Znalec, znalecký posudok, lekárska posudková činnosť podľa 437/2004 Z.z. | Medicínske právo
              

Články


Znalec, znalecký posudok, lekárska posudková činnosť podľa 437/2004 Z.z.


 | 23.5.2010 | komentárov: 5

Prečítajte si ďalší zaujímavý článok na pravo-medicina.sk, tentoraz o lekárskych posudkoch. Cieľom textu je predostretie prierezu právnou úpravou činnosti znalcov na jednej strane a lekárskej posudkovej činnosti pri vydávaní lekárskych posudkov na strane druhej a zároveň poukázanie na ich previazanosť.

Obrazok

II.    Znalec, znalecký posudok

   Posudzovanie určitých skutočností alebo, pokiaľ ide o konanie pred súdom, skutkového stavu, v mnohých prípadoch závisí od vyriešenia otázok, na ktorých riešenie sú potrebné značné odborné vedomosti a skúsenosti. Znalec je práve tou osobou, ktorá prostredníctvom svojich odborných vedomostí posudzuje skutočnosti, ktoré boli súdom prípadne iným subjektom určené a vo svojom znaleckom posudku následne vyslovuje svoj subjektívny výsledok tohto posudzovania. (1) Znalec, pojmovo definovaný v § 2 ods. 1 zák. č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v platnom znení (ďalej len „zákon o znalcoch“), je fyzická alebo právnická osoba splnomocnená štátom na vykonávanie znaleckej činnosti zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov (ďalej len „zoznam“)  alebo nie je zapísaná v tomto zozname, ale je ustanovená za znalca. Zoznam vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), kde zoznam obsahuje samotný oddiel na zápis znalcov, ktorý sa člení na odbory, ktoré sa ďalej členia na odvetvia. Do oddielu na zápis znalcov sa zapisuje fyzická osoba a právnická osoba ako znalecká organizácia. Údaje zapísané do zoznamu sú verejne prístupné a ministerstvo zabezpečuje ich zverejnenie na svojej internetovej stránke. Podľa § 5 ods. 1 zákona o znalcoch ministerstvo zapíše do zoznamu do 60 dní od doručenia písomnej žiadosti o zápis fyzickú osobu, ktorá je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, je bezúhonná - nebola právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin, za ktorý jej bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody, získala vzdelanie v odbore uvedenom v žiadosti, skončila osobitné vzdelávanie o spôsobe výkonu činnosti, vykonáva prax v odbore, ktorá je predmetom činnosti v trvaní najmenej sedem rokov, zložila skúšku z tohto odboru alebo odvetvia, úspešne skončila špecializované vzdelávanie ak je to pre daný odbor alebo odvetvie stanovené vo vykonávacom predpise, má materiálne vybavenie postačujúce na výkon činnosti, nebola v posledných troch rokoch právoplatne vyčiarknutá zo zoznamu alebo ktorej nebol uložený zákaz výkonu činnosti. Osoba, ktorá podala žiadosť musí zložiť sľub do rúk ministra spravodlivosti Slovenskej republiky. Pokiaľ ide o právnickú osobu, podľa § 6 ods. 1 zákona o znalcoch ju ministerstvo zapíše do zoznamu do 60 dní od doručenia písomnej žiadosti o zápis ako znaleckú organizáciu ak je špecializovaná na výkon znaleckej činnosti v danom odbore alebo odvetví, aspoň traja jej spoločníci, členovia, štátni zamestnanci alebo zamestnanci v pracovnom pomere dohodnutom na neurčitý čas sú znalcami zapísanými v príslušnom odbore, ak právnická osoba určila zodpovednú osobu za výkon znaleckej činnosti, má materiálne vybavenie postačujúce na výkon znaleckej činnosti, nebola v posledných troch rokov vyčiarknutá zo zoznamu. Ministerstvo zapíše fyzickú osobu bez splnenia vyššie uvedených podmienok alebo právnickú osobu bez splnenia vyššie uvedených podmienok do zoznamu ako znalca ak preukáže, že je oprávnená vykonávať činnosť obdobnú znaleckej činnosti v niektorom z členských štátov Európskej únie alebo v inom zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore a zložila vyrovnávaciu skúšku.
Znalec vykonáva svoju činnosť pre súd, iný orgán verejnej moci, fyzickú osobu alebo právnickú osobu. Znalca, ktorý nie je zapísaný v zozname možno ustanoviť v konaní pred súdom alebo iným orgánom verejnej moci len s jeho súhlasom a len za podmienok, že v príslušnom odbore alebo odvetví nie je zapísaná žiadna osoba alebo osoba zapísaná v zozname nemôže úkon vykonať alebo vykonanie úkonu by bolo spojené s neprimeranými ťažkosťami alebo nákladmi. Tento znalec musí zložiť sľub pred súdom alebo iným orgánom verejnej moci, ktorý ho ustanovil za znalca. V tomto prípade sa hovorí o tzv. znalcovi ad hoc.
Úkonmi znaleckej činnosti sú najmä znalecký posudok a jeho doplnok. Znalecký posudok možno podať písomne a v konaní pred súdom alebo iným orgánom verejnej moci aj ústne do zápisnice. Písomne vyhotovený znalecký posudok obsahuje titulnú stranu, úvod, posudok, záver, prílohy potrebné na zabezpečenie preskúmateľnosti znaleckého posudku a znaleckú doložku. Znalecká doložka je neoddeliteľnou súčasťou každého znaleckého posudku, ktorou znalec potvrdzuje, že znalecký posudok vypracoval práve on.

