravou domácich pôrodov (sp. zn. Pl. ÚS 26/11).

Transplantácia kmeňových buniek v zahraničí a náhrada nákladov

Ľudmila Moľová
 | 5.11.2013 | komentárov: 1

Neprehliadnite rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky týkajúce sa náhrady nákladov pri transplantácii kmeňových buniek v zahraničí (sp. zn. 3 Cdo 161/2010). Nájdete ho v sekcii slovenská a česká judikatúra, vybrané medicínske zákroky.

Preskúmanie rozhodnutia o ukončení dočasnej práceneschopnosti

Ľudmila Moľová
 | 27.10.2013 | komentárov: 1902

V sekcii judikatúra neprehliadnite rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu Českej republiky, ktorý sa zaoberal možnosťou súdneho prieskumu rozhodnutia lekára o ukončení dočasnej práceneschopnosti (sp. zn. 5 As 17/2012 – 31).

Odmietnutie vydania opisu zo zdravotnej dokumentácie

Ľudmila Moľová
 | 8.10.2013 | komentárov: 2503

Obrazok Neprehliadnite rozhodnutie Nejvyššího správního soudu Českej republiky, ktoré sa týka odmietnutia žiadosti o vydanie opisu zo zdravotnej dokumentácie a jej následného preskúmania súdom (sp.zn. 4 Ads 127/2008 – 73).

Súdne preskúmanie lekárskej správy

Ľudmila Moľová
 | 28.9.2013 | komentárov: 1906

V sekcii judikatúra neprehliadnite rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu Českej republiky vo veci 3 Ans 11/2008 – 48, týkajúce sa otázky súdneho preskúmania lekárskej správy.

Preskúmanie lekárskeho posudku súdom

Ľudmila Moľová
 | 23.9.2013 | komentárov: 46

V sekcii judikatúra prinášame nález Ústavného súdu Českej republiky vo veci ústavnej sťažnosti sťažovateľa P.R. týkajúcej sa preskúmania lekárskeho rozsudku o dlhodobej pracovnej nespôsobilosti sťažovateľa (sp. zn. III. ÚS 117/07).

Nesplnenie očkovacej povinnosti ako dôvod neprijatia do predškolského zariadenia

Ľudmila Moľová
 | 13.9.2013 | komentárov: 1344

Nejvyšší správny súd Českej republiky rozhodoval v prípade 8 As 6/2011, ktorý sa týkal neprijatia maloletej M.N. do predškolského zariadenia z dôvodu nesplnenia očkovacej povinnosti.

Dôvody pre odmietnutie súhlasu s liečbou v zahraničí

Ľudmila Moľová
 | 10.9.2013 | komentárov: 901

V sekcii judikatúra sme zaradili rozhodnutie Súdneho dvora EÚ týkajúce sa dôvodov, pre ktoré možno neudeliť súhlas s liečbou v zahraničí (C 372/04)

Mimoriadne zvýšenie náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia

Ľudmila Moľová
 | 16.8.2013 | komentárov: 0

V sekcii judikatúra sme uverejnili ďalšie rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republiky vo veci 25 Cdo 111/2010, týkajúce sa mimoriadneho zvýšenia náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia.