HOSŤ MESIACA OKTÓBER 2014: Mgr. et Bc.Pavlína Zímová | Medicínske právo
              

Články


HOSŤ MESIACA OKTÓBER 2014: Mgr. et Bc.Pavlína Zímová


 | 28.10.2014 | komentárov: 0

Sme radi, že pozvanie stať sa hosťom mesiaca na portáli www.pravo-medicina.sk prijala Mgr. et Bc. Pavlína Zímová, ktorá pôsobí ako odborná asistentka na Ústave ochrany a podpory zdravia (LF MU Brno) a na Fakulte práva Paneurópskej Vysokej školy (Bratislava). Mgr. et Bc. Pavlína Zímová sa venuje témam ako sú lekárska etika, bioetika, medicínske právo, sociálne lekárstvo či verejné zdravotníctvo.

Obrazok

MEDIUS: Můžete se představit čtenářům a uvést, čemu se věnujete?

Na počátku našeho rozhovoru bych velmi ráda pozdravila čtenáře časopisu PRAVO-MEDICINA.SK a také poděkovala redakci za milé pozvání do rubriky „Host měsíce.“ Jmenuji se Mgr. et Bc. Pavlína Zímová a v současné době působím jako odborná asistentka na Ústavu ochrany a podpory zdraví (LF MU Brno) a na Panevropské Vysoké škole, Fakultě práva (Bratislava). V květnu 2014 došlo na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně ke sloučení dvou ústavů (Ústavu sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví s Ústavem preventivního lékařství). Přednostkou nově vzniklého Ústavu ochrany a podpory zdraví je paní profesorka Zuzana Derflerová Brázdová. Předmětem mého zájmu je lékařská etika, bioetika, medicínské právo, sociální lékařství a veřejné zdravotnictví. Nedávno jsem se vrátila z odborné stáže na Lékařské fakultě Komenského univerzity v Bratislavě. Stážovala jsem na Ústavu sociálního lékařství a lékařské etiky pod vedením pana docenta Vojtěcha Ozorovského. Ve stejnou dobu stážovala v Bratislavě i moje sestra – MUDr. Jana Zímová na Dětské dermatovenerologické klinice (DFNsP Kramáre) pod vedení pana docenta Dušana Buchvalda. Jako spoluautorka knihy za kolektiv autorů předala panu docentovi Ozorovskému knižní novinku od vydavatelství a nakladatelství Grada s názvem: „Estetická plastická chirurgie a korektivní dermatologie.“ V současné době se já i moje sestra připravujeme na přednáškové akce, které se uskuteční v České republice i Slovenské republice a v rámci svých vystoupení se do nich aktivně zapojíme.

MEDIUS: Proč jste se rozhodla věnovat oblasti, jakou je medicínské právo a bioetika?

V této perspektivě mě hodně ovlivnilo rodinné prostředí a studia (filozofická fakulta, právnická fakulta). Pocházím z lékařské rodiny. Můj otec a sestra jsou lékaři. Otec má specializaci z dermatovenerologie. Sestra má specializaci z dermatovenerologie a lymfologie. Při rozhodování na mě měli značný vliv také vynikající advokáti – manželé Langerovi.

MEDIUS: Mění se podle Vašeho názoru vztah lékař – pacient?

Dle mého názoru se vztah lékař – pacient skutečně mění v důsledku reakce na nárůst chronických a civilizačních onemocnění, životního stylu člověka, expresivitě společnosti, reflexi bipolárních hodnot zdraví a nemoci…atd. Otázkou zůstává, do jaké formy můžeme vůbec stylizovat realitu? Ochrana života a zdraví je stále důležitá, avšak nelze o ní uvažovat bez existence významu vůle a důstojnosti pacienta v léčebném procesu.

MEDIUS: Jaké faktory mají vliv na změnu vztahu mezi lékařem a pacientem?

Mezi faktory, které mají vliv na změnu vztahu mezi lékařem a pacientem patří zejména progresivní medicínský a technologický pokrok, rozvoj a dostupnost informačních technologií, vyšší vzdělanost pacientů, akceptace pacientovy autonomie, psychologický, sociologický a demografický rozvoj společnosti.

MEDIUS: Jak máme chápat tzv. paternalistický přístup k pacientovi?

Vztah mezi lékařem a pacientem je zkoumán již od 50. let minulého století. Formoval se dlouhodobě od tzv. paternalistického modelu až k modelu, který demonstruje současnou podobu (realitu). V paternalistickém modelu převažovalo dominantní postavení lékaře nad pacientem prostřednictvím jeho medicínské vzdělanosti, věcí obecně lidských a garance věcí. Rovněž zde byla absence otevřené komunikace. Pacient byl lékaři podřízen, přijímal jeho stanoviska a závěry. Bagatelizoval odpovědnost sám za sebe, přenášel ji na lékaře a očekával, že rozhodne v jeho prospěch podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

MEDIUS: Jakým způsobem se projevuje?