III.    Lekárska posudková činnosť

Lekárska posudková činnosť je definovaná a upravená zák. č 437/2004 Z.z. o náhrade za bolestné a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia v platnom znení (ďalej len „zákon“). Uvedený zákon upravuje postup lekárov, resp. zdravotníckych zariadení pri vydávaní lekárskych posudkov, predmetom, ktorých je určenie bolestného a sťaženia spoločenského uplatnenia osôb. S poukazom na ust. § 7 ods. 6 zákona možno konštatovať, že znalecká činnosť podľa zákona o znalcoch plní vo vzťahu k lekárskym posudkom vydávaným na základe zákona akúsi kontrolnú funkciu, keďže toto ustanovenie umožňuje, aby osoba ktorá požiadala o vydanie lekárskeho posudku, v prípadne existencie dôvodných pochybností o jeho správnosti (teda pochybností objektívneho charakteru), mohla požiadať o vydanie „kontrolného“ znaleckého posudku podľa zákona o znalcoch. Uvedená skutočnosť súvisí s tým, že jedinou požiadavkou pri spracúvaní lekárskeho posudku je, aby ho spracoval posudzujúci lekár, t.j. lekár, ktorý naposledy liečil poškodeného v súvislosti s poškodením na zdraví, avšak bez ohľadu na jeho prax v odbore. Inými slovami, lekársku posudkovú činnosť síce vykonávajú osoby - lekári, ktoré majú odborné vedomosti na spracovanie lekárskeho posudku, a v tomto smere spĺňajú aj jedno z kritérií kladených na osobu znalca, avšak vzhľadom k skutočnosti, že u každého lekára nemožno predpokladať dostatok praxe v odbore, je ponechaná zákonná možnosť na preverenie správnosti lekárskeho posudku vypracovaného posudzujúcim lekárom.
Pojem bolesť definuje zákon v ust. § 2 ods. 1 zákona ako ujmu spôsobenú poškodením na zdraví, jeho liečením alebo odstraňovaním jeho následkov. Sťažením spoločenského uplatnenia sa v zmysle § 2 ods. 2 zákona rozumie stav v súvislosti s poškodením na zdraví, ktoré má preukázateľne nepriaznivé následky pre život poškodeného. Poškodenie na zdraví môže byť spôsobené úrazom, chorobou s povolania alebo iným poškodením zdravia.  
            Náhrada za bolesť sa poskytuje jednorazovo na základe vypracovaného lekárskeho posudku a v zásade musí byť primeraná zistenému poškodeniu na zdraví, priebehu liečenia alebo odstraňovaniu jeho následkov.  (2) Náhrada za bolesť sa určuje bodovým hodnotením, ktorého sadzby sú ustanovené v prílohe č. 1 v I. a III. časti zákona. Nie je však vylúčené aby sa náhrada za bolesť poskytla aj opätovne, ak sa po skončení liečenia vykoná v súvislosti s relevantným poškodením zdravia operačný výkon, ktorý sa pôvodne nepredpokladal. (3) Čo sa týka náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia taktiež