MUDr. Peter Bandura, PhD. - Projekt vytvorenia Európskej siete pre bezpečnosť pacientov a kvalitnú zdravotnú starostlivosť /PaSQ – Patient Safety and Quality of Care/ | Medicínske právo
              

Články


MUDr. Peter Bandura, PhD. - Projekt vytvorenia Európskej siete pre bezpečnosť pacientov a kvalitnú zdravotnú starostlivosť /PaSQ – Patient Safety and Quality of Care/


 | 31.3.2014 | komentárov: 0

Nedávne štúdie OECD ukazujú, že výskyt nežiaducich udalostí - úmrtnosti v Európskej únii sa blíži k 1 úmrtiu na 100 000 obyvateľov. To by znamenalo, že takmer 5000 osôb zomrie každý - rok v dôsledku nepriaznivých zdravotných príhod. Tieto údaje, aj keď dosť alarmujúce, sú veľmi podceňované, pretože vychádzajú z vykazovania zdravotníckych pracovníkov. Odhaduje sa, že v členských štátoch EÚ 8% a 12 % pacientov prijatých do nemocníc trpí v dôsledku nežiaducich udalostí počas poskytovania zdravotnej starostlivosti. Bezpečnosť pacientov a kvalita zdravotnej starostlivosti predstavuje prioritnú agendu Európskej komisie. Slovenská republika sa aktívne zúčastňuje projektu vytvorenia Európskej siete pre bezpečnosť pacientov a kvalitu zdravotnej starostlivosti. Národným kontaktným miestom projektu je Ministerstvo zdravotníctva a ako pridružený partner sa na projekte podieľa Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Tento projekt združuje všetky členské krajiny Európskej únie a Nórsko. Na jeho financovaní sa podieľajú zúčastnené krajiny a zároveň je spolufinancovaný a podporovaný Európskou komisiou v rámci programu verejného zdravia. Partnermi projektu sú aj medzinárodné Európske organizácie pôsobiace v oblasti zdravotníctva.

Obrazok
Cieľom projektu je zlepšenie bezpečnosti pacientov a kvality zdravotnej starostlivosti prostredníctvom vzájomnej výmeny informácií, skúseností a vykonávania osvedčených postupov. Ako styčné miesta pri realizácii projektu medzi členskými krajinami boli v členských štátoch vytvorené národné kontaktné miesta – v Slovenskej republike je to Ministerstvo zdravotníctva SR. Projekt je naplánovaný na 36 mesiacov (1. apríla 2012 - 31.marca 2015). Oficiálne bol zahájený v máji 2012 v Roskilde v Dánsku za prítomnosti dánskej ministerky zdravotníctva pani Astrid Krag. Realizuje sa prostredníctvom siedmich  pracovných balíkov.

Pracovný balík 1 – work package 1- spočíva v koordinácii projektu. Vedúcim tohto balíka je Haute Autorité de Santé vo Francúzsku, balík WP2  sa zaoberá šírením, komunikáciou a IT. Vedúcim balíka 2 je Agentúra pre Kvalitu a akreditáciu v zdravotníctve z Chorvátska. Balík 3 bude vyhodnocovať jednotlivé fázy realizácie projektu. Vedúcim balíka je Aténska Národná a Kapodistrianna Universita v Grécku. V pracovnom balíku 4 (WP4) sa realizujú výmenné mechanizmy medzi členskými štátmi v oblasti osvedčených bezpečných klinických postupov. Vedúcim balíka je Dánska spoločnosť pre bezpečnosť pacientov.  Balík 5(WP5) sa zameriava na výber, implementáciu a monitorovanie bezpečných klinických postupov v zdravotníctve.

