Pozvaní diskutéri na tému UD 2013: Môžeme disponovať svojím telom? | Medicínske právo
              

Články


Pozvaní diskutéri na tému UD 2013: Môžeme disponovať svojím telom?


 | 4.11.2013 | komentárov: 0

Sme radi, že pozvanie do diskusie z cyklu UNIVERSITAS DISPUTATIONE 2013, ktorá sa uskutoční dňa 06. novembra 2013 o 15:30 v priestoroch Právnickej fakulty UPJŠ na tému Môžeme disponovať svojím telom? Právne, medicínske a psychologické otázky transplantácií prijali MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. et PhD., PhDr. Mária Humeníková, doc. ThDr. Ing. Inocent-Mária V. Szaniszló, OP, PhD. a Ing. arch. Radoslav Herda.

Obrazok Základné tézy diskusie: Čo je to transplantácia? Môžeme darovať vlastné telo na vedecké účely? Môžeme darovať svoje orgány? Ako to funguje po našej smrti – môže byť z nášho tela vyňatý orgán, aj bez nášho súhlasu, udeleného počas života? Môže rodina zomrelého ovplyvniť, či bude orgán odobraný, a určiť osobu, ktorej bude transplantovaný? Aké sú právne a medicínske podmienky pre darovanie orgánov či tkanív? Je darovanie orgánov naozaj „darovaním“?


MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD. – transplantačný nefrológ,  hlavný transplantačný koordinátor Národnej transplantačnej organizácie SRMUDr. Ľuboslav Beňa, PhD. ukončil štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach v roku 1993. Po ukončení štúdia sa atestoval v odbore nefrológia a následne získal aj medzinárodný certifikát  Certified European Transplant Coordinator (CETC) v koordinácii transplantačného programu v European Transplant Coordinators Organization na University of Barcelona.  Svoju dizertačnú prácu venoval téme  Faktory ovplyvňujúce rozvoj funkcie obličky po transplantácii.

Od roku 1993 pôsobí vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Košice. Najprv v pozícii sekundárny lekár I. internej kliniky, neskôr ako transplantačný koordinátor, Internista – nefrológ Dialyzačného strediska I. internej kliniky. Od roku 2002 ako transplantačný nefrológ a koordinátor Transplantačného oddelenia. Momentálne zastáva pozíciu námestníka riaditeľa UNLP pre liečebno-preventívnu starostlivosť v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice a primára Transplantačného oddelenia.          

Od roku  2008 je hlavným  transplantačným koordinátorom  Slovenskej republiky a členom Transplantačnej komisie Ministerstva zdravotníctva SR.  Je taktiež členom Odborného konzília MZ SR pre transplantácie od geneticky nepríbuzných a vzdialene geneticky príbuzných darcov a ďalších slovenských aj zahraničných odborných spoločností /The Transplantation Society, European Dialysis and Transplantation Society, European Transplant Coordinators Organization, Slovenská transplantologická spoločnosť Slovenská lekárska spoločnosť, Slovenská lekárska komora, Slovenská nefrologická spoločnosť, Slovenská gastroenterologická spoločnosť, Slovenská spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne/.

Je autorom a spoluautorom mnohých prednášok a odborných článkov, domácich i zahraničných, editorom a spoluautorom publikácie Manuál transplantačného koordinátora a spoluautorom publikácie Odběry orgánů k transplantaci. Zároveň sa zúčastňuje na organizácii národných a medzinárodných edukačných akcií zameraných na darcovský a transplantačný program.
                                               

doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. et. PhD. – právnik, súdny lekár; odborník na medicínske právodoc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. et. PhD. je absolventom Lekárskej fakulty (1996) a Právnickej fakulty (2002) Univerzity Komenského. V rokoch 1996 – 2009 pôsobil ako asistent a neskôr ako odborný asistent na Ústave súdneho lekárstva LF UK. Atestoval z patologickej anatómie (1999) a súdneho lekárstva (2003). V roku 2003 obhájil na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity rigoróznu prácu na tému „Znalec a znalecký posudok v trestnom konaní“. V roku 2005 obhájil dizertačnú prácu „Eutanázia a možnosti jej právnej úpravy z hľadiska trestnej zodpovednosti“ na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity a v roku 2010 na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského dizertačnú prácu „Morfológia spontánnej a traumatickej ruptúry sleziny – súdnolekárska štúdia ruptúr sleziny“ na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského. Od roku 2003 pôsobí pedagogicky na Katedre trestného práva a kriminológie Právnickej fakulty Trnavskej Univerzity ako odborný asistent. V roku 2012 habilitoval z trestného práva s prácou “Dohovor o počítačovej kriminalite a implementácia jeho hmotnoprávnych ustanovení do Trestného zákona”. Od roku 2008 je partnerom znaleckej organizácie forensic.sk Inštitút forenzných medicínskych expertíz s.r.o. Je autorom niekoľkých desiatok odborných a vedeckých prác z oblasti forenznej medicíny a práva.