je poskytovaná jednorazovo a musí byť primeraná povahe následkov a ich predpokladanému vývoju, a to v rozsahu, v akom sú obmedzené možnosti poškodeného uplatniť sa v živote. Táto náhrada sa tiež určuje bodovým hodnotením, ktorého sadzby sú ustanovené v prílohe č. 1 v II. a IV. časti zákona. Ak niektoré poškodenie na zdraví nie je uvedené v daných prílohách, použije sa iné poškodenie, s ktorým je možné dané poškodenie najlepšie porovnať.                            
Lekársky posudok, na základe ktorého sa poskytuje odškodnenie za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia musí mať písomnú formu. O jeho vypracovanie môže požiadať poškodený. So súhlasom poškodeného môže o vypracovanie posudku požiadať aj fyzická alebo právnická osoba, ktorá za poškodenie zdravia zodpovedá, alebo poskytovateľ náhrady, ktorý nemusí byť vždy totožný so zodpovedným subjektom. Inými žiadateľmi o spracovanie posudku budú najčastejšie poisťovne. Ak požiada o vydanie lekárskeho posudku iná osoba ako poškodený, vždy sa doručí jedno vyhotovenie posudku aj poškodenému a aj lekárovi, s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Lekársky posudok spracúva posudzujúci lekár, ktorý naposledy liečil poškodeného v súvislosti s poškodením na zdraví. Posudok vydáva zdravotnícke zariadenie, kde pôsobí lekár, ktorý ho vypracoval. Ak je posudzujúci lekár lekárom zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, lekársky posudok posudzuje primár príslušného oddelenia alebo prednosta príslušnej kliniky zdravotníckeho zariadenia alebo jeho zástupca, ak je rozsah následkov viac ako 200 bodov. Pre praktickú realizáciu spracovania posudku je dôležitá povinnosť zdravotníckych zariadení, v ktorých sa poškodený liečil, poskytnúť posudzujúcemu lekárovi zdravotnú dokumentáciu. Vypracovanie posudku prichádza do úvahy, keď zdravotný stav poškodeného z lekárskeho hľadiska možno považovať za ustálený. Ak ide o posúdenie sťaženia spoločenského uplatnenia, vydáva sa posudok spravidla až po uplynutí jedného roka od poškodenia na zdraví. To však nevylučuje skoršie vydanie posudku, pokiaľ je predpoklad, že zdravotný stav sa už ustálil a nebude sa zhoršovať ani zlepšovať. Lekársky posudok obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a povolanie poškodeného, dátum vzniku poškodenia na zdraví (ak ide o chorobu z povolania, dátum priznania choroby z povolania), miesto, kde vzniklo poškodenie na zdraví, čísla položiek, podľa ktorých sa hodnotila bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia, určenie diagnózy, hodnotenie v bodoch a zdôvodnenie, celkový počet bodov.