Je žádoucí si uvědomit, že v současné moderní medicíně je autoritativní (paternalistický) vztah mezi lékařem a pacientem nahrazován partnerským vztahem, což je optimální přístup.

Paternalistický přístup lékaře k pacientovi lze demonstrovat prostřednictvím asymetrie:

- odborných vědomostí

(lékař v pozici odborníka – pacient v pozici laika)

- rozdílných sociálních rolí

(společenské kompetence lékaře – pacient v pozici potřeby pomoci)

- dominance, řízení, iniciativy

(řízená interakce lékaře a pacienta → počátek, jádro, závěr kontaktu)

Dominance lékaře nad pacientem by se neměla svébytným způsobem reflektovat v jejich vzájemném vztahu, avšak v autoritativním (paternalistickém) vztahu je evidentní.

MEDIUS: Jaký model vztahu lékaře a pacienta považujete za optimální?

Paternalistický vztah mezi lékařem a pacientem se postupně transformoval do tzv. partnerského modelu, založeném na partnerství, rovnosti, orientaci na pacienta. Za optimální považuji vztah konstituovaný na kooperaci a participaci. Aktivita obou subjektů ve vztahu by měla být zjevná. Pacient již není jen objektem péče. V léčebném procesu se maximálně účastní a angažuje. Lékař s pacientem komunikuje, dává rady, doporučení, kontroluje, respektuje pacientovu autonomii…atd. Vzájemná spolupráce, spoluodpovědnost a akceptace by měla být na obou stranách maximalistická.

MEDIUS: Přeje systém prosazení tohoto ideálního typu?

Byl by to nepochybně ideální stav. Myslím si, že současný systém není v prosazování „ideálního typu“ dostatečně efektivní. V lepší pozici je v této perspektivě tzv. spotřebitelský vztah.

MEDIUS: Existují podle Vás nějaké atributy vztahu lékař – pacient, které zůstávají neměnné?

Na položenou otázku je velmi těžké odpovědět. Vztah mezi lékařem a pacientem je žádoucí reflektovat v rámci širších souvislostí. Koncipování nově vznikajících vztahů (inter partes) výrazným způsobem ovlivňují zážitky pacienta z dřívějších léčení, první dojem, pobytu ve zdravotnickém zařízení, kvalitě poskytované péče, představách o určité nemocnici, informovanosti o specializacích lékařů, profesionalitě zdravotnického personálu…apod. Atributy vztahu lékař – pacient nepochybně zůstávají neměnné, ale je stále náročnější je v progresivně se rozvíjející společnosti demonstrovat.

MEDIUS: Jaké to jsou?

Nepochybně by to měla být slušnost, úcta, respektování důstojnosti člověka, kvalita odbornosti lékařů, autonomie a akceptace morálních norem. Vše by mělo být realizováno v rámci právních norem (Úmluva o lidských právech a biomedicíně, Listina základních práv a svobod, zákony, vyhlášky), etických norem (lékařský slib, Etický kodex ČLK) a základních imperativů (Salus aegroti suprema lex, Primum non nocere). Pokud se nad položenou otázkou ještě jednou zamyslím a znovu racionálně prozkoumám všechny možnosti posuzovaného pole, pak budu směřovat k závěru, že na výše položené otázky, které na sebe mají návaznost, mohu nejlépe odpovědět prostřednictvím výroku akademika Josefa Charváta, který je naformulován takto: „Dobrý lékař není orientován jen k nemoci, ale především k člověku.“ Od uvedeného výroku by se mělo odvíjet vše podstatné, což je výborný základ a báječný „start“ pro další progres.

MEDIUS: Můžeme všechny změny vztahu lékař – pacient vnímat pozitivně?

