Nespokojnosť s výsledkom plastickej operácie | Medicínske právo
              

Články


Nespokojnosť s výsledkom plastickej operácie


 | 14.7.2014 | komentárov: 1

Nejvyšší soud České republiky rozhodoval aj o otázke posúdenia nárokov, ktoré je možné uplatniť v prípade nespokojnosti s vykonaným estetickým zákrokom. Rozhodnutie nájdete v sekcii slovenská a česká judikatúra (sp. zn. 25 Cdo 1050/2012).

Žalobca E.G. podstúpil v žalovanom zdravotníckom  zariadení  dve plastické operácie. Tie síce prebehli v súlade s lege artis, avšak žalobca nebol s výsledkom spokojný. Po zákrokoch mu ostali jazvy a objavili sa aj ďalšie nežiaduce zmeny. Žalobca sa preto rozhodol žiadať späť časť sumy zaplatenej za operácie, náhradu predpokladaných nákladov za operácie na odstránenie následkov predchádzajúcich zákrokov a náhradu bolestného.

Prvostupňový súd, ktorý o žalobe rozhodoval, zamietol žalobcov nárok, keďže nepomenovaná zmluva, na základe ktorej bol zákrok vykonaný, nebola zrušená. „Tento nárok je nárokem z titulu odpovědnosti za vady, žalobce sice vady ve lhůtě žalované vytkl, od smlouvy však neodstoupil, takže se nemůže ve smyslu § 457 obč. zák. domáhat vrácení ceny, a reoperaci nabízenou žalovanou za účelem korekce výsledku operací odmítl.“ Žalobca rovnako nemal podľa súdu nárok ani na odškodné, lebo všetky zákroky boli vykonané lege artis a žalobca sa ich sám rozhodol podstúpiť. Navyše o možných nepriaznivých následkoch bol pred zákrokmi poučený.

Odvolací súd napadnuté rozhodnutie potvrdil a uviedol: „Estetická plastická operace, není-li zákrok indikován zdravotně, není lékařským zákrokem prováděným v rámci péče o zdraví, ale jedná se o závazkový smluvní vztah mezi klientem a klinikou. Výsledkem operace v daném případě není vznik škody na zdraví, žalobce své nároky dovozuje ze skutečnosti, že výsledek operací neodpovídal výsledku přislíbenému žalovanou.“

Žalobca sa proti rozhodnutiu druhostupňového súdu rozhodol podať dovolanie. Ako dôvod jeho podania uviedol nesprávne posúdenie jeho nárokov odvolacím súdom, ktorý „na lidské tělo aplikoval ustanovení vztahující se k věci a smlouvu účastníků posoudil jako smlouvu o opravě a úpravě věci“ namiesto ustanovení o zodpovednosti za škodu spôsobenej pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Najvyšší súd sa vo svojom rozhodnutí uviedol, že je bežné, ak človek uzatvára zmluvy, na základe ktorých sú vykonávané plastické operácie. Keďže právny poriadok neupravuje takýto typ zmluvy, je potrebné ju posudzovať analogicky podľa ustanovení zmluvy jej najbližšej. „Takovou je v těchto případech zpravidla smlouva o opravě a úpravě věci podle § 652 a násl. obč. zák., která je svým obsahem a účelem relativně srovnatelná se smlouvou o zásahu do lidského organizmu (srov. § 853 obč. zák. upravující přípustnost analogie v občanskoprávních vztazích).“ Zároveň je potrebné vziať do úvahy, že sa v danom prípade nejedná o úpravu veci, ale ľudského tela a ide tak o zásah do telesnej integrity osoby. Žalobca sa v prípade nespokojnosti s výsledkom operácie mal domáhať plnenia z titulu zodpovednosti za vady a nie z tituly škody na zdraví. „Odpovědnost za vady postihuje nedostatky vlastního provedení služby, náhradou škody se sleduje nahrazení újmy vzniklé následkem porušení právní povinnosti nebo v důsledku jiné právem uznané skutečnosti. Nároků, které vyplývají ze závazků z odpovědnosti za vady, se nelze domáhat z titulu náhrady škody a újma spočívající v samotné vadnosti provedené služby je odčinitelná toliko v rámci odpovědnosti za vady.“

Keďže zákroky podstúpené žalobcom prebehli lege artis a nedošlo k pochybeniu zo strany žalovaného zdravotníckeho zariadenia, rozhodol sa najvyšší súd dovolanie uznesením zamietnuť.

Spracovala: Ľudmila MOĽOVÁ

 

Rozhodnutie nájdete TU

 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 10+2 =


CharlesViero

(10.2.2021)
tindr , tinder sign up
tinder online