IV.    Zásady na hodnotenie bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia

Z lekárskeho posudku musí byť zároveň jednoznačné, ako sa posudzujúci lekár dopracoval k celkovému počtu bodov. Pri vypracovaní lekárskeho posudku treba zároveň postupovať podľa určitých zásad (§ 9, resp. 10 zákona).
           Zásady, ktoré sa zohľadňujú v lekárskom posudku pri hodnotenie bolesti sú hodnotenie akútnej fázy bolesti (pri chorobách z povolania akútna forma ochorenia), ak je sadzba bodového hodnotenia za bolesť ustanovená rozpätím bodov, hodnotenie rozsahu a spôsobu poškodenia na zdraví, jeho závažnosti a priebehu liečenia vrátane náročnosti liečenia a rovnako tak sa prihliada na vzniknuté komplikácie. Pri ľahšom alebo kratšom priebehu liečenia bolesti sa použije počet bodov pri dolnej hranici rozpätia bodov a pri ťažšom alebo dlhšom priebehu liečenia sa použije počet bodov pri hornej hranici rozpätia bodov. Pri popáleninách sa prihliada v rámci rozpätia bodov na ich umiestnenie a pôvod. Ak sa jedná o neúplnú zlomeninu, použije sa počet bodov za úplnú zlomeninu zníženú o jednu tretinu. Ak v ustanovených sadzbách nie je uvedená neúplná zlomenina, použije sa počet bodov za úplnú zlomeninu znížený až o jednu tretinu. Bodové hodnotenie bolesti sa zvýši až o polovicu, ak vznikla infekcia rany okrem tetanu (bodové hodnotenie bolesti možno zvýšiť len v súvislosti s ranou, ktorej čas liečenia sa infekciou predĺžil), ak poškodenie na zdraví vyžadovalo bolestivejší spôsob liečenia alebo pri liečení nastali komplikácie a ak povaha poškodenia na zdraví si vyžiadala operačný výkon, pričom za operačný výkon sa nepovažuje injekcia, punkcia kĺbu, hrudníka a abscesu, infúzia a transfúzia (toto zvýšenie sa nevzťahuje na operačný výkon, ak je zahrnutý v sadzbe pre príslušné poškodenie na zdraví). Zároveň platí, že pri súbehu jednotlivých dôvodov, pri ktorých možno zvýšiť bodové hodnotenie až o polovicu, možno hodnotiť bolesť najviac do výšky dvojnásobku ustanovenej sadzby. Ak poškodený utrpel súčasne viac poškodení na zdraví, hodnotí sa bolesť za každé poškodenie na zdraví osobitne a bodové hodnotenia sa sčítavajú. Ak sa však viac poškodení na zdraví vzťahuje na ten istý orgán alebo končatinu, nesmie súčet bodového hodnotenia prekročiť bodové hodnotenie za anatomickú alebo funkčnú stratu orgánu alebo končatiny. V prípade ak je poškodenie na zdraví už svojimi znakmi zahrnuté v položke iného poškodenia na zdraví, bolesť za takéto poškodenie na zdraví sa nehodnotí osobitne.
Zásady na hodnotenie spoločenského uplatnia možno zhrnúť v niekoľkých bodoch. Najskôr sa hodnotí závažnosť poškodenia na zdraví a ako sa dané následky budú vyvíjať (v prípade chorôb z povolania sa hodnotenie vzťahuje na chronickú formu). Bodové hodnotenie za sťaženie spoločenského uplatnenia môže posudzujúci lekár primerane zvýšiť až na dvojnásobok, a to vzhľadom na obmedzenie alebo stratu možnosti poškodeného uplatniť sa v živote a v spoločnosti, ktorú mal vo veku, v ktorom utrpel poškodenie na zdraví. Ak následky možno napraviť alebo zmierniť jednoduchým a bežným lekárskym výkonom, posudzujúci lekár odporučí poškodenému takýto výkon. V takom prípade musí pri hodnotení posudzujúci lekár prihliadať aj na stanovisko poškodeného k odporúčanému zákroku (4). V prílohe zákona je často stanovené hodnotenie bodovým rozpätím. Ak je dané takéto rozpätie, hodnotí sa to, do akej miery jednotlivé následky spolu súvisia alebo sú už v sebe obsiahnuté. Ak možno očakávať priaznivý vývoj vzhľadom na rozsah následkov použije sa sadzba pri dolnej hranici rozpätia. Ak má poškodený následky v tej časti tela, ktorej funkcia sa poškodila predtým vrodenými alebo získanými zmenami, hodnotia sa len následky, ktoré vznikli s posudzovaným poškodením na zdraví alebo ktoré viedli k podstatnému zhoršeniu zmien, ktoré ak nemožno presne zistiť, nemôže bodové rozpätie prekročiť hranicu tri štvrtiny sadzby. V prípade ak nastanú pri hodnotení následky, ktorých vývoj sa pôvodne nepredpokladal, vykoná sa nový lekársky posudok kde sa od bodového hodnotenia po zhoršení následkov odpočíta pôvodné bodové hodnotenie. Ak poškodený utrpel súčasne viac poškodení na zdraví, hodnotí sa sťaženie spoločenského uplatnenia za každé poškodenie na zdraví osobitne a bodové hodnotenia sa sčítavajú. Ak sa však viac poškodení na zdraví vzťahuje na ten istý orgán alebo končatinu, nesmie súčet bodového hodnotenia prekročiť bodové hodnotenie za anatomickú alebo funkčnú stratu orgánu alebo končatiny. V prípade ak je poškodenie na zdraví už svojimi znakmi zahrnuté v položke iného poškodenia na zdraví, bolesť za takéto poškodenie na zdraví sa nehodnotí osobitne.