Přednostně bychom se měli vrátit na počátek a položit si otázku: „Co je to vztah lékař – pacient?“ Vztah lékař – pacient můžeme definovat jako souhrn sociálních podmínek, způsobů jednání v interakci mezi lékařem a pacientem včetně vztahu lékaře k předmětu jeho činnosti. Pozitivně lze vnímat odklon od paternalistického přístupu. Etický kodex ČLK v § 3 odst. 3 zakotvuje, že: „Lékař se má vzdát paternalistických pozic v postojích vůči nemocnému a respektovat ho jako rovnocenného partnera se všemi občanskými právy i povinnostmi, včetně zodpovědnosti za své zdraví.“ Základem úspěšného léčení je aktivní účast nemocného a partnerský vztah mezi subjekty (lékařem a pacientem). Občas mám pocit, že dilemat je velmi mnoho a všechny změny vztahu lékař – pacient nelze reflektovat pozitivně. Autonomii lékaře a svobodu pacienta omezují zdravotní pojišťovny. Složité je hledání kompromisu mezi možnostmi lékařské vědy a vyhrazenými finančními prostředky. Specifickým způsobem poznamenaly vztah mezi lékařem a pacientem regulační poplatky. Změna nastala i v rámci zvláštního vztahu důvěry mezi lékařem a pacientem. Vztah mezi výše uvedenými subjekty nelze redukovat pouze na obchodní vztah a tak bychom mohli pokračovat dále. Nicméně, pozitivně bychom měli vnímat především to, že prospěch pacienta je prioritou (vždy a za všech okolností). Spojení „vždy a za všech okolností“ jsem raději dala do závorek.

MEDIUS: Existují nějaké kroky, kterými můžeme negativní dopady vyvážit?

Negativní dopady mají mnoho společného s nejistotou. Proč hovořím o nejistotě? Protože nejistota (různé intenzity) je akcesorická na každé lidské činnosti. Negativní dopady lze vyvážit např. legislativními změnami, aktivním jednáním ČLK, činností LOK-SČL, informovaností, osvětou, smysluplnou diskusí, vzděláváním…apod.

MEDIUS: Jaké nástroje jsou pro tento cíl využitelné? Je cestou další právní regulace nebo bychom se měli soustředit na neformální regulaci, případně vzdělávání?

Všechno souvisí se vším. Od instrumentů právní regulace a působení ČLK, činnosti LOK-SČL se odvíjí také informovanost, osvěta, diskuse, vzdělávání…apod. Kvituji aktivní jednání nezávislé profesní samosprávy lékařů – ČLK, která je garantem kvality lékařské péče, odbornosti a strážcem etiky výkonu lékařského povolání. Hájí profesní zájmy svých členů z důvodu efektivního výkonu lékařské profese. Kompetence ČLK vymezuje zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře.

MEDIUS: V našem rozhovoru jste zmínila také důvěru. Ráda bych se Vás zeptala, zda lze úspěšně léčit pacienty bez vzájemné důvěry?

Uvědomuji si, že důvěru je velmi těžké definovat. Směřuje do budoucnosti a k určitým artefaktům, které nelze předem bezpečně poznat. V důsledku uvedeného je v ní obsažena i nejistota, zklamání, riziko. Bez vzájemné důvěry není léčení účelné, efektivní a je prakticky nemožné. Etický kodex ČLK v § 3 odst. 5 zakotvuje, že: „Lékař nesmí zneužít ve vztahu k nemocnému jeho důvěru a závislost jakýmkoliv způsobem.“ Odpověď na položenou otázku bych ráda uzavřela konstatováním, že důvěra mezi subjekty je základem optimální spolupráce.

Tvoří ji:

  • navázaní kontaktu subjektů
  • získání důvěry pacienta od lékaře
  • získání důvěry lékaře od pacienta
  • dostatečná informovanost o terapii
  • zpětná vazba

MEDIUS: Nastal podle Vás čas na změnu?

Je nejvyšší čas na změnu, nikoliv na pohybování se v bludném kruhu. V poslední době agresivních pacientů v ordinacích lékařů přibývá. ČLK usiluje o změnu vzniklé situace. Ztráta důvěry, která by byla dostatečná k ukončení péče lékaře o pacienta v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, není obsažena. Vztah důvěry mezi lékařem a pacientem je nezbytný při poskytování lékařské péče. Definovat ztrátu důvěry je velice náročné. Avšak podmínka, kterou je žádoucí zakotvit do výše uvedeného zákona je z perspektivy profesní komory zformulována takto: „Poskytovatel může ukončit péči o pacienta v případě, že je závažným způsobem narušen vztah důvěry mezi ním a pacientem. Ukončením péče nesmí dojít k bezprostřednímu ohrožení života nebo vážnému poškození zdraví pacienta. O ukončení péče vydá lékař pacientovi písemnou zprávu, ve které je uveden důvod ukončení, ve zprávě též popíše příčiny, které ho k tomuto postupu vedly.“ V případě ukončení péče má povinnost zajistit pacientovi lékaře jeho zdravotní pojišťovna. Na závěr bych ještě ráda uvedla, že vzorem pro doplnění § 48 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách je současný zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii.

 

Děkuji za rozhovor.

 

Spracovala: Zuzana ZOLÁKOVÁ


Mgr. et Bc. Pavlína Zímová, PhDr. Renáta Knezović, PhD.

 

MUDr. Jana Zímová, doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc.
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 5+3 =


-- žiadne príspevky --