Výberové kritériá zahŕňajú preukázanú účinnosť,prevoditeľnosť, uskutočniteľnosť, existujúce vykonávacie nástroje a zapojenie pacientov. Vedúcim balíka je nemecká Agentúra pre kvalitu v Medicíne (AQuMed ). Balík WP6 je zameraný na posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi EÚ a zúčastnenými stranami v otázkach týkajúcich sa Manažmentu systémov kvality v zdravotníctve,vrátane bezpečnosti pacientov a zapojenia pacientov. Vedúcim balíka je španielske Ministerstvo zdravotníctva, sociálnych vecí a rovnosti (MISSI). Úlohou balíka WP7 je vypracovať návrh na udržateľnosť stálej Európskej siete bezpečnosti pacientov a kvality zdravotnej starostlivosti. Vedúcim balíka je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Hlavným cieľom Európskej siete pre bezpečnosť pacientov a kvalitu je podporiť vykonávanie odporúčaní Rady EÚ o bezpečnosti pacientov. ODPORÚČANIE RADY z 9. júna 2009 o bezpečnosti pacienta vrátane prevencie a kontroly nemocničných infekcií (2009/C 151/01), v ktorom Výbor rady EÚ odporúča členským štátom vo všeobecných otázkach bezpečnosti pacienta v čl.1) podporovať tvorbu národných systémov a programov bezpečnosti pacienta týmito spôsobmi:

-    určiť alebo vytvoriť príslušný úrad, ktorý bude zodpovedný za bezpečnosť pacienta,
-    zahrnúť bezpečnosť pacienta ako prioritnú otázku zdravotníctva  na národnej, regionálnej a miestnej úrovni,
-    podporovať vývoj bezpečnejších a užívateľsky nenáročných systémov, postupov a nástrojov, vrátane využívania informačných a komunikačných technológií,
-    pravidelne prehodnocovať a aktualizovať bezpečnostné normy a postupy v zdravotnej starostlivosti,
-    podporovať aktívnu úlohu organizácií zdravotníckych odborníkov vo vzťahu k bezpečnosti pacienta,
-    zaviesť konkrétne bezpečnostné postupy na prevenciu najčastejšie sa vyskytujúcich nežiaducich udalostí.

Hlavným výstupom spojeného projektu PaSQ  bude vytvorenie stálej siete pre bezpečnosť pacientov a kvalitu zdravotnej starostlivosti. s cieľom uľahčiť výmenu osvedčených  klinických a organizačných postupov a postupov týkajúcich sa zapojenia pacientov do zlepšenia bezpečnosti a kvality zdravotnej starostlivosti . Pri výbere osvedčených klinických a organizačných postupov budú uprednostnené také postupy, ktoré sú relevantné pre väčšinu členských štátov.

Projekt PaSQ má za sebou už polovicu obdobia. V prvej polovici projektu PASQ, členské štáty a zainteresované strany vyjadrili svoje potreby prostredníctvom prieskumu a prostredníctvom mechanizmu vzájomnej výmeny dát. Ako najdôležitejšie priority identifikovali:

1.    zapojenie pacienta a posilnenie jeho úlohy pri príjímaní zdravotnej starostlivosti
2.    hlásenie a poučenie sa z nežiaducich udalostí /  vytvorenie systému rýchleho mechanizmu hlásenia,
3.    vytvorenie systémov  manažmentu kontroly kvality,
4.    zavedenie osvedčených klinických a organizačných postupov bezpečnosti pacientov.

Doteraz v rámci siete PASQ bolo v databáze na stránke www.pasq.eu  uverejnených viac ako 335 osvedčených klinických postupov bezpečnosti pacientov ( PSP) a 118 osvedčených organizačných postupov (GOP) a viac než 30 vzájomných výmenných mechanizmov (EM). Osvedčené klinické postupy sa prakticky realizujú v 200 zdravotníckych zariadeniach v 18 krajinách s cieľom zaistiť bezpečnosť pacientov v 4 oblastiach: bezpečná chirurgia (chirurgický Safety Checklist), bezpečné lieky (správne podávanie liekov), pediatrická starostlivosť (pediatrické skóre včasného varovania) a lekárske činnosti ( multimodálne intervencie na zvýšenie dodržiavania hygieny rúk).

Na Slovensku za to tohto medzinárodného výmenného mechanizmu zapojilo 5 nemocníc: 
-    Univerzitná nemocnica Bratislava
-    Detská fakultná nemocnica Bratislava
-    Univerzitná nemocnica Martin
-    Univerzitná nemocnica L.Pasteura v Košiciach
-    Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.R. v Prešove.