V.    Záver

Záverom možno konštatovať, že činnosť znalcov je odbornou činnosťou, ktorej význam sa zásadným spôsobom premieta do každodenného života, keď významnou mierou prispieva nielen k spravodlivým rozhodnutiam v konaní pred súdom ale činnosť znalcov ma veľké praktické využitie aj pri podnikaní fyzických a právnických osôb, resp. pre fyzické a právnické osoby ako také. Odborná činnosť lekárov pri spracúvaní lekárskych posudkov má zásadný význam pre odškodňovanie fyzických osôb, ktorým bola spôsobená ujma na zdraví. Z porovnania oboch odborných činností vyplýva, že činnosť znalcov plní k lekárskej posudkovej činnosti kontrolnú funkciu.

Poznámky:

(1) Bureš,J.,Drápal,L.,Krčmář,Z.,Mazanec,M. Občanský soudní řád. Komentář. I.díl 6.vydání. Praha: C.H. Beck, 2003, 476 s.
(2) MEDVEĎOVÁ, S. – KOVÁČ, P.:  K novej úprave odškodňovania za bolesť a za sťaženie spoločenského  uplatnenia. Justičná revue, 57, 2005, č. 1, s. 4...
(3) BARANCOVÁ, H. a kolektív: Medicínske právo, SAV, Bratislava, 2008, s. 324
(4) MEDVEĎOVÁ, S. – KOVÁČ, P.:  K novej úprave odškodňovania za bolesť a za sťaženie spoločenského  uplatnenia. Justičná revue, 57, 2005, č. 1, s. 4...

Autor: Lichner Michal
Autor je študent 3. ročníka Právnickej fakulty UPJŠ

Forma citácie: Lichner M.: Znalec, znalecký posudok, lekárska posudková činnosť, publikované na portáli www.pravo-medicina.sk, 05/2010


foto: sme.sk

 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 7+7 =


miroslav

(20.3.2016)
takže stači zajst do Bytce v policajnom aute za Katarinou Lonckovou a do Puchova za Stanislavom Hastikom , tito dvaja to robia spolu dokopy , za sumicku Vam ho spravia jak je libo ! ! ! Take sa robia znalecke posudky na Slovensku ...bez chrbtovej kosti ! ! ! Tymto dvom by mali zobrat aj rodne listy ! ! ! nakolko su nesvojpravny a uplatitelny ...

Miroslav

(20.3.2016)
Chcem sa opytat , ako mozu dostat licenciu ludia a akoze lekári , ktorý robia podvodne znalecke posudky pod natlakom , nasilu , bez vypovede cloveka a len zo spisoveho materialu policie , cize zo zmanipulovaneho spisu , alebo podnetu prokuratora na poziadanie sudu . Nakolko nejde o lekarsky znalecky posudok a skumanie sa spravania cloveka , ale len vypracovanie poskodzujuceho , deprimujuceho materialu na ovplyvnenie a rozhodnutie sudu ...Taketo podvodne posudky vytvara napriklad pani Katarina Lonckova z Bytče a pan Stanislav Hastík z Puchova ... tak sa teda pytam ako takyto ludia mozu mat licencie , ked podvodne ovlyvnuju buducnost ...Co su to za psychosi ? ? ?

