Problém s povinným očkovaním rieši aj Etická komisia | Medicínske právo
              

Články


Problém s povinným očkovaním rieši aj Etická komisia


 | 30.11.2013 | komentárov: 0

Etická komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej EK) sa na svojich riadnych zasadnutiach zaoberala aj toľkokrát spomínanou témou povinného očkovania a jej etickým rozmerom. Výsledkom zasadnutí je uznesenie č. 43/51.

Obrazok

Podľa uznesenia komisia brala do úvahy argumenty tak zástancov ako aj odporcov povinného očkovania a zdôraznila, že si je vedomá rizík spojených s národným programom povinného očkovania.

Realizácia národného programu povinného očkovania podľa EK však „predstavuje jeden z významných úspechov vývoja medicíny a preventívnej zdravotnej starostlivosti“ a „jedno z dosiaľ najúčinnejších a najbezpečnejších opatrení zdravotnej starostlivosti, s neporovnateľne priaznivým pomerom účinnosti, medicínskeho prínosu a bezpečnosti“.  EK zdôraznila, že práve vďaka povinnému očkovaniu z povedomia širokej verejnosti takmer úplne vymizli obavy a strach z niektorých ochorení.

EK sa podľa uznesenia domnieva, že „realizácia a výsledky národného programu povinného očkovania sú v súlade s hodnotou verejného zdravia a z etického hľadiska v súlade aj so správne chápanými etickými princípmi.

EK zohľadnila pri rozhodovaní aj viaceré zlyhania, odborné omyly či nežiaduce účinky vakcín a neetické konania zo strany príslušných inštitúcií, avšak zdôraznila aj to, že nie všetky tieto zlyhania boli dostatočne objasnené a boli prijaté mnohé opatrenia na ich zamedzenie.

Medicínskym aj etickým imperatívom musí byť podľa EK „rešpektovanie všetkých medicínskych kontraindikácií očkovania u daného dieťaťa, ako aj sledovanie výskytu, hlásenie a adekvátne riešenie nežiaducich účinkov vakcinácie. Súčasťou tohto úsilia lekárov, sestier a ďalších zdravotníckych pracovníkov je aj správna komunikácia a pochopenie pre rodičov očkovaných detí.“ EK vyzvala preto v uznesení k lepšej komunikácii a poučeniu pri výkone očkovacích úkonov.

Komisia zdôraznila, že riziká, ktoré sú často povinnému očkovaniu vytýkané sú pomerne zriedkavé. Zásah do osobnej integrity je podľa komisie legitímnym a účelným obmedzením práva jednotlivca, keďže povinné očkovanie prispieva k lepšej ochrane a garancii základných spoločenských hodnôt (ochrane verejného zdravia).

Komisia sa domnieva, že obmedzovanie národného programu povinného očkovania predstavuje významné nebezpečenstvo pre zdravie a životy občanov Slovenskej republiky, najmä detí, mladistvých a osôb, ktoré z medicínskych alebo iných závažných dôvodov dosiaľ nemohli byť zaočkované.

Záverom by podľa EK „štátne orgány mali vykonať nevyhnutné kroky na zachovanie národného programu povinného očkovania a zabrániť jeho podstatnému oslabovaniu.“

Celé znenie uznesenia je dostupné na stránke Ministerstva zdravotníctva SR

Spracovala Veronika Miková

Zdroje: http://www.health.gov.sk/Clanok?eticke-aspekty-povinneho-ockovania-uznesenie-43-51-EK
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 4+7 =


-- žiadne príspevky --