UD 2013: Je ona „on“? – Transexualita očami lekára, psychiatra a právnika. | Medicínske právo
              

Články


UD 2013: Je ona „on“? – Transexualita očami lekára, psychiatra a právnika.


 | 22.10.2013 | komentárov: 0

Sme radi, že pozvanie do diskusie z cyklu UNIVERSITAS DISPUTATIONE 2013, ktorá sa uskutoční dňa 23. októbra 2013 v priestoroch Právnickej fakulty UPJŠ na tému Je ona „on“? – Transexualita očami lekára, psychiatra a právnika prijali MUDr. Danica Caisová, JUDr. Adam Doležal, LL.M. a Mgr. Bc. Richard Kucharčík, M.A., PhD.

Obrazok Základné tézy diskusie: Čo je to transexualita? Aké podmienky sú stanovené pre zmenu pohlavia? Sú osoby, ktoré podstúpili tento zákrok, neskôr diskriminované? Aký vplyv má zmena pohlavia na rodinné vzťahy? Ostáva po zákroku otec otcom a matka matkou? Je všetko, čo je medicínsky možné, aj prospešné pre jednotlivca či spoločnosť? Ako sa na zmenu pohlavia pozerá psychológia, bioetika a právo?
MUDr. Danica Caisová – psychiatrička – sexuologička, Ambulancia FAIRA Košice, Kuzmányho 43; predsedníčka Slovenskej sexuologickej spoločnostiMUDr. Danica Caisová  ukončila štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach v roku 1976. Po ukončení štúdia sa atestovala v odbore psychiatria. Od augusta 1976 pôsobila na Okresnom ústave národného zdravia Košice -okolie, neskôr na OÚNZ so sídlom Poliklinika Moldava nad Bodvou. Od roku 1985 bola jej pôsobiskom Fakultná nemocnica s poliklinikou Košice (FNsP Košice), kde pracovala ako konziliárny psychiater, od roku 1990 v pozícii psychiatra pre liečbu alkoholizmu a drogových závislostí na Poliklinike Fakultnej nemocnice.  Od 1998 až dodnes pôsobí ako neštátny lekár v psychiatricko - sexuologickej ambulancii.
Venuje sa aj lektorskej činnosti a aktívne vystupuje na domácich aj medzinárodných odborných fórach. Od roku l998 spolupracuje s Gymnáziom Šrobárova pri prednáškach na tému alkoholizmus a drogové závislosti. V roku 2001 sa zúčastnila celoslovenského seminára na tému Škola otvorenej komunikácie – sexualita, drogové závislosti, nebezpečenstvá HIV nákaz a iných STD.  Dlhodobo spolupracuje s nadáciou FILIA v oblasti problematiky alkoholizmu a drogových závislostí a sexuálnej výchovy. Aktívne sa účastní na  zjazdoch  Slovenskej psychiatrickej spoločnosti, na zjazdoch Slovenskej urologickej spoločnosti,  na zjazdoch Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti a Slovenskej diabetologickej spoločnosti. V roku 2011 bola účastníkom na Urologickom sympóziu v Prahe.
Venuje sa aj forenznej psychiatrickej a sexuologickej znaleckej činnosti. Je spoluorganizátorkou Košických sexuologických dní.


JUDr. Adam Doležal, LL.M., Ph.D. – právnik, advokát; odborník na medicínske právo a bioetikuJUDr. Adam Doležal, LL.M., Ph.D. absolvoval Právnickú fakultu UK v Praze. V roce 2008 obhájil rigoróznu prácu na Právnickej fakulte Západočeskej univerzity v Plzni. V roku 2010 absolvoval London International Graduate School a získal titul LL. M. Od roku 2012 je študentom doktorandského studia na 1. lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v odbore bioetika.  
 
Od r. 2011 pôsobí ako advokát so špecializáciou na zdravotnícke právo a náhradu škody na zdraví. Od toho istého roku je zamestnancom Ústavu státu a práva Akademie věd ČR, v.v.i., Kabinet zdravotnického práva a bioetiky.
Prednášal na  Bankovom inštitúte, vysokej škole, a.s., na Inštitúte postgraduálneho vzdelávania v zdravotníctve, na Univerzite Jana Amosa Komenského Praha s.r.o., či Metropolitnej univerzite Praha, o.p.s. Je autorom mnohých odborných a popularizačných prác  z oblasti zdravotníckeho práva a bioetiky. Aktívne sa podieľal na ďalších odborných konferenciách, kde predniesol rad príspevkov o medicínskom práve a bioetike.

Mgr. Bc.  Richard Kucharčík, M.A.,  Ph.D.-  odborný asistent Katedry spoločenských vied, Teologická fakulta Katolíckej univerzity v KošiciachMgr. Bc.  Richard Kucharčík, M.A.,  Ph.D. ukončil magisterské štúdium sociálnej práce so zameraním na rómsku kultúru na  Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína filozofa v Nitre. Súčasne absolvoval štúdium bakalárske štúdium Náuky o rodine na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave so záverečnou prácou Sviatosť manželstva a manželská spiritualita. V roku  2009 ukončil postgraduálne štúdium vied o manželstve a rodine (M.A. – master) na Pontificia Universitas Lateranensis,  Pontificium Istitutum „Joannes Paulus II“ Studiorum Matrimonii ac Familiae v Taliansku. V rokoch 2008 až 2012 absolvoval doktorandské štúdium v odbore sociálna práca  na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku s prácou Natura et cultura matrimonii. Zároveň pôsobil ako asistent Katedry sociálnej práce na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Košiciach.
Od novembra minulého roka je odborným asistentem Katedry spoločenských vied na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Košiciach, kde vyučuje na študijnom odbore Náuka o rodine. Oblasťou jeho záujmu je antropológia a sociológia.Súbory na stiahnutie:


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 4+1 =


-- žiadne príspevky --