Platy zdravotných sestier | Medicínske právo
              

Články


Platy zdravotných sestier


 | 19.11.2013 | komentárov: 0

Otázka zvýšenia platov zdravotných sestier sa začala riešiť približne v rovnakom čase ako aj otázka zvýšenia platov lekárov. Rozdiel k dnešnému dňu je ten, že zatiaľ čo lekári zvýšenie dosiahli, zdravotné sestry napriek mnohým protestom stále zvýšenie platov podľa svojich predstáv nedosiahli.

Obrazok Parlament ich požiadavkám vyhovel ešte vo februári 2012 prijatím zákona č. 62/2012 Z. z. o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek netrvala dlho. Týmto zákonom sa mal dopĺňať zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, a jeho zmyslom bolo zvýšenie platu sestier stanovením minimálnej mzdy vo výške 640 eur, ktorá sa postupne zvyšovala v závislosti od počtu rokov praxe. Zákon nadobudol účinnosť 1. apríla 2012. O pár mesiacov neskôr (po zmene vlády) 11.7.2012 Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) pozastavil účinnosť tohto zákona. Nasledovali pokojné protesty sestier v čiernych tričkách pred budovou parlamentu, protest pred budovou Ústavného súdu a sestry si vyskúšali aj stanovanie pred úradom vlády.

Dňa 19.júna 2013 Ústavný súd na neverejnom zasadnutí v pléne rozhodol, že zákon nie je v súlade s čl. 20 ods. 1 v spojení s čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Navrhovateľ (Generálna prokuratúra) v návrhu uvádzal, že prijatý napadnutý zákon je nesúladný s ústavou, pretože bez legitímneho cieľa a bez vhodnosti prostriedku upravil právo na odmenu za vykonanú prácu stanovením minimálnych mzdových nárokov. Taktiež napadnutý zákon podstatným zvýšením mzdovej úrovne pre sestry a pôrodné asistentky porušuje princíp právneho štátu, pretože je ekonomicky nerealizovateľný, čím sa stávajú práva priznané sestrám iba iluzórnymi. Navrhovateľ ďalej tvrdil, že napadnutý zákon je v nesúlade s právom na ochranu majetku, pretože nad ústavne únosnú mieru zasahuje do majetkovej sféry poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, teda fyzických osôb a právnických osôb ako zamestnávateľov, ktorí znášajú náklady na celkovú cenu. Okrem toho,  podľa navrhovateľa napadnutý zákon je v nesúlade s princípom rovnosti a nediskriminácie,  pretože zvýhodnil jednu skupinu z celej množiny zdravotníckych pracovníkov. Napokon napadnutý zákon mal byť nesúladný s princípom právneho štátu, pretože podľa názoru navrhovateľa náhle zasiahol do právnych pozícií účastníkov pracovnoprávnych vzťahov.

Ústavný súd v rozhodnutí prihliadal najmä na rozdiel štátnych a súkromných poskytovateľov a na ekonomické aspekty. V rozhodnutí uviedol:
Ústavný súd považuje námietku protiústavného zásahu do majetku neštátnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti za ťažisko prerokúvanej veci. Právna úprava je špecifická tým, že ekonomickú záťaž garantovaných mzdových nárokov sestier presúva mocensky, zákonom na neštátnych poskytovateľov. Tým zasahuje aj do zmluvnej slobody medzi zamestnávateľmi a sestrami, medzi subjektmi v horizontálnom vzťahu, ktorý je ovládaný zásadou slobodnej vôle... nemalá časť ambulancií sa v dôsledku aplikácie zákona môže dostať do prevádzkovej straty...

Vedomý si zložitosti sektoru zdravotníctva a širokej diskrécie zákonodarcu a vlastných expertných a demokratických limitov, ústavný súd však nemôže nevidieť mieru a časový kontext zvýšenia nákladov pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Z predložených dokumentov ... vyplýva, že poskytovatelia mali v priebehu dvoch mesiacov významne zvýšiť mzdy sestrám. Napríklad pre malé ambulancie, kde pracuje jeden lekár s jednou staršou zdravotnou sestrou, tak môžu vznikať značné ekonomické problémy s úvahami o zmysluplnosti ďalšej činnosti. Pri tomto posudzovaní je nanajvýš dôležité, že nejde o klasické trhové prostredie, kde by poskytovateľ mohol kompenzovať zvýšené náklady zvýšením ceny. Napadnutý zákon tak môže mať pre niektorých poskytovateľov vytesňujúci efekt, s dôsledkami aj pre zamestnanosť sestier...

Ďalším riešením bol zo strany Ministerstva zdravotníctva navrhovaný spôsob zvýšenia platov koeficientom pre priemernú mzdu, ktorého výška sa mala odvíjať od schváleného štátneho rozpočtu. Zvýšenie sa malo týkať sestier v štátnych zariadeniach a neskôr aj sestier v župných nemocniciach. To zo strany sestier nebolo akceptované, keďže žiadajú „paušálne“ zvýšenie miezd pre všetky sestry.

Dňa 26.9.2013 na stránke Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek zverejnili tento odkaz: „...Hoci je náš a ministerkin výklad tohto rozhodnutia podobný, nám nestačí porozumenie a neurčité prísľuby. Ekonomickú analýzu finančného vplyvu implementácie zákona na zdravotnícke zariadenia malo mať ministerstvo pripravenú už dávno a malo s ňou počítať už pri návrhu štátneho rozpočtu pre zdravotníctvo na rok 2014. Súčasný návrh je nedostatočný, a preto sa pýtame, v akom časovom horizonte vidí ministerka prijatie nového zákona o odmeňovaní sestier a pôrodných asistentiek. O pol roka? O rok? O dva? Alebo opäť pred voľbami? Sestry nie sú handry, s ktorými možno zametať...“
Ako sa situácia vyvinie ďalej a čo prinesú nové rokovania budeme sledovať.



Spracovala Veronika Miková
Foto: thefreedigitalphotos.net



Zdroje:


-   nález ÚS PL. ÚS 13/2012-90
 -  vystúpenie Zuzany Zvolenskej, ministerky zdravotníctva a Ivety Lazorovej, prezidentky Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v diskusnej spravodajskej relácii TA3
 -  http://www.sksapa.sk/aktuality-a-oznamy/rokovanie-sestier-s-ministerkou-zdravotnictva.html



 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 10+10 =


-- žiadne príspevky --