Postupne zavádzajú 2 vybrané klinické postupy: bezpečný chirurgický kontrolný zoznam na operačných sálach a multimodálne intervencie a zvýšenie dodržiavania hygieny rúk.
Hlavným cieľom stálej siete je vzájomné poučeniea zdieľanie vedomostí a skúseností pre zvýšenie bezpečnosti pacientov a kvality zdravotnej starostlivosti, ktoré dosahujeme prostredníctvom priamych výmenných mechanizmov  alebo webových prostriedkov a organizovaním výmenných podujatí. Počas projektu PaSQ boli vyvinuté prostriedky a nástroje na odovzdávanie znalostí v  4 prioritných oblastiach  určených členskými štátmi v prvej polovici roka v oblasti bezpečnosti pacientov a kvality starostlivosti spoločné akcie prostredníctvom:

1. Zapojenia a posilnenia úlohy pacientov (PPI/PPE)
2. Realizácia vybraných bezpečnostných postupov v klinickej praxi pacientov
3. Európsky Peer review systém kontroly manažmentu kvality,
4. Mechanizmus rýchlej výmeny informácií týkajúcich sa bezpečnosti pacientov incidentov a riešenia : SEaL ( Share , Exchange and Learn ), dobrovoľný internetový systém pre hlásenie vážnych nežiaducich udalostí v členských štátoch .
 
Počas prvej polovice realizácie projektu  bolo vytvorených viacero výmenných mechanizmov:

• Wiki - Interaktívna platforma na webovej stránke PaSQ pre zobrazenie všetkých osvedčených klinických a organizačných postupov bezpečnosti ako aj výmenných mechanizmov
• on line medzinárodné Webove semináre
• Informačné a diskusné stretnutia
• Workshop
• medzinárodné študijné pobyty
• Twining programy

Veľkou výhodou projektu PaSQ je možnosť zapojenia sa aj zdravotníckych zariadení, slovenských lekárov, sestier a pacientskych organizácií do jednotlivých častí projektu a prakticky bezplatne získať prístup k najnovším poznatkom, osvedčeným klinickým postupom. Môžu sa zúčastniť on line webinárov, ale aj študijných pobytov v prípade, že sa chcú naučiť alebo zaviesť niektorý z osvedčených klinických postupov zverejnených v databáze európskej siete PaSQ.

Účasť zdravotníckych zariadení na výmene informácii v rámci európskej siete je dobrovoľná. Každý si  môže zvoliť takú  úroveň formy zapojenia, aká mu vyhovuje: od jednoduchého pasívneho zdieľania zverejnených informácií, podelenia sa s vlastnými postupmi alebo aktívnej časti na výmenných podujatiach až po návrh a vývoj nových nástrojov a postupov. Nevýhodou projektu je potreba ovládania anglického jazyka.

Európska sieť bezpečnosti pacientov PASQ počas doterajšieho fungovania demonštrovala, že výmena poznatkov a vzájomné vzdelávanie prostredníctvom vytvorených PASQ webových nástrojov efektívne prispieva k výmene osvedčených štandardných postupov, systémov manažmentov kvality s rešpektovaním podmienok a možností jednotlivých členských štátov.

Význam udržateľnosti európskej siete PaSQ spočíva v zachovaní a ďalšom rozširovaní vytvorenej databázy  osvedčených klinických a organizačných postupov bezpečnosti pacientov ako základu pre vzájomné učenie sa, v prevádzkovaní nákladovo efektívneho mechanizmu výmeny poznatkov, vytvoreného na základe skúseností projektu PaSQ a v rozvíjaní vytvorených stratégii a systémov pre bezpečnosť pacientov a kvalitu zdravotnej starostlivosti, ktorých cieľom je umožniť zdravotníckym pracovníkom členských štátov EÚ prístup ku poznatkom na úrovni state of the art.


AUTOR:  MUDr. Peter Bandura,PhD. - leader balika WP7 projektu PaSQ Európskej komisie
              email: slovakia@pasq.eu, web: www.pasq.eu


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 9+5 =


-- žiadne príspevky --