PhDr. Mária Humeníková- klinický psychológPhDr. Mária Humeníková ukončila vysokoškolské vzdelanie na Katedre psychológie Fakulty humanistiky, Trnavskej univerzity v Trnave v roku 2003. V roku 2007 jej bol udelený titul PhDr. V rámci odbornej praxe pôsobila ako psychologička v Detskej psychiatrickej liečebni Hraň, neskôr v spoločnosti Praemium permansio, s.r.o., Košice. Pôsobila aj ako vedecko-výskumný pracovník na Košice Institute for Society and Health (KISH – Centrum excelentnosti UPJŠ, Lekárska fakulta UPJŠ, Košice) v rámci čoho vykonávala na univerzitnej pôde aj pedagogickú činnosť. Aktuálne pôsobí ako psychologička v klinickej praxi v Nemocnici Košice-Šaca a.s., 1. súkromná nemocnica v ambulantnej sfére a ako konziliárka pri ústavnej zdravotnej starostlivosti.
Zameraním PhDr. Humeníkovej je psychosomatika, ktorej sa v rozličných oblastiach venuje už od svojho vysokoškolského štúdia (kožné ochorenia, rakovinové ochorenia a podobne). Absolvovala množstvo odborných výcvikov ako napríklad relaxačno-symbolická psychoterapia, autogénny tréning, Jacobsonova svalová relaxácia. Okrem klinickej psychológie sa venuje aj psychoterapii, ako psychoterapeut v systemickej psychoterapii (ukončený 800 hodinový výcvik). Je tiež členkou špecializovaného intervenčného tímu Modrý anjel zameraného na zmierňovanie a likvidáciu následkov krízových situácií v akútnej fáze po mimoriadnej udalosti (hromadné nehody, priemyselné  a prírodné katastrofy a podobne).


doc. ThDr. Ing. Inocent-Mária V. Szaniszló, OP,  Ph.D. - morálny filozof;  Inštitút  aplikovanej etiky prof. Alexandra Spesza pri Teologickej fakulte Katolíckej univerzity Ružomberok v Košiciachdoc. ThDr. Ing. Inocent-Mária V. Szaniszló, OP,  Ph.D.,  pracuje v oblasti všeobecnej a špeciálnej teologickej etiky ako aj politickej filozofie a za jeho vedecké výsledky bol menovaný Najlepším odborným asistentom Teologickej fakulty v Košiciach v roku 2008, a najlepším docentom v roku 2009 a 2010. Pracuje s Prof. Matthiasom Vogtom z Vysokej školy Zittau- Goerlitz na projekte Kultúrneho manažmentu Cirkví a takisto v dvoch sieťach CEEPUSu: bioetická sieť ACEBE Prof. Sigrid Muellerovej (Asociácie bioetikov strednej a východnej Európy so sídlom vo Viedni pri Inštitúte systematickej teológie Univerzity Viedeň) ako aj sociálno-etická sieť Prof. Ingebor Gabriel pri tej istej Univerzite. Zároveň prednáša bioetiku na odbornom kolégiu sv. Pavla pri Pedagogickej fakulte Benedeka Eleka Západomaďarskej Univerzity v Šoproni (aj v programe Erazmus) a pracuje s kolegom prof. W. Schauppom v rakúskom Grazi, pri formáciu doktorandov v oblasti morálnej teológie.

Ing. arch. Radoslav Herda- ľudskoprávny aktivistaIng. arch. Radoslav Herda  skončil v r. 1995 Fakultu architektúry STU v Bratislave. V roku 2003 založil špecializovanú reklamnú agentúru na komunikáciu liekov Svetlonos. Tá doteraz pracovala na viac než 200 liekoch a výživových doplnkoch pre viac než 20 farmaceutických spoločností. Od roku 2006 vydáva pacientske časopisy. Túto činnosť od roku 2008 zastrešuje vydavateľská spoločnosť MedMedia, v ktorej pôsobí ako riaditeľ. V súčasnosti vydáva 3 pacientske tituly - Neuro magazín, Dermato magazín a Onko magazín. V roku 2010 stál pri zrode občianskeho združenia (OZ) Slovenský pacient, ktoré v spolupráci so spoločnosťou MedMedia pripravuje každoročnú stálu Konferenciu pacientskych organizácií. Spoločne vydávajú trojmesačník Infopacient, ktorý je so svojim 60 tisícovým nákladom najväčším pacientskym periodikom na Slovensku.
Ako projektový manažér v OZ pracuje na projekte vzdelávania pacientov -  Akadémia pacienta. Internetová stránka OZ  www.slovenskypacient.sk  sa venuje rozvoju a podpore organizovaného pacientskeho života. V spolupráci s odborníkmi a lídrami pacientskych organizácií vytvára združenie Slovenský pacient novú platformu jednotného hlasu pacientov. Pripravuje spoločnú pacientsku agendu na najbližšie roky, ktorou chce zvýšiť rešpekt pacientov v spoločnosti. Chce im vrátiť ich prirodzené miesto spolutvorcov a kontrolórov zdravotného systému. V súčasnosti pôsobí aj ako predseda OZ Slovenská aliancia zriedkavých chorôb, ktorá zastrešuje pacientske organizácie so zriedkavými chorobami na Slovensku.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 6+8 =


-- žiadne príspevky --