Ďalšie návrhy na legalizáciu eutanázie | Medicínske právo
              

Články


Ďalšie návrhy na legalizáciu eutanázie


 | 15.9.2014 | komentárov: 0

V dnešnej dobe sa v mnohých štátoch po celom svete rozpráva o zavedení niektorej z foriem eutanázie, resp. asistovanej samovraždy do právneho poriadku, teda o jej zlegalizovaní. Eutanáziu (z gréčtiny: dobrá smrť) môžeme rozdeliť na pasívnu a aktívnu.

Obrazok

Pasívna eutanázia znamená, že osobe sa odoprie akákoľvek starostlivosť, vrátane život udržujúcich liekov, jedla a vody, dochádza k vypnutiu život udržujúcich prístrojov. Naopak pri aktívnej eutanázii lekár podá pacientovi „liek“, ktorý spôsobí, že dôjde k smrti. Ďalej ešte poznáme pojem asistovaná samovražda, ktorý je veľmi podobný a úzko spätý s eutanáziou, ale nie rovnaký. Asistovaná samovražda znamená, že lekár alebo iná osoba síce poskytne pacientovi liek, ktorý spôsobí, že dôjde k smrti, ale pacient si ho podá sám.

O zlegalizovaní eutanázie sa najnovšie hovorí aj u našich západných susedov, v Českej republike. Senátorka Václava Domšová pripravila senátny návrh zákona, ktorý by do českého právneho poriadku zaviedol pojem dôstojná smrť, resp. eutanázia. Zákon by mal dať nevyliečiteľne chorým trpiacim ľudom možnosť ukončiť svoj život. Navrhovateľka zvolila koncept, ktorý by dal pacientovi, ktorý sa nachádza v stave trvalého fyzického alebo psychického utrpenia, možnosť, aby si za pomoci lekára mohol dôstojnú smrť vyvolať sám.

V návrhu zákona je však okrem toho upravený aj inštitút požiadania eutanázie vopred. V praxi to znamená, že pacient, ktorý sa niekedy v budúcnosti bude nachádzať v stave, keď nebude schopný vyjadriť svoju vôľu (napr. v bezvedomí), na základe jeho predbežnej žiadosti vykoná dôstojnú smrť lekár sám. Avšak eutanáziu možno vykonať až po uplynutí 4 týždňov od vyhotovenia žiadosti a musí byť zároveň splnených niekoľko podmienok. Pacient musí trpieť nevyliečiteľnou chorobou, musí sa nachádzať v stave nezmeniteľného bezvedomia a jeho zdravotný stav by mal byť, s ohľadom na stav lekárskej vedy tej doby, nezvratný. Po splnení týchto podmienok, je povinný ošetrujúci lekár zároveň konzultovať svoje rozhodnutie s iným lekárom alebo tímom lekárov, ktorých informuje o zdravotnom stave pacienta.

Legalizovaním eutanázie sa nedávno zaoberala aj Kanada, resp. jej provincia Quebec. Kanada sa radí ku krajinám, v ktorých je eutanázia zakázaná. V kanadskom trestnom zákone (Criminal Code) je ustanovené, že  osoba, ktorá spôsobí smrť inej osobe, aj keď by v tom prípade táto k tomu dala  súhlas, je trestne zodpovedná. Ďalej sa uvádza, že osoba, ktorá navádza alebo akokoľvek pomáha osobe spáchať samovraždu, dopustí sa trestného činu. Na základe tohto možno konštatovať, že v Kanade je zakázaná tzv. aktívna eutanázia. Avšak tzv. pasívna eutanázia je povolená, a to priamo zákonom C-407 – zákon, ktorým sa mení trestný zákon – právo dôstojne zomrieť (An Act to Amend the Criminal Code - Right to Die with Dignity). Kanadský zákon však presne definuje podmienky, za ktorých možno odoprieť lekársku starostlivosť, ktorej dôsledkom je smrť. Musí ísť o osobu, ktorá trpí smrteľnou chorobou alebo trpí ťažkou fyzickou a psychickou ujmou bez vyhliadky na úľavu a môže byť vykonaná jedine lekárom.

Kanadský trestný zákon je platný pre všetky provincie a teritóriá, z ktorých sa Kanada skladá. Avšak Quebec sa stal prvou kanadskou provinciou, ktorá legalizovala eutanáziu v pravom slova zmysle, teda tzv. aktívnu eutanáziu, a to aj napriek tomu, že táto je kanadským trestným zákonom zakázaná. Stalo sa tak prijatím zákona č. 52, ktorý sa nazýva Zákon rešpektujúci starostlivosť pri umieraní (An Act respecting end-of-life care).

