Vyhodnotenie Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu | Medicínske právo
              

Články


Vyhodnotenie Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu


 | 5.6.2014 | komentárov: 0

Na medzinárodnej konferencii Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu, ktorá sa uskutočnila v dňoch 10.-11. apríl 2014 bolo diskutovaných niekoľko tém týkajúcich sa reprodukčného zdravia ženy. Debata a príspevky sa dotkli nielen témy definovania tzv. reprodukčného zdravia, významu prevencie v poskytovaní zdravotnej starostlivosti, hľadania konsenzu v otázkach reprodukčnej medicíny, diagnostiky, domácich pôrodov alebo surogačného materstva, ale aj témy asistovanej reprodukcie. K téme pripravili organizátori pre účastníkov dotazník, ktorý sa týkal čiastkových otázok spojených s reguláciou tejto oblasti. Tu sú jeho výsledky.

Obrazok

Respondenti odpovedali na otázky:

1. Myslíte si, že je potrebné, aby zákonodarca ustanovil právny predpis, ktorý bude upravovať výkon AR a zásady dispozície embryami?

2. Mal by právny predpis určovať konkrétne dovolené metódy AR?

3. Má byť výkon AR viazaný na existenciu zdravotného problému žiadateľa?

4. Kto môže byť žiadateľom o AR?

5. Mal by právny predpis limitovať počet vytvorených embryí?

6. Malo by byť darcovstvo striktne anonymné?

7. Mal by právny predpis určiť, že nevyužité embryá je možné so súhlasom pôvodcov gamét odovzdať na výskumné účely?

8. Malo by byť možné darovať inému páru nevyužité embryá?

9. Malo by byť povolené oplodnenie ova aj po smrti partnera žiadateľky o AR?

10. Mal by právny predpis umožniť transfer embrya do maternice žiadateľky aj po smrti jej partnera?

11. Mal by právny predpis kreovať špeciálny úrad, ktorý by dohliadal na oblasť AR?

12. Má byť právna úprava AR výsledkom práce internej práce MZ SR alebo výsledkom multidisciplinárnej diskusie?


Väčšina  respondentov (97,5 percent) sa zhodla na tom, že oblasť asistovanej reprodukcie by mala byť regulovaná zákonom. Ku kreovaniu právního predpisu je podľa 89 percent opýtaných potrebné, aby bola vytvorená širšia expertná skupina zložená z etikov, lekárov, právnikov. Menšia zhoda panovala v otázke toho, či je žiaduce, aby prípadná právna úprava určovala (vymenúvala) techniky asistovanej reprodukcie, ktoré sú dovolené. 58 percent respondentov by zvolilo cestu vymenovania dovolených metód, 42 percent naopak.


Ďalej nasledovali otázky o podmienkach prístupu k asistovanej reprodukcii. Zdravotnú indikáciu jako podmínku prístupu k asistovanej reprodukcii preferovalo 67 percent opýtaných. Podmienka osobného stavu – manželstvo bola vyhodnotená ako žiaduca 43,59% účastníkov. Čo je zaujímavé 30 percent by umožnilo oplodnenie aj osamelým ženám.


Samotného zákroku sa týkali otázky ochrany embrya a dispozícií s embryami vytvorenými in vitro. 58 percent opýtaných by súhlasilo so zavedením obmedzenia na počet vytvorených embryí, 42 percent by počet vytvorených embryí ponechalo nelimitovaných. V otázke následných dispozícií by s umožnením odovzdať embryo na výskumné účely súhlasilo 57 percent opýtaných, s možnosťou darovania embryí inému páru takmer 76 percent opýtaných a s umožnením oplodnenia a transferu po smrti partnera zhodne 58 percent opýtaných.


K otázke vytvorenia špeciálneho úradu regulujúceho oblasť ART (podobne ako v Spojenom kráľovstve) prevážil názor, že takýto úrad je potrebný v 63 percentách.

Spracovala: Zuzana ZOLÁKOVÁ
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 2+10 =


-- žiadne príspevky --