Výpoveď a znalecký posudok | Medicínske právo
              

Články


Výpoveď a znalecký posudok


 | 26.3.2014 | komentárov: 0

Nejvyšší soud České republiky sa v rámci svojej rozhodovacej činnosti venoval aj dovolaniu proti rozhodnutiu o neplatnosti výpovede, ktorá bola odôvodnená záverom lekárskeho posudku (sp. zn. 21 Cdo 2669/2012).

Žalobkyňa J.H. pracovala ako veterinárny technik. Jej zamestnávateľ sa s ňou rozhodol ukončiť pracovný pomer na základe lekárskych posudkov, vyhotovených pri preventívnej prehliadke, ktoré konštatovali jej nespôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu vzhľadom k zistenému zdravotnému stavu. Žalobkyňa však s takýmto dôvodom na ukončenie pracovného pomeru nesúhlasila a rozhodla sa podať žalobu, v ktorej by sa určila neplatnosť tejto výpovede. Podľa jej názoru bol uvedený dôvod ukončenia pracovného pomeru v rozpore so skutočnosťou, keďže jej zdravotný stav sa zhoršil až potom čo nastúpila do zamestnania, a teda v danom prípade ide o chorobu z povolania.

 Prvostupňový súd sa pri rozhodovaní priklonil na stranu žalovanej strany a uviedol, že k rozviazaniu pracovného pomeru došlo v súlade so zákonom na základe znaleckých posudkov spĺňajúcich všetky požiadavky.  Odvolací súd dospel  k rovnakému záveru: „výpověď z pracovního poměru je platným právním úkonem, neboť žalovaná „postupovala zcela v souladu s § 52 písm. e) zákoníku práce.“ Na druhej strane „žalobkyně neprokázala, že jí měla být dána výpověď podle ustanovení § 52 písm. d) zákoníku práce, ani že by se postupem ve správním řízení domohla přezkoumání lékařského posudku, o který je výpověď „opřena“ a který nepodléhá přezkumu soudem.“

V dovolaní, ktoré sa žalobkyňa následne rozhodla podať, namietala nesprávnosť lekárskych posudkov, ktoré neboli vydané jej obvodným lekárom, ale lekárkami, ktoré „byly „smluvními partnerkami“ žalované, byly vydány na základě „objednávky zaměstnavatele“, pro což svědčí i fakt, že tyto lékařky nikdy „neidentifikovaly“ onemocnění žalobkyně, která se u nich „nepodrobila žádné důkladnější prohlídce.“

Najvyšší súd sa k otázke vyhotovenia posudkov vyhotovenými lekárkami, s ktorými mal zamestnávateľ uzavretú zmluvu vyjadril, že ak na pracovisku nepôsobí závodný lekár, má zamestnanec právo si zvoliť sám lekára na vyhotovenie posudku. Po obsahovej stránke je pre posudok o nespôsobilosti vykonávať zamestnanie „významné rovněž to, zda příčinou jeho zdravotní nezpůsobilosti jsou pracovní úraz, nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání, nebo zda zaměstnanec pozbyl zdravotní způsobilost k výkonu dosavadní práce z jiných („obecných“) příčin, musí být z lékařského posudku vždy jednoznačně patrno, zda u zaměstnance zjištěná zdravotní nezpůsobilost k dalšímu výkonu dosavadní práce zakládá důvod k výpovědi podle ustanovení § 52 písm. d) zák. práce, nebo zda je výpovědním důvodem podle ustanovení § 52 písm. e) zák. práce. To platí bez ohledu na skutečnost, že právní úprava náležitostí lékařského posudku (v rozporu se zákonem) s takovým rozlišováním v posudkovém závěru neuvažuje.“ V prípade žalobkyne chýba, podľa najvyššieho súdu, v oboch posudkoch jednoznačný záver o dlhodobej strate spôsobilosti vykonávať doterajšiu prácu, a preto nie je možné nimi odôvodniť výpoveď danú žalobkyni.

Na základe posúdenia všetkých skutočností dospel teda najvyšší súd k názoru, že rozsudok odvolacieho súdu spočíva na nesprávnom právnom posúdení v dôsledku čoho ho zrušil a vrátil na ďalšie konanie.

Celé znenie tu

Spracovala: Ľudmila Moľová
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 8+4 =


-- žiadne príspevky --