Metodika k odškodňovaniu nemajetkových újm | Medicínske právo
              

Články


Metodika k odškodňovaniu nemajetkových újm


 | 12.9.2014 | komentárov: 0

Nejvyšší soud České republiky vydal Metodiku k odškodňovaní nemajetkových újem podle § 2958 o. z., ustanovujúca nezáväzné pravidlá, ktoré by mali slúžiť ako pomôcka pri rozhodovaní súdov o náhrade škody na zdraví a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia.

Obrazok


V súvislosti s nadobudnutím účinnosti nového českého občianskeho zákonníka bola zrušená vyhláška č. 440/2001 Sb. „o odškodnení bolesti a ztížení společenského uplatnění.“ Keďže po jej zrušení neexistovali právnym poriadkom stanovené bližšie kritéria pre stanovenie výšky náhrady škody a chýbala aj konkretizácia základných východísk obsiahnutých v zákone, vypracovalo Občianskoprávne a obchodné kolégium Najvyššieho súdu Českej republiky Metodiku k odškodňování nemajetkových újem podle § 2958 o. z. (ďalej len „metodika“). Jej cieľom je dosiahnuť spravodlivý a rozumný výklad novej právnej úpravy (obsiahnutej len v jedinom ustanovení občianskeho zákonníka, a to v § 2958) pri rozhodovaní o náhrade škody za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia a zabrániť nepredvídateľnosti v rozhodovacej praxi súdov.

Metodika je rozdelená do štyroch častí:

  • A. Preambule (obsahuje úvod a všeobecný výklad)
  • B. Přehled bolesti (v tejto časti sú obsiahnuté bodové hodnoty bolesti)
  • C. Aktivity a Participace (časť pojednávajúca o Medzinárodnej klasifikácii funkčných schopností, disability a zdravia,  ktorá je prispôsobená pre hodnotenie sťaženia spoločenského uplatnenia)
  • D. Technická část (zakotvuje kritériá pre tvorbu posudkov  a kvalifikáciu znalcov)

Podľa metodiky je „smyslem náhrady za bolest  vedle samotného bolestivého stavu odškodnit i určitou míru nepohodlí, stresu či obtíží spojených s utrpěnou zdravotní újmou a to v rozsahu, v němž tyto zásahy do osobnostní sféry poškozeného z povahy věci souvisí s bolestí obvykle doprovázející stavy popsané v jednotlivých položkách (tzv. bolest v širším smyslu). Případné další obtíže, jejichž míra je excesivní tím, že překračuje obvyklou zátěž poškozeného při podrobení se omezením plynoucím z léčby (nad rámec komplikací ocenitelných procentním zvýšením), představují další nemajetkovou újmu.“

Otázka hodnotenia bolesti je obsiahnutá v druhej časti metodiky. K položkám v nej obsiahnutým sú priradené určité bodové hodnoty, ktoré vymedzujú vzájomné proporcie medzi položkami. Výška náhrady bude následne určená ako násobok celkového bodového súčtu (súčet jednotlivých bolestivých stavov) a čiastky, ktorá zodpovedá hodnote jedného bodu. Posudzujúci lekár môže s prihliadnutím na komplikovanosť liečby upraviť (zvýšiť) výšku náhrady, pokiaľ tá dostatočne nevystihuje závažnosť ujmy. Metodika rozlišuje medzi ľahkými (do 5%), stredne závažnými (do 10%), závažnými (do 15%) a ťažkými (do 20%) komplikáciami.

Úplne nový systém bol metodikou vytvorený pri určovaný výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia. Ten zohľadňuje „i lépe definovaný a zdravotní újmě přiřazený rozsah postižení (omezení) jednak ve vztahu k průměrnému (obvyklému) poškozenému, a to zejména z pohledu všech myslitelných stránek lidského života, tj. všech oblastí, v nichž pro trvalé zdravotní následky dochází k omezení či dokonce k plnému vyřazení z možnosti se společensky uplatnit a naplnit tak zákonem předvídanou podmínku „lepší budoucnosti,“ jednak s přihlédnutím k individuálním odlišnostem každého jednotlivého případu.“ Rozsah obmedzenia je podľa tohto systému vyjadrený v percentách. Hodnotenie trvalých následkov by sa malo odohrať až po tom, čo zdravotný stav poškodeného bude relatívne ustálený. Presne určiť časové obdobie nie je možné určiť, spravidla by malo ísť o obdobie jedného roka. Vo výnimočných prípadoch sa môže jednať aj o dlhšiu dobu až do dvoch rokov.

V tretej časti metodiky je obsiahnutá Medzinárodná klasifikácia funkčných schopností, disability a zdravia (vytvorená Svetovou zdravotníckou organizáciou). Táto celosvetovo využívaná systematika rozdeľuje jednotlivé druhy postihnutí podľa telesných štruktúr a funkcií zohľadňujúc ich dopad na schopnosť poškodeného vykonávať bežné činnosti. Závažnosť trvalého zdravotného poistenia je podľa tejto klasifikácie vyjadrená v škále 0 – 100%.

Celková suma náhrady škody „představuje pomyslnou hodnotu zmařeného (byť neskončeného) lidského života při absolutním vyřazení ze všech sfér společenského zapojení (100%)“ – rámcova čiastka. Jej výška má tiež odrážať vývoj hladiny cien a ekonomické ukazovatele, a preto by mala byť vyjadrená ako 400 – násobok priemernej mesačnej nominálnej mzdy v národnom hospodárstve za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom došlo k ustáleniu zdravotného stavu poškodeného. „Procentní podíl (odpovídající zjištěnému stupni omezení poškozeného) z výchozí rámcové částky představuje základní ohodnocení nemateriální újmy při trvalých zdravotních následcích (zejména odčinění morální újmy vzniklé zásahem do tělesné integrity, frustrace z trvalého poškození či ztráty tělesných orgánů, stresu a vypětí z překonávání nastalých obtíží, pozbytí ztráty životních příležitostí a možností, včetně abstraktní ztráty možností pracovního uplatnění a zapojení se do dalších životních činností) a je proporcionálním vyjádřením ztráty průměrného potenciálu pro určitý typ postižení; není ovšem náhradou škody (majetkové újmy), která je hrazena zejména prostřednictvím ztráty na výdělku či nákladů péče o zdraví, osobu či domácnost poškozeného.“

Pri rozhodovaní o výške náhrady škody je potrebné zvoliť individuálny prístup a prihliadnuť na konkrétne okolnosti každého prípadu (vek, strata skutočne výnimočnej lepšej budúcnosti alebo kariéry na strane poškodeného, dôvody podľa § 2957 o. z.)

Metodika vydaná Najvyšším súdom nemá záväzný charakter. Má však slúžiť ako pomôcka pri rozhodovaní súdov v otázkach náhrady škody. Metodiku nájdete spracovanú pod týmto odkazom.

Spracovala: Ľudmila MOĽOVÁ

Obrázok: freepik.com
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 7+2 =


-- žiadne príspevky --