Porušenie očkovacej povinnosti | Medicínske právo
              

Články


Porušenie očkovacej povinnosti


 | 23.7.2014 | komentárov: 0

V sekcii judikatúra neprehliadnite rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vo veci povinného očkovania (sp. zn. 2Szd/1/2013).

Úrad verejného zdravotníctva uložil žalobkyni Ž. Š. pokutu ako sankciu  spáchanie priestupku na úseku verejného zdravotníctva, ktorého sa dopustila tým, že nedala zaočkovať svoju maloletú dcéru. Žalobkyňa sa preto rozhodla obrátiť na krajský súd, aby v rámci správneho súdnictva preskúmal rozhodnutie úradu. Krajský súd  síce uznal, že sa žalobkyňa dopustila konania, ktoré je možné na základe zákona kvalifikovať ako priestupok, avšak toto rozhodnutie aj tak rozsudkom zrušil, keďže nesúhlasil s výškou uloženej pokuty. Podľa jeho názoru nebola výška pokuty dostatočne  konkrétne odôvodnená, a preto bolo rozhodnutie v tejto časti nepreskúmateľné. Úrad verejného zdravotníctva s takýmto postupom súdu nesúhlasil a podal odvolanie.

Najvyšší súd, ktorý o odvolaní rozhodoval, sa priklonil k právnemu názoru krajského súdu a uviedol, že je v súlade s vnútroštátnou právnou úpravou. Vo svojom rozhodnutí ďalej poukázal na judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu, konkrétne na rozhodnutie vo veci Solomakhin proti Ukrajine, v ktorej sťažovateľ požadoval náhradu ujmy na zdraví údajne spôsobenú očkovaním. V spomínanom prípade došlo k zásahu do práva na rešpektovanie súkromného života, avšak „podľa právneho názoru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky je nesmierne dôležité zdôrazniť, že právo na rešpektovanie súkromného života (článok 8 ods. 1 Dohovoru) nemožno považovať za právo absolútne, a preto zásah do tohto práva automaticky neznamená aj porušenie tohto práva“ a je potrebné skúmať či došlo k naplneniu kritérií umožňujúcich zásah do tohto práva. Týmito kritériami sú súlad takéhoto zásahu so zákonom, existencia legitímneho cieľa odôvodňujúceho zásah a nevyhnutnosť zásahu v demokratickej spoločnosti. Najvyšší súd tiež poukázal na skutočnosť, že v prípade Solomakhin bola síce sťažovateľovi priznaná finančná náhrada, ale nie preto, že došlo k porušeniu práva na rešpektovanie súkromného života zakotveného v článku 8 Dohovoru. Dôvodom priznania finančnej náhrady bol postup vnútroštátnych súdov, ktorým došlo k porušeniu iného práva sťažovateľa, a to práva na spravodlivé súdne konanie.

Podľa najvyššieho súdu je možné v súvislosti s povinným očkovaním obmedziť právo na rešpektovanie súkromného života. „Fyzická integrita človeka je obsiahnutá v koncepte ,,súkromného života“, pričom povinný lekársky zásah, ak je čo i len minimálnej dôležitosti, činí zásah do tohto práva. Povinné očkovanie potom ako nedobrovoľná lekárska starostlivosť rovnako činí zásah do práva na rešpektovanie súkromného života, ktoré zahŕňa osobnú, fyzickú a mentálnu integritu garantovanú článkom 8 ods. 1 Dohovoru. Takýto zásah preto neznamená automaticky porušenie práva, ak je vykonaný v súlade so zákonom, ak sleduje legitímny cieľ ochrany zdravia a je nevyhnutný v demokratickej spoločnosti.“

Po preskúmaní všetkých tvrdení a dôkazov najvyšší súd súhlasil s tým, že žalobkyňa spáchala priestupok na úseku verejného zdravotníctva a že zrušené rozhodnutie bolo v časti o výške pokuty nepreskúmateľné. Vo výrokovej časti svojho rozhodnutia preto rozhodnutie krajského súdu potvrdil.

Spracovala: Ľudmila MOĽOVÁ

Rozhodnutie nájdete TU
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 10+1 =


-- žiadne príspevky --