Tento kontroverzný zákon vyvolal množstvo diskusií a bitka nad ním ešte nie je skončená, a to aj napriek tomu, že bol tento zákon prijatý Národným Zhromaždením, ktorý predstavuje v Quebecu zákonodarný orgán. Quebec tvrdí, že tento zákon neprijal v rozpore s trestným zákonom ani mimo svojej kompetencie (legislatíva v oblasti trestného práva patrí do kompetencie Kanady), pretože zákon radí pod problematiku zdravotnej starostlivosti, nie pod problematiku trestnú (legislatíva v oblasti zdravotníctva patrí do kompetencie jednotlivých provincií). Aj z tohto dôvodu používa legislatíva Quebecu eufemistický názov zákona (zákon rešpektujúci starostlivosť na konci života, nie napr. zákon o eutanázii), ako aj eufemizmus „lekárska pomoc v umieraní“ („medical aid in dying“) namiesto pojmu eutanázia. Zákon definuje túto starostlivosť na konci života ako paliatívnu starostlivosť, ktorá je poskytovaná osobám na konci ich života vrátane lekárskej pomoci pri umieraní. Právna úprava však zároveň nemá byť vnímaná ako lekárska pomoc k smrti (medical aid to die), ale ako starostlivosť pri umieraní (end-of-life care).

Na druhej strane, minister zdravotníctva Quebecu Gaétan Barette hovorí, že provincia pri uzatváraní zákona získala rady od právnych odborníkov vrátane advokátskej komory, čo naznačuje, že by spor na súde mohli vyhrať. Quebec zároveň tvrdí, že zákon nemôže byť legálne definovaný ako povolenie eutanázie alebo asistovanej samovraždy, pretože rozširuje služby zdravotnej starostlivosti, ktoré sú, ako je aj vyššie uvedené, v jurisdikcii provincie.
Hovorca ministra spravodlivosti Peter McKay hovorí: „Je úlohou súdov rozhodnúť, či niektorá provincia je legislatívne v rámci svojej právomoci. Je to postoj našej vlády, že ustanovenia trestného zákona zakazujúce eutanáziu a asistovanú samovraždu sú ústavne platné, avšak je opodstatnené chrániť všetky osoby vrátane tých, ktorí sú v našej spoločnosti najzraniteľnejší.“ Určitá skupina už podala proti tomuto zákonu odvolanie na kanadský najvyšší súd. Rodinný lekár Paul J. Saba a hendikepovaná žena Lisa D´Amico, ktorí sú súčasťou skupiny podávajúcej odvolanie, tvrdia, že eutanázia nepatrí do  problematiky zdravotnej starostlivosti, že zákon je protiústavný, a že pokiaľ by lekári tento zákon dodržiavali, dostali by sa do rozporu s ich etickým kódexom, takisto ako aj s federálnym trestným zákonom.

Čo sa týka zákona samotného, hneď v úvode je vytýčený jeho cieľ, a to garantovať pacientom na sklonku života, že im bude poskytnutá starostlivosť rešpektujúca ich dôstojnosť a ich autonómiu. Podstúpiť eutanáziu môže dospelý, ktorý je nevyliečiteľne chorý, je psychicky zdravý (tzv. „sound mind“) a trpí nepretržitou a neznesiteľnou fyzickou alebo psychickou bolesťou, ktorú nie je možné zmierniť pomocou liekov. Takáto osoba môže požiadať o smrtiacu injekciu, ktorá povedie k smrti. Quebec sa týmto pripája k Holandsku, Belgicku a Luxembursku a stáva sa tak štvrtou krajinou, v ktorej je eutanázia legálna.

 

Spracovala: Anna PEKAROVIČOVÁ

Obrázok: freedigitalphotos.net

Zdroje:
http://www.bioedge.org/index.php/bioethics/bioethics_article/10997
http://www.epcc.ca/wp-content/uploads/2013/10/Bill52fortheweb.pdf
http://www.theglobeandmail.com/news/national/quebec-first-province-to-adopt-right-to-die-legislation/article19009781/
http://www.assnat.qc.ca/en/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-52-40-1.html
http://www.parl.gc.ca/Content/LOP/ResearchPublications/2010-68-e.htm#a6
http://baptist-atlantic.ca/wp-content/uploads/2012/02/bill_c-407.pdf
http://www.mvcr.cz/clanek/senat-navrh-na-zakonne-osetreni-eutanazie.aspx
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 8+3 =


-- žiadne príspevky --