JUDIKATÚRA: Odmietnutie poskytnutia neodkladnej zdravotnej starostlivosti | Medicínske právo
              

Články


JUDIKATÚRA: Odmietnutie poskytnutia neodkladnej zdravotnej starostlivosti


 | 30.6.2014 | komentárov: 0

V sekcii judikatúra sme pre Vás tento raz pripravili rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktoré sa prejednáva prípad odmietnutia poskytnutia neodkladnej starostlivosti lekárom (sp. zn. 8 Szd 1/2011).

Žalované Ministerstvo zdravotníctva, ako druhostupňový orgán, udelilo žalobcovi M.. S. B., S., pokutu za to, že neposkytol pánovi Š. neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Ako dôvod uviedol skutočnosť, že nemá s pánom Š. uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a zároveň podľa neho neexistoval dôvod na jeho ošetrenie. V následnom súdnom konaní zrušil krajský súd rozhodnutie ministerstva, keďže podľa neho bolo vydané na základe nesprávneho právneho posúdenia veci. „Žalovaný sa v rozhodnutí žiadnym spôsobom nevysporiadal, prečo v danom prípade išlo o neodkladnú zdravotnú starostlivosť, a prečo bolo povinnosťou žalobcu poskytnúť sťažovateľovi neodkladnú zdravotnú starostlivosť.“


Ministerstvo zdravotníctva podalo odvolanie voči prvostupňovému rozhodnutiu krajského súdu. Najvyšší súd SR, ako druhostupňový súd v správnych veciach, v konaní preskúmaval zákonnosť rozhodnutia vydaného ministerstvom zdravotníctva. Podľa žalobcu nebol pán Š. v ohrození života, správal voči nemu vulgárne a navyše potom čo ho odmietol ošetriť dokázal šoférovať 370 km, a teda v tomto prípade nešlo o neodkladnú starostlivosť. Naopak, podľa žalovaného ministerstva zdravotníctva mal žalobca poskytnúť neodkladnú zdravotnú starostlivosť, čím sa dopustil správneho deliktu.

Najvyšší súd po preskúmaní predložených dôkazov dospel najvyšší súd k záveru, že nie je dostatočne preukázané či došlo k porušeniu povinnosti žalovaným. „Nedostatočnosť zistenia skutkového stavu spočíva v tom, že správne orgány sa žiadnym spôsobom v svojom rozhodnutí nevysporiadali so skutočnosťou, odôvodňujúcou, že zdravotný stav sťažovateľa bol akútny, ohrozujúci jeho život. Nezaoberajú sa ani námietkami, prečo sťažovateľ v prípade akútneho zdravotného stavu už v noci predtým, ako navštívil ambulanciu žalobcu, nevyhľadal ošetrenie na lekárskej pohotovosti.“ Rovnako neprihliadajú ani na skutočnosť, že pán Š. dokázal v čase keď mal byť jeho život v bezprostrednom ohrození, viesť motorové vozidlo. Navyše „administratívny spisový materiál taktiež neobsahuje čitateľný záznam o tom, aké ochorenie bolo žalobcovi nakoniec diagnostikované.“


Okrem toho v konaní nastali aj ďalšie pochybenia zo strany správnych orgánov, medzi inými, že „správny orgán žalobcovi neumožnil vyjadriť sa pred rozhodnutím o uložení pokuty pre porušenie povinnosti poskytnúť neodkladnú zdravotnú starostlivosť k podkladom rozhodnutia, navrhnúť nové dôkazy, resp. vyjadriť sa k veci, čím boli porušené jeho procesné práva.“

Najvyšší súd SR preto nakoniec rozsudkom potvrdil predchádzajúce prvostupňové rozhodnutie krajského súdu, ktorým bolo zrušené rozhodnutie ministerstva zdravotníctva o uložení pokuty žalobcovi.


Spracovala: Ľudmila MOĽOVÁ

Rozhodnutie nájdete TU
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 1+2 =


-- žiadne príspevky --