Zdravotná starostlivosť v zahraničí | Medicínske právo
              

Články


Zdravotná starostlivosť v zahraničí


 | 22.10.2013 | komentárov: 0

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (UDZS) vydal nové metodické usmernenie pre zdravotné poisťovne, ktorého účelom je koordinácia postupov v činnosti zdravotných poisťovní ako príslušných inštitúcií pre vecné dávky.

Metodické usmernenie vydal pre vykonanie dvoch nariadení EÚ, a to konkrétne nariadenie EP a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v znení neskorších noviel a nariadenie EP a Rady (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup pre vykonávanie nariadenia č. 883/2004 v znení neskorších noviel. Tieto nariadenia sú v zmysle všeobecných legislatívnych pravidiel EÚ nadriadené právnym predpisom Slovenskej republiky. Nariadenia samotné sú účinné už od 1. mája 2010 a záväzné sú tak pre SR ako aj pre ostatné subjekty, ktoré sa na ich uplatňovaní podieľajú.

Metodické usmernenie obsahuje definície pojmov, osobný a vecný rozsah koordinácie, postup príslušnej inštitúcie pri pobyte poistencov SR v inom členskom štáte,  postup príslušnej inštitúcie v prípade bydliska poistencov SR v inom členskom štáte, ako aj ustanovenia o príslušnosti k právnym predpisom. Koordinácia sa vzťahuje na

-    štátnych príslušníkov členského štátu EÚ
-    osoby bez štátnej príslušnosti a utečencov s bydliskom v členskom štáte EÚ, ktorí podliehajú alebo podliehali právnym predpisom jedného alebo viacerých členských štátov
-    na ich rodinných príslušníkov a pozostalých.

Ustanovenia o príslušnosti k právnym predpisom upravujú prípady ak osoba pracuje v inom členskom štáte alebo pracuje vo viacerých iných členských štátoch než je štát pobytu. Podľa týchto ustanovení ak bude na základe pravidiel uvedených v tomto článku osoba zdravotne poistená v SR, ale pracovať bude aj/len v inom členskom štáte, bude musieť platiť poistné z príjmu dosahovaného z činnosti v inom členskom štáte vo výške ustanovenej slovenskými právnymi predpismi.

K základným činnostiam zdravotných poisťovní podľa nariadení patrí posudzovanie uplatniteľnej legislatívy, bydliska, rozhodovanie o priznaní a odňatí nároku na vecné dávky, registrovanie poistencov iných členských štátov s bydliskom v SR, posudzovanie nezaopatrenosti a rodinných väzieb, refundovanie nákladov na vecné dávky inštitúciám a poistencom, poskytovanie administratívnej spolupráce pre poistencov, inštitúcie v iných členských štátoch EÚ a styčný orgán v SR.

Do pozornosti by sme radi uviedli úpravu týkajúcu sa refundácie nákladov na zdravotnú starostlivosť poistenca v zahraničí. Poistenec členského štátu má, podľa nariadení, pri pobyte v inom členskom štáte nárok na potrebné vecné dávky u zmluvného poskytovateľa napojeného na verejný systém za rovnakých podmienok ako domáci poistenec. Nárok mu garantuje Európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP) alebo náhradný certifikát k EPZP, ktorý pri potrebe čerpať vecné dávky predkladá priamo poskytovateľovi. Ak si poistenec EPZP nezabezpečí vopred alebo v prípade straty, odcudzenia alebo v prípade ukončenia platnosti vystavuje príslušná inštitúcia na jeho vyžiadanie náhradný certifikát k EPZP. Rovnako môže o dodatočné vystavenie nárokového dokladu požiadať inštitúcia v mieste pobytu.

Po potvrdení nároku na dávky príslušnou inštitúciou vykonáva inštitúcia v mieste pobytu administratívu a úhrady za zdravotnú starostlivosť poskytnutú poistencovi EÚ v rovnakých cenách ako domácim poistencom. Následne si uplatňuje prostredníctvom styčného orgánu refundáciu takto vynaložených nákladov v príslušnej inštitúcii, ktorá náklady uhrádza. Ak sa poistenec pri pobyte nepreukáže EPZP, môže, najmä pri ambulantnej zdravotnej starostlivosti, od neho poskytovateľ požadovať úhradu v hotovosti. V takom prípade má nárok na refundáciu od príslušnej inštitúcie, ak išlo o vecnú dávku čerpanú u zmluvného poskytovateľa maximálne do výšky sadzieb platných v štáte pobytu v mieste a čase čerpania vecných dávok. K žiadosti o refundáciu predkladá poistenec príslušnej inštitúcii originálne doklady o zaplatení, lekársku správu − nález a originál dokladu s rozpisom poskytnutých zdravotných výkonov ako faktúra, vyúčtovanie zdravotných výkonov, lekársky predpis pri predpísaní liekov, lekársky poukaz pri predpísaní zdravotníckej pomôcky. Príslušná inštitúcia sa s priloženými dokladmi o úhrade a lekárskou správou obráti na styčný orgán v štáte pobytu, ktorý sprostredkuje potvrdenie sadzieb pre refundáciu. Inštitúcia v mieste pobytu informuje príslušnú inštitúciu o sume, ktorú je potrebné poistencovi preplatiť. V prípade plánovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, za ktorou poistenec úmyselne vycestoval do iného členského štátu, má poistenec nárok na refundáciu podľa rozsudkov Európskeho súdneho dvora, do výšky sadzieb platných v príslušnom štáte.

Nariadenie ukladá poistencom plniť si oznamovacie povinnosti voči inštitúciám. Rovnako ukladá informačné povinnosti voči poistencom aj inštitúciám. Podľa nariadenia je každý poistenec povinný informovať príslušnú inštitúciu a inštitúciu v mieste bydliska o akejkoľvek zmene jeho osobnej a rodinnej situácie, ktorá má priamy dopad na jeho nárok na dávky. Napr. zmena bydliska, začiatok výkonu práce v prípade študentov atď. Pre poistencov SR a poistencov EÚ s bydliskom v SR platia lehoty ustanovené v zákone č. 580/2004 Z. z. do 8 kalendárnych dní odo dňa, kedy k zmene došlo. Pri nesplnení môžu byť uložené sankcie.

Pre vykonanie procesných úkonov by si poistenci mali od príslušnej inštitúcie vyžiadať tzv. prenosný dokument (ďalej len “PD”), čo je doklad, ktorý vydáva poistencovi príslušná inštitúcia na typizovanom tlačive formátu A4. Účelom PD je informovať držiteľa, priznať mu práva alebo umožniť mu zahájiť potrebné procesné úkony v inom členskom štáte. V prípade vecných dávok v chorobe sú PD označované S ako sickness. V prípade vecných dávok pri pracovných úrazoch a chorobách z povolania sú PD označované DA ako occupational diseases and accidents at work.

Celé metodické usmernenie je dostupné na stránke http://www.udzs-sk.sk v časti dokumenty, kde sa môžete dočítať aj podrobnosti o príslušnosti inštitúcie, zaradení poistencov do skupín, postupoch inštitúcií atď. Metodické usmernenie nadobudlo účinnosť 1.10.2013.


Spracovala: Veronika Miková

Zdroj: http://www.udzs-sk.sk
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 1+9 =


-- žiadne príspevky --