Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti | Medicínske právo
              

Články


Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti


 | 9.1.2014 | komentárov: 2

Národná rada SR bude v blízkej dobe hlasovať o návrhu novely zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti). 4. januára bolo skončené medzirezortné pripomienkové konanie. Návrh predkladá Ministerstvo zdravotníctva SR na základe Plánu práce Ministerstva zdravotníctva SR na rok 2013. Podľa dôvodovej správy bude mať novela pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie (zariadenia sociálnych služieb) a pozitívne sociálne vplyvy.

Navrhovaná právna úprava konkrétne definuje ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti na základe problémov z aplikačnej praxe. Právna úprava sa týka tiež ustanovení súvisiacich s minimálnymi štandardami pre špecializačné študijné programy a študijné programy sústavného vzdelávania a dopĺňajú sa povinnosti vzdelávacej ustanovizne. Jednoznačne sa ustanovuje, kto je oprávnený uskutočňovať sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. Novela sa týka aj hodnotenia sústavného vzdelávania.

Návrh zákona rozširuje povinnosti zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý nevykonáva zdravotnícke povolanie v pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu  podrobiť sa opakovanému posúdeniu zdravotnej spôsobilosti. Podnet by mal vychádzať od orgánu príslušného na vydanie povolenia, úradu pre dohľad alebo komory príslušnej na vedenie registra zdravotníckych pracovníkov u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý určí orgán príslušný na vydanie povolenia.

Novela by mala zaviesť nové povinnosti aj pre poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti v súvislosti s prepúšťacou správou po narodení dieťaťa. Takýto poskytovateľ by mal byť povinný bezodkladne a preukázateľne odoslať lekársku prepúšťaciu správu dieťaťa, ktoré je po narodení prepustené z ústavnej starostlivosti do domáceho prostredia buď všeobecnému lekárovi pre deti a dorast, ktorého uviedol zákonný zástupca dieťaťa alebo všeobecnému lekárovi v zdravotnom obvode podľa trvalého alebo prechodného pobytu matky, ak zákonný zástupca dieťaťa budúceho zmluvného lekára dieťaťa neuviedol. Taktiež sa upravuje, že poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti bude povinný bezodkladne oznámiť orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately opustenie zdravotníckeho zariadenia matky po pôrode bez dieťaťa alebo s dieťaťom bez súhlasu poskytovateľa. Za porušenie týchto povinností novela zákona zavádza aj sankcie, ktoré bude oprávnený uložiť orgán príslušný na vydanie povolenia.

Úprava sa týka tiež dočasnej pracovnej neschopnosti, kde sa jednoznačne ustanovuje, ktorý ošetrujúci lekár posudzuje a rozhoduje o dočasnej pracovnej neschopnosti, upravuje sa postup ošetrujúceho lekára a práva a povinnosti dočasne práceneschopnej osoby ako prijímateľa zdravotnej starostlivosti, a to nielen na území Slovenskej republiky, ale aj na území iného členského štátu Európskej únie alebo v zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore a vo Švajčiarskej konfederácii v prípade plánovanej ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Návrh zákona obsahuje doplnenia aj v súvislosti s členstvom v Európskej únii najmä v súvislosti s pristúpením Chorvátska k Európskej únii. Ide o zmeny týkajúce sa uznávania špecializácií lekárov a zubných lekárov, a  tiež zmeny a doplnenia vyplývajúce z právnych aktov Európskej únie meniacich a dopĺňajúcich prílohu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií.

Do zákona sa tak transponuje aj vykonávacia smernica Komisie 2012/25/EÚ z 9. októbra 2012, ktorou sa stanovujú informačné postupy na výmenu ľudských orgánov určených na transplantáciu medzi členskými štátmi. Cieľom tejto úpravy je ustanoviť procesné pravidlá pre výmenu informácií o charakteristike orgánu a charakteristike darcu,  informácií potrebných na zabezpečenie vysledovateľnosti orgánu a hlásení závažnej nežiaducej reakcie a závažnej nežiaducej udalosti. Príslušným orgánom, ktorý tieto informácie a hlásenie prijíma a odovzdáva je národná transplantačná organizácia.

Zo zdrojov verejného zdravotného poistenia by po novele bolo možné v zariadeniach sociálnych služieb a v zriadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately uhrádzať niektoré zdravotné výkony, ktoré budú uvedené v prílohe zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Kontrolnú činnosť v takýchto zariadeniach sociálnych služieb by podľa novely vykonávala zdravotná poisťovňa. Nad správnym poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb by mal dohliadať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

V tejto súvislosti sa upravuje nová forma poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktorou je ošetrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb. Môžu ju poskytovať zamestnanci zariadenia sociálnych služieb spĺňajúci podmienky na výkon zdravotníckeho povolania. Ak zariadenie sociálnych služieb bude poskytovať okrem sociálnych služieb aj ošetrovateľskú starostlivosť uhrádzanú na základe verejného zdravotného poistenia, bude takéto zariadenie povinné ustanoviť najmenej jednu kvalifikovanú osobu zodpovednú za odborné poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti.
 
Novela precizuje aj zoznam prioritných chorôb.Spracovala: Veronika Miková
Zdroj: dôvodová správa návrhu zákona, návrh novely zákona

Celý návrh novely zákona aj s prílohami a dôvodovou správou je dostupný tu
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 1+5 =


AsceferJeaspLaw

(25.6.2020)

AsceferJeaspLaw

(21.6.2020)