JUDIKATÚRA: Škoda spôsobená povahou prístroja | Medicínske právo
              

Články


JUDIKATÚRA: Škoda spôsobená povahou prístroja


 | 22.9.2014 | komentárov: 2

Neprehliadnite rozhodnutie Nejvyššího soudu České republiky, v ktorom poukazuje na rozdiel medzi objektívnou zodpovednosťou za škodu spôsobenou povahou prístroja a škodou spôsobenou metódou jeho použitia (sp. zn. 25 Cdo 964/2014).


Žalobkyňa J. P podstúpila operáciu pravého ramenného kĺbu. Pred zákrokom bola poučená podľa zákona a podpísala informovaný súhlas. Pri operácii však došlo k porušeniu celistvosti vláken axilárneho nervu, vďaka čomu nemohla žalobkyňa vzpažiť a ani upažiť pravú ruku, s čím boli spojené aj ďalšie zdravotné komplikácie. Tento neželaný následok nastal pravdepodobne pôsobením operačných hákov, ktoré umožňovali lekárom lepší prístup k ramennému kĺbu pri operácii.

V tejto situácii sa žalobkyňa rozhodla podať žalobu, v ktorej požadovala, aby súd uložil povinnosť žalovanému zdravotníckemu zariadeniu zaplatiť jej náhradu za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia. V konaní pred prvostupňovým súdom nebolo preukázané zanedbanie povinnosti žalovaným zdravotníckym zariadením, avšak podľa súdu, za ujmu spôsobenú žalobkyni zodpovedá aj tak, keďže „za nebezpečí a riziko, které je dáno povahou přístroje, odpovídá poskytovatel zdravotnických služeb, tj. žalovaná, přičemž není rozhodující ani to, zda jsou škodlivé účinky přístroje známy, nebo zda k nim dochází zcela ojediněle.“ Druhostupňový súd, ktorý rozhodoval o odvolaní podaným zdravotníckym zariadením, sa stotožnil s právnym názorom prvostupňového súdu a potvrdil ho.

Žalované zdravotnícke zariadenie sa rozhodlo podať dovolanie, a to z dôvodu odchýlenia sa odvolacieho súdu od ustálenej rozhodovacej praxe. Podľa jeho názoru „nemůže tvrdost chirurgického háku sama o sobě způsobit poškození zdraví pacienta, hák musí být zkonstruován tak, aby vyhovoval platným normám, atestován a schválen pro použití ve zdravotnictví, musí mít předepsané vlastnosti, včetně příslušné tvrdosti.“

Najvyšší súd súhlasil s názorom prvostupňového a aj odvolacieho súdu, podľa ktorého sa v danom prípade nejedná o všeobecnú zodpovednosť zdravotníckeho zariadenia za škodu spôsobenú žalobkyni, keďže postup pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti bol lege artis. Do úvahy však prichádza možnosť zodpovednosti zdravotníckeho zariadenia za škodu spôsobenú žalobkyni povahou prístroja. Ide o „zvláštní případ objektivní odpovědnosti, kdy ten, kdo plní závazek (poskytuje určitou službu), se nemůže odpovědnosti zprostit na základě žádného liberačního důvodu. Jde o přísnou odpovědnost, která nastupuje bez ohledu na zavinění a není podmíněna porušením právní povinnosti. Má tzv. absolutní charakter (nepočítá se s možností liberace), což ovšem neznamená, že je dána za všech okolností, nýbrž pouze tehdy, jsou-li splněny všechny její zákonné podmínky. Zákonnými předpoklady jsou zde vznik škody, její původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jíž bylo při plnění závazku použito, a příčinná souvislost mezi nimi.“ Tento druh zodpovednosti prichádza do úvahy vtedy, ak vec bola síce správne použitá, ale napriek tomu škoda bola spôsobená jej charakteristickou vlastnosťou.

Vo svojom rozhodnutí poukázal Najvyšší súd aj na svoju predchádzajúcu rozhodovaciu činnosť, podľa ktorej nie je spôsob vedenia operačného zákroku okolnosťou majúcou pôvod v povahe prístroja. Napriek tomu, nie je možné od seba striktne oddeliť pôsobenie charakteristických vlastností operačného nástroja a spôsob jeho použitia pri operácii. „Samotný způsob použití nástroje, tj. pouhý technologický postup, nevede k odpovědnosti podle § 421a obč. zák., jestliže se na výsledném škodlivém účinku neprojevila sama o sobě povaha předmětu, vyplývající z jeho charakteristických vlastností, nýbrž především metoda a způsob jeho aplikace.“

Najvyšší súd v rozhodnutí akcentuje rozdiel medzi objektívnou zodpovednosťou za škodu spôsobenú povahou prístroja, kedy „se předpokládá, že vyvolávajícím činitelem poškození zdraví je při zákroku vlastnost konkrétní věci (přístroje či nástroje), která při použití ke svému účelu je způsobilá vyvolat určitý škodlivý následek a také jej způsobila.“ Takýmito charakteristickými vlastnosťami sú okrem vlastností materiálu aj konštrukcia operačného prístroja či jeho ostrosť. Na druhej strane sa tento druh zodpovednosti neuplatní, ak bola „újma vyvolána způsobem použití věci či jinými okolnostmi, aniž by šlo o účinek plynoucí ze samotné povahy či vlastností věci, jež byla při zdravotnické službě použita.“

V danom prípade nemožno podľa Najvyššieho súdu predpokladať, že škoda bola spôsobená vlastnosťami veci, keďže tie neboli „samy o sobě původcem nadměrného natažení nervu a jeho poškození.“ Rozhodnutie odvolacieho súdu sa teda odchyľuje od ustálenej judikatúry, a preto ho Najvyšší súd kvôli jeho vecnej nesprávnosti zrušil.

Spracovala: Ľudmila MOĽOVÁ

Rozhodnutie nájdete TU
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 3+3 =


CharlesViero

(19.2.2021)
browse tinder for free , tinder website
what is tinder

CharlesViero

(8.2.2021)
tider , tinder sign up
how to use tinder