Povinné očkovanie | Medicínske právo
              

Články


Povinné očkovanie


 | 10.3.2014 | komentárov: 0

V sekcii judikatúra neprehliadnite rozhodnutie Nejvyššího správního soudu České republiky, ktoré sa zaoberá povinnosťou podrobiť sa očkovaniu (sp. zn. 4 As 2/2013 – 75).

Žalobcovia L. C. BcA. A. C., kasačnou sťažnosťou adresovanou Nejvyššímu správnímu soudu, napadli rozhodnutie Městského soudu v Praze, ktorou sa zamietla žaloba voči Ministerstvu zdravotnictví České republiky. Žalované ministerstvo rozhodovalo ako odvolací orgán proti rozhodnutiu Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje, ktorým sa žalobcom uložila pokuta  za spáchanie priestupku. K naplneniu skutkovej podstaty priestupku došlo porušením povinnosti predchádzať vzniku a šíreniu infekčných chorôb, a to tak, že žalobcovia nezabezpečili, aby sa ich maloletá dcéra podrobila očkovaniu v termínoch ustanovených právnymi predpismi. Ministerstvo sa pri rozhodovaní o dovolaní stotožnilo s prvostupňovým rozhodnutím, keď uviedlo „že jedinou zákonnou překážku z povinnosti podrobit se pravidelnému očkování představuje zjištění imunity(odolnosti) vůči infekci, anebo zdravotního stavu, který brání podání očkovací látky. U dcery žalobců však nebyly žádné takové důvody shledány.“

Proti rozhodnutiu ministerstva podali žalobcovia žalobu, ktorou žiadali zrušenie tohto rozhodnutia z dôvodu jeho nezákonnosti. Súd ich návrhu vyhovel, keďže podľa jeho názoru nedošlo k porušeniu žiadnej zákonom stanovenej povinnosti. S týmto rozhodnutím však ministerstvo nesúhlasilo, a preto podalo kasačnú sťažnosť, na základe ktorej sa súdne rozhodnutie zrušilo a vec sa vrátila súdu na ďalšie konanie. Mestský súd sa pri rozhodovaní tento raz priklonil na stranu ministerstva „a označil za nepochybné, že se žalobci uvedeného přestupku dopustili a že jejich jednání vykazuje známky(dostatečné) společenské nebezpečnosti; tu lze spatřovat v tom, že pokud by nedošlo k očkování nezletilé dcery žalobců, mohlo by dojít k ohrožení veřejného zájmu na ochraně veřejného zdraví– zdraví dítěte i populace, když následkem neprovedení očkování by mohl být epidemický výskyt konkrétních infekčních onemocnění.“

Žalobcovia nepovažovali uvedené rozhodnutie za správne, a preto podali kasačnú sťažnosť. Uviedli, že sa mestský súd vôbec nezameral na dôvody, pre ktoré odmietli dať zaočkovať svoju dcéru, a teda došlo k nesprávnemu vyhodnoteniu materiálnej stránky priesupku. „Stěžovatelé jsou přesvědčeni, že pro dítě je nejlepší přirozeně vytvořená imunita, kterou by očkování mohlo narušit, přičemž jejich dcera je zdravé dítě.“

Najvyšší správny súd v rámci svojich úvah uviedol, že rešpektuje spôsob, akým žalobcovia pristupujú k starostlivosti o svoju dcéru. Vzápätí však uviedol, že ani negatívny postoj k očkovaniu ich nemôže zbaviť plnenia zákonom uloženej povinnosti. Nič na tom nemení ani skutočnosť, že ich dcéra je zdravá a nevyžaduje špeciálnu zdravotnú starostlivosť. „Přesvědčení stěžovatelů o možných negativních následcích povinného očkování nemůže být samo o sobě dostatečným podkladem pro vyvázání se z povinnosti uložené zákonem, a to ani pokud je zastáváno i částí odborné veřejnosti a posíleno profesními zkušenostmi stěžovatelky jako terapeutky pro pomoc dětem a dospělým postiženým autismem. Takovým důvodem nemůže být ani skutečnost, že v některých (výjimečných) případech se po provedení očkování může projevit prudká alergická reakce v podobě anafylaktického šoku, když stěžovatelé si byli zjevně vědomi jak tohoto rizika, tak i způsobu, jak na případný anafylaktický šok reagovat. Zákonné povinnost podrobit se povinnému očkování se stěžovatelé nemohou zprostit zobecňujícím tvrzením, že jiní pacienti nemusí mít o tomto možném následku povědomost, neboť o něm nejsou ze strany lékařů řádně informováni. V této souvislosti lze podotknout, že povinné očkování, stejně jako velká část lékařských zákroků, může jistě za určitých okolností vést ke způsobení závažné újmy pacientovi. Úkolem lékařů i pacientů je ve vzájemné součinnosti takovým možným negativním následkům předcházet, samo jejich riziko však ještě nemůže být dostatečným důvodem pro neprovedení lékařského zákroku.“

Vo svetle všetkých uvedených skutočností preto najvyšší správny súd kasačnú sťažnosť zamietol, keďže nedošlo k naplneniu nimi tvrdeného dôvodu jej podania.

Celé znenie tu

Spracovala: Ľudmila MOĽOVÁ
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 5+7 =


-- žiadne príspevky --