Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti | Medicínske právo
              

Články


Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti


 | 11.7.2014 | komentárov: 0

Zákon č. 185/2014 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov schválila Národná Rada SR (ďalej NRSR) minulý mesiac. Zákon bol už publikovaný v Zbierke zákonov, je teda súčasťou platného právneho poriadku. Účinný je od 30. júna 2014.

Obrazok

Nová právna úprava definuje konkrétne ambulancie špecializovanej ambulantnej starostlivosti, pričom podľa dôvodovej správy k zákonu zmeny boli žiaduce z dôvodu problémov aplikačnej praxe. Zoznam týchto špecializovaných ambulancií je uvedený v prílohe zákona č. 1a.

Podľa novely zákona zdravotnícky pracovník, ktorý nevykonáva zdravotnícke povolanie v pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu a zdravotnícky pracovník, ktorý je spoločníkom obchodnej spoločnosti, ktorá je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, a v tejto poskytuje zdravotnú starostlivosť, je povinný podrobiť sa na výzvu orgánu príslušného na vydanie povolenia opakovanému posúdeniu zdravotnej spôsobilosti u poskytovateľa špecializovanej zdravotnej starostlivosti, ktorého určí orgán príslušný na vydanie povolenia. Zdravotníckemu pracovníkovi môže dať výzvu na opakované posúdenie zdravotnej spôsobilosti orgán príslušný na vydanie povolenia na podnet osoby, ktorej sa zdravotná starostlivosť poskytuje alebo jej zákonného zástupcu, na podnet úradu pre dohľad alebo komory príslušnej na vedenie registra zdravotníckych pracovníkov. Zdravotnícky pracovník je po novom povinný podrobiť sa opakovanému posúdeniu zdravotnej spôsobilosti do troch mesiacov od doručenia výzvy na opakované posúdenie zdravotnej spôsobilosti.

Novelou sa spresnili aj ustanovenia súvisiace s minimálnymi štandardami pre špecializačné študijné programy, minimálnymi štandardami pre certifikačné študijné programy a minimálnymi štandardami pre študijné programy sústavného vzdelávania. Podľa nového znenia zákona Minimálny obsah špecializačného štúdia a ďalšie podrobnosti o špecializačnom štúdiu v jednotlivých špecializačných odboroch určia minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy. Minimálny obsah certifikačnej prípravy a ďalšie podrobnosti o certifikačnej príprave v jednotlivých certifikovaných pracovných činnostiach určia minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy. Minimálny obsah štúdia v študijných programoch sústavného vzdelávania a ďalšie podrobnosti o štúdiu v študijných programoch sústavného vzdelávania určia minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania. Minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy, minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúru ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva. V § 40 zákona sa tiež dopĺňajú povinnosti vzdelávacej ustanovizne.

Zákon tiež mení niektoré ustanovenia zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti  (ďalej len zákon o zdravotnej starostlivosti). Zmeny sa týkajú najmä ustanovení o ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v zariadeniach sociálnych služieb. Novela medzi formy poskytovania zdravotnej starostlivosti zaradila aj ošetrovateľskú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Podľa zákona o zdravotnej starostlivosti tak ošetrovateľskú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb osobám, ktorým sa poskytujú sociálne služby v týchto zariadeniach, poskytujú zamestnanci zariadenia sociálnych služieb, ktorí spĺňajú podmienky na výkon zdravotníckeho povolania. Ošetrovateľskú starostlivosť v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately osobám, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, poskytujú zamestnanci zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorí spĺňajú podmienky na výkon zdravotníckeho povolania.

Zmena sa týka tiež náležitostí prepúšťacej správy dieťaťa, ktoré je po narodení prepustené do domáceho prostredia. Do správy je po novom potrebné uviesť aj všeobecného lekára, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť. Pôjde o zmluvného lekára, ktorého uvedie zákonný zástupca dieťaťa alebo o lekára podľa zdravotného obvodu podľa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu matky.

Ďalšie zmeny sa týkajú posúdenia dočasnej pracovnej neschopnosti. Jednoznačne sa ustanovuje, ktorý ošetrujúci lekár posudzuje a rozhoduje o dočasnej pracovnej neschopnosti, upravuje sa postup ošetrujúceho lekára a práva a povinnosti dočasne práceneschopnej osoby. Podľa novely zákona príslušný ošetrujúci lekár môže uznať osobu za dočasne práceneschopnú spätne najviac tri kalendárne dni na základe lekárskeho nálezu lekárskej služby prvej pomoci alebo ústavnej pohotovostnej služby. Ak to povaha choroby umožňuje, ošetrujúci lekár môže dočasne práceneschopnej osobe spravidla pri prvom kontrolnom vyšetrení povoliť vychádzky, ktoré súčasne časovo vymedzí s prihliadnutím na charakter choroby. Úprava sa týka aj potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti osoby, ktorej má byť ústavná starostlivosť poskytnutá v inom členskom štáte Európskej únie.

Novela mení aj Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou. Podľa novej úpravy bude zdravotná poisťovňa uhrádzať poskytovateľom zdravotnej starostlivosti úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť aj zariadeniam sociálnych služieb a zariadeniam sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Zdravotná poisťovňa môže uzatvárať zmluvy o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti so zariadením sociálnych služieb a so zariadením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Rozsah úhrady zdravotných výkonov ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ustanovuje osobitný predpis. Kontrolnú činnosť v zariadeniach sociálnych služieb, v ktorých sa zo zdrojov verejného zdravotného poistenia budú uhrádzať zdravotné výkony ošetrovateľskej starostlivosti, vykonáva zdravotná poisťovňa. Nad správnym poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb bude dohliadať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Vzhľadom k potrebe zosúladenia aj ostatných právnych predpisov s novou úpravou sa mení tiež ustanovenie § 22 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ktorý sa týka ošetrovateľskej starostlivosti a zavádza kritéria, ktoré musí spĺňať kvalifikovaná osoba zodpovedná za odborné poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení.

Celé znenie zákona je dostupné na portáli právnych predpisov Ministerstva spravodlivosti SR.

Spracovala: Veronika MIKOVÁ   

Zdroj: zákon. č. 185/2014 Z.z.
http://www.freedigitalphotos.net/images/Pills_and_Drugs_g279-Stethoscope_And_Capsule_p73189.html
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 10+5 =


-- žiadne príspevky --