Usmernenie Slovenskej komory zubných lekárov pri hodnotení sústavného vzdelávania | Medicínske právo
              

Články


Usmernenie Slovenskej komory zubných lekárov pri hodnotení sústavného vzdelávania


 | 29.4.2010 | komentárov: 0

Slovenská komora zubných lekárov vydala usmernenie, ktoré sa týka hodnotenia sústavného vzdelávania zubných lekárov a týka sa cyklu 2009 až 2009.

Usmernenie Slovenskej komory zubných lekárov pri hodnotení sústavného vzdelávania pre cyklus 2005 až 2009

I.
Slovenská komora zubných lekárov (ďalej len „SKZL“) vydáva podľa článku 3 § 3 písm. d) Štatútu SKZL toto usmernenie, ktorého cieľom je upraviť podrobnosti pri aplikácii ustanovenia § 42 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“). Vymedzuje pravidlá pre SKZL a jej regionálne komory, ktoré zabezpečujú sústavné vzdelávanie a postupy pri registrovaní a vyhodnocovaní sústavného vzdelávania SKZL.

II.
1. Sústavné vzdelávanie zubného lekára, hodnotí SKZL výsledkom hodnotenia „splnil,“ ak oznámil priebežné obnovovanie a udržiavanie získanej odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností najmenej na úrovni získania 250 kreditov za hodnotené obdobie podľa Prílohy č. 1 vyhlášky.
2. Výsledok hodnotenia zasiela SKZL hodnotenému zubnému lekárovi formou rozhodnutia a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou do troch mesiacov od vykonania hodnotenia, t.j. do 31. marca 2010; ak je zubný lekár zamestnancom, tak aj jeho zamestnávateľovi.
3. Ak zubný lekár nespĺňa podmienky kritérií sústavného vzdelávania, sústavné vzdelávanie zubného lekára sa hodnotí výsledkom hodnotenia „nesplnil“. V hodnotení formou rozhodnutia SKZL uvedie túto skutočnosť a uloží zubnému lekárovi povinnosť do 6 mesiacov odstrániť nedostatky, ktoré spočívajú v oznámení počtu kreditov potrebných pre splnenie cyklu sústavného vzdelávania; ak je zubný lekár zamestnancom, jeho zamestnávateľovi. Zároveň SKZL oznámi zubnému lekárovi, že ak nedostatky neodstráni, začne proti nemu konanie v súlade s platným znením zákona.
4. Od 1. júna 2010 platí, že ak zubný lekár v lehote stanovenej zákonom (šesť mesiacov) neodstráni zistené nedostatky, SKZL, príslušná na vedenie registra zubných lekárov, ktorí vykonávajú povolanie zubného lekára, zruší jeho registráciu, pokiaľ menovaný nevyužije opravný prostriedok.
5. Zrušenie registrácie je upravené v § 63b zákona; SKZL zruší registráciu zubnému lekárovi, pretože prestane spĺňať podmienky na výkon zdravotníckeho povolania podľa § 31 ods. 1 písm. c). O zrušení registrácie rozhodne komora do 30 dní odo dňa, keď sa dozvedela o skutočnostiach podľa bodu 4.
6. Kredity, ktoré zubný lekár získa po 1. januári 2010, a rozhodnutím SKZL mu bola uložená lehota na odstránenie nedostatkov podľa bodu 3., nezapočítajú sa mu do cyklu sústavného vzdelávania pre roky 2010 až 2015.
7. Ak zubný lekár za cyklus sústavného vzdelávania dosiahol 100 a viac kreditov, ale menej ako 150 kreditov za účasť na vzdelávacích aktivitách, SKZL navrhne zubnému lekárovi preskúšanie podľa § 42 ods. 9 zákona, ak o to zubný lekár požiada do 31.5.2010.
8. Komisia, ktorá vykoná preskúšanie sa skladá zo zástupcov Slovenskej zdravotníckej univerzity, Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Bratislava, Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Košice a SKZL.
9. Komisia podľa bodu 8 umožní zubnému lekárovi, ktorý získal za vzdelávacie aktivity 100 a viac kreditov, ale menej ako 150 kreditov
a) osobne odprezentovať hodnotiacej komisii podľa bodu 8 dva prípady komplexného stomatologického ošetrenia, najmä vyšetrenie, konzervačné výkony, parodontologické výkony, chirurgické ošetrenie a protetické ošetrenie; ošetrenia preukáže príslušnou časťou zdravotnej dokumentácie, na použitie ktorej získal súhlas pacienta,
b) vykonať pohovor pred hodnotiacou komisiou o jeho poznatkoch o súčasných diagnostických a liečebno-preventívnych metódach.
10. Zubný lekár, ktorý získal vo vzdelávacích akciách menej ako 99 kreditov, podrobí sa preskúšaniu pred komisiou podľa bodu 8.
11. SKZL do 31.03.2010 postupuje podľa bodu 3. a ak zubný lekár v stanovenej lehote neodstráni nedostatky, postupuje podľa bodu 5. až 9.
12. Úhradu nákladov súvisiacu s preskúšaním uhradí zubný lekár vo výške a v lehote schválenej Radou SKZL na účet SKZL.

III.
Toto usmernenie nadobúda platnosť a účinnosť schválením Snemu SKZL.

V Novom Smokovci dňa 24. apríla 2010.

MUDr. Ján Gašič , v.r.
prezident

pôvodné umiestnenie nájdete tu. Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 8+8 =


-- žiadne príspevky --