Transplantácia kmeňových buniek v zahraničí a náhrada nákladov | Medicínske právo
              

Články


Transplantácia kmeňových buniek v zahraničí a náhrada nákladov


 | 5.11.2013 | komentárov: 1

Neprehliadnite rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky týkajúce sa náhrady nákladov pri transplantácii kmeňových buniek v zahraničí (sp. zn. 3 Cdo 161/2010). Nájdete ho v sekcii slovenská a česká judikatúra, vybrané medicínske zákroky.

Žalobca F.V. v dôsledku dopravnej nehody spôsobenej žalovaným J.P. utrpel škodu na zdraví, náhradu ktorej sa rozhodol domáhať u žalobcu súdnou cestou.  Prvostupňový a rovnako tak aj druhostupňový súd rozhodol o zodpovednosti žalovaného za škodu.  Žalobca sa okrem náhrady škody na zdraví domáhal aj náhrady nákladov, ktoré vynaložil na vykonanie operačného zákroku v zahraničí. Tento nárok mu však súd nepriznal, pretože „takáto povinnosť žalovaného nevyplýva zo žiadneho právneho predpisu, keďže podľa § 449 ods. 1 Občianskeho zákonníka pri škode na zdraví sa uhrádzajú účelné náklady spojené s liečením,” pričom podľa súdu medzi ne nepatria cestovné náklady alebo náklady spojené s ubytovaním. Navyše žalobca podstúpil operačný zákrok – transplantáciu kmeňových buniek -  v zahraničí bez predchádzajúceho odporúčania alebo písomného súhlasu jeho zdravotnej poisťovne.

Krajský súd, ktorý rozhodoval o odvolaní žalobcu v odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že „žalobca v konaní nepreukázal, že transplantácia kmeňových buniek zlepšila jeho zdravotný stav, pričom dôkazné bremeno v tomto smere má žalobca. Znaleckým dokazovaním bolo preukázané, že táto liečebná metóda je v štádiu experimentu, čo znamená, že jej výsledok nie je zaručený. Pokiaľ sa žalobca sám rozhodol absolvovať takúto experimentálnu liečbu, vystavil sa aj riziku úhrady nákladov s tým spojených.”
    
Keďže žalobca neuspel so svojimi nárokmi ani na odvolacom súde, rozhodol sa podať dovolanie na Najvyšší súd SR, pričom ako dôvod svojho podania uviedol zmätočnosť a nepreskúmateľnosť rozhodnutia, čo v konečnom dôsledku viedlo k jeho nezákonnosti a protiústavnosti. Ďalej namietal neobjektívnosť jedného zo znaleckých posudkov vypracovaných znalcom, ktorý sám „priznal, že ma etický problém akceptovať použite kmeňových buniek pri reparácii orgánov človeka”, pričom nebolo nariadené vypracovanie kontrolného znaleckého posudku. „Súdy oboch stupňov nebrali do úvahy, že v súčasnosti v Európskej únii „aplikácia kmeňových buniek“ je štandardnou liečebnou metódou. Preto pokiaľ táto metóda nie je zahrnutá do slovenského liečebného poriadku, toto pochybenie Slovenskej republiky nemôže byť aplikované v jeho neprospech.”
    
Najvyšší súd po preskúmaní všetkých podkladov dospel k záveru, že dovolanie žalobcu nie je prípustné. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že „pri hodnotení dôkazov ide o činnosť súdu, pri ktorej vykonané procesné dôkazy hodnotí z hľadiska ich pravdivosti a dôležitosti pre rozhodnutie. Súd pri hodnotení dôkazov v zásade nie je obmedzovaný právnymi predpismi v tom, ako a s akým výsledkom má z hľadiska pravdivosti ten-ktorý dôkaz hodnotiť. Uplatňuje sa tu zásada voľného hodnotenia dôkazov.” Podľa Najvyššieho súdu ani jedna zo žalobcových námietok nezakladá prípustnosť jeho dovolania, a preto ho odmietol.

Spracovala: Ľudmila Moľová

Rozhodnutie nájdete uverejnené tu

Zdroj: www.nsud.sk


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 1+10 =


Tinder dating site

(26.1.2021)
browse tinder for free , tinder dating app
tinder login