Irina Kissová

(11.10.2012)
Viac než rok trvá dostať vyšetrovateľovi znalecký posudok z Ústavu pre súdne lekárstvo. Myslím si proste naťahujú čas a neviem si poradiť

Jozef Kubala, hhpartners.eu

(29.2.2012)
Dobrý deň prajem,
dĺžka lehoty na vypracovanie znaleckého posudku v konaní o rozvod manželstva a úpravu práv a povinností rodičov k maloletým deťom na čas po rozvode manželstva (ďalej len "konanie o rozvod") závisí od viacerých okolností konkrétneho prípadu. V konaní o rozvod súd stanovuje znalca z odboru: psychológia, odvetvie: klinická psychológia detí a klinická psychológia dospelých, pričom priamo v uznesení, ktorým súd nariaďuje znalecké dokazovanie súčasne určí lehotu, v akej má znalec podať znalecký posudok. Treba podotknúť, že lehota stanovená na podanie znaleckého posudku závisí výhradne na úvahe súdu, pred jej uložením je však podľa okolností žiaduce, aby súd s ustanoveným znalcom prerokoval, či je schopný v požadovanej lehote znalecký posudok podať. Zákon v tomto prípade neustanovuje maximálnu dĺžku lehoty na vypracovanie a podanie znaleckého posudku, je teda výlučne na úvahe súdu - v konkrétnom prípade predsedu senátu, resp. samosudcu, akú dĺžku lehotu stanoví, a súčasne je v jeho kompetencii túto lehotu aj predĺžiť.
V súlade s ustanovením § 127 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku môže súd účastníkom konania, svedkom alebo aj inej osobe uložiť povinnosť poskytnúť znalcovi pri vypracovaní znaleckého posudku potrebnú súčinnosť. Včasnosť poskytnutia takejto súčinnosti, má samozrejme priamy vplyv aj na dĺžku lehoty, v ktorej je znalec objektívne schopný znalecký posudok vypracovať. V konaní o rozvod môže ísť v konkrétnom prípade predovšetkým o povinnosť dostaviť sa k znalcovi a podrobiť sa psychologickému vyšetreniu. Znalec v takomto prípade osoby, ktoré sa majú podrobiť psychologickému posudku predvoláva, dĺžka lehoty na vypracovanie znaleckého posudku teda priamo závisí aj objektívnych skutočností, napr. či sa takéto osoby nachádzajú v rovnakom meste ako znalec, resp. či je potrebné za účelom poskytnutia súčinnosti znalcovi cestovať a pod.
Záverom v odpovedi na vašu otázku ohľadne dĺžky lehoty na vypracovanie znaleckého posudku je preto potrebné oboznámiť sa s uznesením súdu o nariadení znaleckého dokazovania, avšak v závislosti od konkrétnych skutkových okolností prípadu, ako aj včasnosti poskytnutia súčinnosti znalcovi pri vypracovaní znaleckého posudku je teda možné predpokladať, že táto lehota môže byť súdom podľa potreby aj predĺžená. Zo skúseností z praxe je základná lehota na vypracovanie znaleckého posudku spravidla 60 dní od doručenia spisu znalcovi, ako však už bolo naznačené, táto lehota sa môže podľa okolností konkrétneho prípadu aj niekoľko násobne predĺžiť.

zuzana

(28.2.2012)
dobry den chcela by som sa informovat som v rozvodovom konaní z manželom mame dve deti syna patrika a syna kristiana krisatian ma zdravotne problemy a som sním na predlženej materskej na psolednom sude bol prizvany znalec lekar psychiater ktory by mal vypracovat posudok ci manželov navrh schvali alebo nie chcela by som vediet koľko takyto znalecky posudok trva dakujem vopred Zuzana