Lekársky posudok a ukončenie pracovného pomeru | Medicínske právo
              

Články


Lekársky posudok a ukončenie pracovného pomeru


 | 5.8.2014 | komentárov: 2

V sekcii judikatúra sme pre Vás tento raz pripravili rozhodnutie Nejvyššího soud České republiky, ktoré sa týka povahy lekárskeho posudku ako podkladu pre ukončenie pracovného pomeru výpoveďou (sp. zn. 21 Cdo 224/2013).


Zamestnávateľ žalobcu E. Š  s ním ukončil pracovný pomer výpoveďou. Tá sa opierala o lekársky posudok, na základe ktorého žalobca dlhodobo stratil zdravotnú spôsobilosť na výkon svojho povolania.

Žalobca sa podaním žaloby domáhal vyslovenia neplatnosti ukončenia pracovného pomeru, keďže lekársky posudok neobsahoval  „proč se stal trvale nezpůsobilým k výkonu dosavadní práce, a že je proto tento lékařský posudek pro pracovněprávní účely neplatný.“ Odborné stanovisko, ktoré následne lekár vyhotovujúci lekársky posudok vyhotovil a v ktorom uviedol príčinu pracovnej nespôsobilosti žalobcu, nemení podľa neho skutočnosť, že výpoveď je neplatná. Prvostupňový súd žalobu zamietol a uviedol, že vydaný „lékařský posudek nelze žádným způsobem doplňovat a měnit,“ a preto je vydanie odborného stanoviska irelevantné. Podľa aktuálnej právnej úpravy „není nutné a nezbytné, aby v lékařském posudku byl uváděn důvod dlouhodobé nezpůsobilosti k výkonu dosavadní práce,“ a preto je rovnako ako aj  výpoveď platný.

Druhostupňový súd sa, práve naopak, priklonil na stranu žalobcu. Podľa jeho právneho názoru je nevyhnutné, aby „lékařský posudek obsahoval výslovně nebo jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti uvedení příčiny, pro kterou zaměstnanec pozbyl dlouhodobě zdravotní způsobilost k výkonu dosavadní práce, tj. zda touto příčinou byly pracovní úraz, nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání anebo jiné (obecné) onemocnění.“ Lekársky posudok teda nie je platným dôvodom pre ukončenie pracovného pomeru výpoveďou a ani dodatočne vydané odborné stanovisko túto neplatnosť neodstraňuje. Odvolací súd preto vo výrokovej časti rozhodnutia vyslovil neplatnosť výpovede.

Žalovaný zamestnávateľ využil svoju zákonnú možnosť podať dovolanie. Podľa neho nemusí lekársky posudok vždy obsahovať príčinu dlhodobej pracovnej neschopnosti zamestnanca. Keďže lekársky posudok nie je „aktem vrchnostenského orgánu nadaného právem rozhodovat o právech a povinnostech,“ nie je možné konštatovať jeho neplatnosť.

Najvyšší súd dôkladne preskúmal predložené dôkazy a tvrdenia. Vo svojom rozhodnutí uviedol: „Odvolává-li se zaměstnavatel ve výpovědi z pracovního poměru na lékařský posudek vydaný "zařízením závodní preventivní péče" nebo na rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, pak musí být také v lékařském posudku (v rozhodnutí příslušného správního úřadu) výslovně uvedeno nebo z něho (alespoň) musí bez pochybností vyplývat, co bylo příčinou zdravotní nezpůsobilosti zaměstnance dále konat dosavadní práci.“ Ak by túto náležitosť posudok neobsahoval, bolo by to v neprospech zamestnancov. Čo sa týka povahy lekárskeho posudku, ten „představuje "toliko dobrozdání" o zdravotní nezpůsobilosti zaměstnance k práci a že tedy nelze hovořit - jak žalovaná dále dovozuje - o jeho neplatnosti. Bez ohledu na svojí povahu a účinky totiž lékařský posudek vydaný "zařízením závodní preventivní péče" může být způsobilým podkladem pro platné rozvázání pracovního poměru jen tehdy, jestliže z něj (alespoň) bez pochybností vyplývají všechny (výše zmíněné) okolnosti, které jsou předpokladem po podání výpovědi.“

Najvyšší súd sa vo svetle  vyššie uvedeného teda rozhodol zamietnuť dovolanie žalovanej strany, čím potvrdil rozhodnutie odvolacie súdu vyslovujúce neplatnosť ukončenia pracovného pomeru výpoveďou.


Spracovala: Ľudmila MOĽOVÁ

Rozhodnutie nájdete TU
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 3+6 =


AsceferJeaspLaw

(24.6.2020)

AsceferJeaspLaw

(19.6.2020)