UD 2014 Bratislava: Pokračujeme treťou diskusiou o bezpečnosti liekov! | Medicínske právo
              

Články


UD 2014 Bratislava: Pokračujeme treťou diskusiou o bezpečnosti liekov!


 | 28.10.2014 | komentárov: 0

Je nám cťou predstaviť Vám hostí, ktorí sa rozhodli prijať naše pozvanie a zúčastnia sa v poradí poslednej tretej diskusie z cyklu UNIVERSITATIS DISPUTATIONES 2014. Tá sa uskutoční už zajtra 29. októbra v priestoroch Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského. Hosťami diskusie bezpečnosti liekov a právnej zodpovednosti nazvanej „Čo ťa nezabije, to Ťa posilní . Platí to aj v zdravotníctve? “ budú Dr. Ing. Nora Farkašová, PhD. – Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP), PharmDr. Monika Lainczová –Dôvera, zdravotná poisťovňa, a. s., doc. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH - Katedra farmakológie a toxikológie, Farmaceutická fakulta UK, MUDr. Pavol Gibala, CSc. – Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) a JUDr. Ivan Humeník, PhD. – h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o.

Obrazok

Téma: Čo ťa nezabije, to ťa posilní. Platí to aj v zdravotníctve?

Miesto: Farmaceutická fakulta UK, ul. Odbojárov 10, Bratislava, prednášková miestnosť – 101

Termín: 29. október 2014

Čas: 16:15

O čom budeme hovoriť: Ako je zabezpečená bezpečnosť liekov a liečby? Mal by sa do systému zapájať aktívne aj pacient? Ak áno, ako? Kto je zodpovedný v prípade poškodenia zdravia pacienta? Ako prebieha klinické skúšanie lieku?  Čo je to systém rýchleho varovania ? Aká je úloha ŠUKL pri sledovaní bezpečnosti lieku? Aký význam má zo strany poisťovne zaistenie bezpečnosti  liekov? Je pre pacienta VŽDY dôležité vedieť, čo s ním liek robí?  Aké právne riziká sú spojené so skúšaním liekov? Čo je to zodpovednosť za škodu? Aké sú  vzťahy medzi jednotlivými subjektmi (aj v zmysle poisťovania rizika)?


Profily diskutérov
Dr. Ing. Nora Farkašová, PhD. pracuje vo farmaceutickom priemysle približne 15 rokov. Počas svojej praxe zastávala rôzne pracovné pozície v oblasti klinického skúšania liekov, momentálne pracuje v spoločnosti Pfizer na pozícií sr. Investigator Site Development Lead, pričom zastrešuje organizáciu pre spoluprácu a rozvíjanie centier klinických skúšaní v strednej Európe. Je členom pracovnej skupiny AIFP (Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu) venujúcej sa medicínskemu výskumu na Slovensku a spolupracuje aj s ďalšími stavovskými organizáciami za účelom zlepšovania podmienok klinického skúšania doma i v zahraničí.

 

 

MUDr. Pavol Gibala, CSc. - je absolventom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Štúdium ukončil v roku 1975. Po skončení štúdia na vysokej škole pokračoval v štúdiu na Farmakologickom ústave SAV, kde ďalej pôsobil vo funkcii samostatného vedeckého pracovníka  v oblasti kardiovaskulárnej experimentálnej farmakológie.  Od roku 1990 pracuje v Štátnom ústave pre kontrolu liečiv vo funkcii vedúceho sekcie a zástupcu riaditeľa. Zaoberá sa farmakovigilanciou a klinickým skúšaním liekov.

 

 

PharmDr. Monika Lainczová – pôsobí na pozícii manažéra Odboru liekovej politiky, v spoločnosti Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

 

 

PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH - je absolventom Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde úspešne zavŕšil aj postgraduálne štúdium v odbore farmakológia. Počas štúdia absolvoval niekoľko zahraničných pobytov a stáží (Biology Department Lab., Glaxo Wellcome S.p.A., Verona, Taliansko; Institut für Pharmakologie und Toxikologie, Universitätsklinikum, Westfälische Wilhelms-Universität, Münster, Nemecko a Institut für Pharmakologie und Toxikologie, Klinikum der Medizinischen Fakultät, Martin-Luther-Universität, Halle-Wittenberg, Nemecko). Za docenta farmakológie habilitoval na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine. V súčasnosti pôsobí ako prvý prodekan a prodekan pre spoluprácu s praxou na FaF UK, kde je aj členom Vedeckej rady FaF UK. Je členom Subkomisie pre generické lieky Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv a posudzovateľ v procese európskej a národnej registrácie liekov (European Medicines Agency, Štátny ústav pre kontrolu liečiv). Pôsobí ako module leader (Regulatory Affairs) v medzinárodnom programe Cooperative European Medicines Development Course. Je riešiteľom domácich aj zahraničných grantových projektov (grant Slovenskej kardiologickej spoločnosti, Vedeckej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR a SAV - VEGA, Agentúry na podporu výskumu a vývoja, European Foundation for the Study of Diabetes; EFSD New Horizons 2012). Prednášal na zahraničných vedeckých kongresoch (European Society of Cardiology Congress, ESC 2011, Paríž, Francúzsko; European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection, ESH 2012, Londýn, V. Británia; European Congress of Pharmacology, Europharma 2012, Granada, Španielsko).

 

JUDr. Ivan Humeník, PhD. - absolvoval Právnickú fakultu Trnavskej univerzity (2003). Po ukončení druhého stupňa vysokoškolského štúdia sa vrátil do Košíc kde vykonával právnickú prax vo viacerých neziskových organizáciách a neskôr v oblasti advokácie. V roku 2006 získal na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave titul JUDr. a roku 2011, pod vedením prof. JUDr. Petra Vojčíka, CSc., obhájil na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach dizertačnú prácu týkajúcu sa ochrany osobnostných práv pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a bol mu udelený titul PhD.. Ivan Humeník sa dlhodobo orientuje na problematiku medicínskeho práva. Na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach vedie predmet "Medicínske právo". Okrem akademickej činnosti vykonáva advokátsku prax v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS a podieľa sa na činnosti Komory pre medicínske právo - MEDIUS, ktorej vznik spoluinicioval. Je členom Svetovej asociácie pre medicínske právo (WAML), sudcom Rozhodcovského súdu pre medicínske záležitosti a autorom mnohých odborných článkov z oblasti medicínskeho práva. Ivan Humeník je členom redakčnej rady Časopisu zdravotnického práva a bioetiky (MedLaw Journal) vydávaného Ústavom státu a práva Akademie věd ČR, v.v.i. a členom redakčnej rady odborného recenzovaného časopisu Slovenský lekár. Je autorom monografie “Ochrana osobnosti a medicínske právo” (2011), editorom zborníka “Informovaný súhlas a inštitút predchádzajúceho priania” (2011) a spolueditorom medzinárodného zborníka “Biomedicínsky výskum – právne, eticky, filozoficky” (2012) a zborníka Aké princípy vládnu zdravotníctvu (2013). Okrem advokátskej a akademickej činnosti sa venuje aj vzdelávaniu v oblasti medicínskeho a farmaceutického práva.

 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 3+2 =


-- žiadne príspevky --