Znalecký posudok a ochrana osobnosti | Medicínske právo
              

Články


Znalecký posudok a ochrana osobnosti


 | 28.5.2014 | komentárov: 0

V sekcii judikatúra sme pre Vás tento raz pripravili rozhodnutie Nejvyššího soudu České republiky zaoberajúce sa otázkou zásahu do práva na ochranu osobnosti v súvislosti so znaleckou činnosťou (sp. zn. 30 Cdo 593/2013).

Žalobkyni Ing. H. B. bol bez jej súhlasu vykonaný expozičný test pre účely vyhotovenia znaleckého posudku v konaní o náhradu škody. Keďže podľa nej došlo k neoprávnenému zásahu do jej osobnej sféry, rozhodla sa žalovať lekára MUDr. E. H., CSc., ktorý bol ustanoveným znalcom a tento test vykonal.


Prvostupňový súd vo svojom rozhodnutí nevyhovel žalobkyni. Medzi dôvody odôvodňujúce jeho rozhodnutie uviedol nedostatok vecnej pasívnej legitimácie žalovanej strany. Tiež uviedol, že ak by tu tento nedostatok neexistoval, nebol by MUDr. E.H., CSc.  zodpovedným. Žalobkyňa mala svoje pochybnosti o zákonnosti postupu lekára prezentovať v konaní o náhradu škody a žiadať vyhotovenie revízneho znaleckého posudku.


Odvolací súd sa ale priklonil na stranu žalobkyne, keď uviedol, že žalovaný znalec vedome vykonal  „expoziční test žalobkyně Ing. H. B. bez jejího svobodného a informovaného souhlasu a tím neoprávněně zasáhl do její osobnostní sféry.“


Žalovaný sa rozhodol proti tomuto rozhodnutiu podať dovolanie z dôvodu nesprávneho právneho posúdenia veci odvolacím súdom. Podľa jeho názoru „bylo možno důvodně předpokládat udělení konkludentního celkového souhlasu ze strany žalobkyně s vyšetřením pro účely vypracování znaleckého posudku a jednotlivými dílčími úkony“ a zároveň nevzal odvolací súd do úvahy fakt, že žalobkyňa mala povinnosť poskytnúť náležitú súčinnosť pri vypracovávaní znaleckého posudku.


Najvyšší súd sa pri rozhodovaní venoval objasneniu podstaty neoprávneného zásahu do práva na ochranu osobnosti.  „Neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti je jednání neoprávněně směřující proti osobní i mravní integritě fyzické osoby, které je objektivně způsobilé nepříznivě zasáhnout některou ze složek osobnosti takové fyzické osoby. Pro úspěšné uplatnění práva na ochranu osobnosti není vyžadováno vyvolání konkrétních následků zásahu proti tomuto chráněnému statku, ale postačí, že zásah byl objektivně způsobilý narušit nebo alespoň ohrozit práva chráněná ustanovením § 11 obč. zák.“ Taktiež uviedol, že na to aby sa poškodená strana mohla domáhať náhrady nemajetkovej ujmy vzniknutej takýmto zásahom musia byť splnené nasledujúce podmienky: „Tento zásah musí být neoprávněný (protiprávní) a musí zde být zjištěna existence příčinné souvislosti mezi takovým zásahem a dotčením osobnostní sféry fyzické osoby.“  Okrem splnenia týchto podmienok je však potrebné v každom jednotlivom prípade skúmať či tu neexistujú okolnosti vylučujúce protiprávnosť daného zásahu do práv osoby, pričom medzi tieto okolnosti patrí aj výkon iného subjektívneho práva ustanoveného zákonom. Tento dôvod sa uplatňuje aj pri znaleckom posudzovaní, ak je to odôvodnené predmetom veci.


Nikto z účastníkov sporu nespochybnil súvislosť zásahu do osobnostných práv žalobkyne so znaleckou činnosťou žalovaného. Zároveň sa touto skutočnosťou nezaoberal ani prvostupňový a ani odvolací súd. „Přitom by bývalo nezbytné zkoumat míru (intenzitu) tvrzeného porušení základního práva na ochranu osobnosti žalobkyně v kontextu s plněním znalecké povinnosti žalovaného, resp. bylo třeba se zaměřit i na to, zda žalovaný z rámce plnění takovéto povinnosti excesivně nevybočil.“ Najvyšší súd preto rozsudkom zrušil predchádzajúce rozhodnutia a vec vrátil prvostupňovému súdu na rozhodnutie.Spracovala: Ľudmila MOĽOVÁ

Celé znenie nájdete tu
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 6+8 =


-- žiadne príspevky --