Zmena zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR | Medicínske právo
              

Články


Zmena zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR


 | 5.9.2014 | komentárov: 1

Zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len zákon) upravuje účel, rozsah, spôsob a podmienky poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Cieľom navrhovanej zmeny zákona je podľa dôvodovej správy rozšíriť poskytovanie dotácií aj na účely podpory protidrogových aktivít. Návrh zákona by mal súčasne taxatívne ustanoviť oblasti a činnosti, na ktoré by bolo možné dotáciu poskytnúť.

Obrazok

Návrh zákona precizuje podmienky poskytovania dotácií s ohľadom na aplikačnú prax. Po jeho schválení by ako jednu z povinností ukladal aj povinnosť zriadenia osobitného účtu v banke. Tým sa sleduje hlavne transparentnosť čerpania dotácie. Podľa dôvodovej správy by sa týmto spôsobom tiež odstránili problémy v následnej kontrolnej činnosti a pri preukazovaní splnenia podmienok poskytnutia dotácie.

Kritéria na vyhodnocovanie žiadostí o dotácie by malo ustanoviť Ministerstvo zdravotníctva, a to všeobecne záväzným právnym predpisom.

Po schválení návrhu zákona by už nebolo možné poskytovať finančné prostriedky na účely vyplácania odmien na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru vzhľadom na prípady, keď príjemca nemohol čerpať finančné prostriedky prostredníctvom miezd, platov, služobných príjmov a ich náhrad a ostatných osobných vyrovnaní, preto čerpal takto poskytnuté prostriedky prostredníctvom uzatvárania dohôd o vykonaní práce, čo nakoniec viedlo k ich neefektívnemu vynaloženiu.
 
Navrhovaná úprava zákona je reakciou na delimitáciu pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva v protidrogovej oblasti. Návrh je zatiaľ v štádiu medzirezortného pripomienkového konania.


Spracovala: Veronika MIKOVÁ

Zdroj: dôvodová správa k zákonu, dostupné na: www.jaspi.justice.gov.sk Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 3+1 =


AsceferJeaspLaw

(19.6.2020)