Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (UDZS) vydal nové metodické usmernenie | Medicínske právo
              

Články


Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (UDZS) vydal nové metodické usmernenie


 | 20.11.2013 | komentárov: 0

ÚDZS vydal nové metodické usmernenie č. 3/6/2009, ktoré nadobudlo účinnosť 05.11.2013.

Podľa metodického usmernenia má platiteľ poistného osem dní na to aby oznámil vznik, zmenu a zánik platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie príslušnej zdravotnej poisťovni. Urobiť tak môže elektronicky alebo písomne.

Kto je povinný platiť poistné je vymedzené v zákone č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení. Podľa tohto zákona
je povinný platiť poistné

a) zamestnanec,
b) samostatne zárobkovo činná osoba,
c) zamestnávateľ,
d) štát,
e) platiteľ dividend.

Poistné je povinná platiť aj osoba, ktorá je verejne zdravotne poistená podľa tohto zákona a nie je

a) zamestnancom,
b) samostatne zárobkovo činnou osobou alebo
c) osobou, za ktorú platí poistné štát.

Špeciálna úprava sa týka prípadu § 11 ods. 3 druhá veta zákona, kde povinnosti má aj zamestnanec. Ak osoba poberá príjmy v nepravidelných intervaloch, resp. po skončení pracovného pomeru, prihlasuje a odhlasuje zamestnávateľ iba na jeden deň a to na posledný deň kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom dochádza k vyplateniu príjmu, pričom prihlásenie a odhlásenie sa vykoná v jeden deň.

Zamestnávateľ je povinný písomne alebo elektronicky oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni aj zmenu dňa určeného na výplatu príjmov. Oznámenie obsahuje názov, sídlo, identifikačné číslo, číslo bankového účtu, deň určený na výplatu príjmov zo závislej činnosti a ak je zamestnávateľom fyzická osoba, aj meno, priezvisko, rodné číslo a bydlisko.  Platiteľ poistného - zamestnávateľ predkladá písomne alebo elektronicky zdravotnej poisťovni oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na tlačive určenom UDZS podľa prílohy č. 1 Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného.

Príloha č. 2 Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie, ktoré bolo zdravotnou poisťovňou vyhotovené na základe metodického usmernenia účinného do 30.09.2011, zostáva naďalej v platnosti.  Ak má zamestnávateľ najmenej troch zamestnancov, je povinný zmenu platiteľa poistného oznamovať príslušnej zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky (§ 24 písm. c).

Zdravotná poisťovňa zabezpečí prijímanie oznámení v elektronickej forme a v štruktúre podľa prílohy č. 3 (dávka 601) tohto metodického usmernenia. Ak zdravotná poisťovňa nestanoví aj iné spôsoby prijímania oznámení v elektronickej forme, platiteľ poistného  môže predložiť oznámenie v elektronickej forme len v podobe dátového rozhrania, ktorého štruktúra je definovaná v prílohe č. 3 (dávka 601) metodického usmernenia.

Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného pri začiatku platnosti kategórie zamestnanca nenahrádza prihlášku na verejné zdravotné poistenie poistenca pri zmene zdravotnej poisťovne.
Metodické usmernenie obsahuje aj povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa k poisťovni v prípade ak vykonáva práce na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo pre prípad ak pracuje aj na dohodu aj v pracovnom pomere.


Spracovala Veronika Miková

Metodické usmernenie nájdete tu

 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 9+5 =


-- žiadne príspevky --