Odmietnutie vydania opisu zo zdravotnej dokumentácie | Medicínske právo
              

Články


Odmietnutie vydania opisu zo zdravotnej dokumentácie


 | 8.10.2013 | komentárov: 0

Neprehliadnite rozhodnutie Nejvyššího správního soudu Českej republiky, ktoré sa týka odmietnutia žiadosti o vydanie opisu zo zdravotnej dokumentácie a jej následného preskúmania súdom (sp.zn. 4 Ads 127/2008 – 73).

Obrazok

    Sťažovateľ K.Š bol ošetrený vo väzenskej nemocnici. Neskôr požadoval od svojho lekára vydanie opisu zdravotnej dokumentácie. Jeho žiadosti však lekár a rovnako tak ani riaditeľ nemocnice nevyhovel. Preto sa K.Š rozhodol podať sťažnosť na Krajské státní zastupitelství v Brně, ktoré ju postúpilo  Vězenské službe České republiky (ďalej len „žalovaný”). Po preskúmaní sťažnosti ju žalovaný zamietol ako nedôvodnú. Sťažovateľ  sa následne domáhal svojho práva priamo u žalovaného. Zároveň uviedol, že „požaduje zpřístupnění osobních údajů o své vlastní osobě, na což má právo, které mu přímo vyplývá např. z Listiny základních práv a svobod či z Úmluvy o lidských právech a biomedicíně, které mají přednost před zákonem.” Žalovaný sa svojom rozhodnutí opieral o vtedajšiu právnu úpravu zakotvenú v  zákone č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, z ktorej podľa neho „nevyplývá právo pacienta na nahlížení do zdravotnické dokumentace ani na pořizování si kopií a výpisů z ní, když záleží pouze na ošetřujícím lékaři, jakou zvolí formu pro oskytnutí informací ze zdravotní dokumentace. Žádný zdravotnický pracovník, tudíž ani lékař Vězeňské služby České republiky tak nemá povinnost poskytnout zdravotnickou dokumentaci k nahlédnutí nebo z ní nechat pořizovat kopie a výpisy.”
     Toto rozhodnutie žalovaného napadol K.Š žalobou, o ktorej rozhodoval Městský soud v Prahe. Výsledkom tohto konania bolo zamietnutie žaloby uznesením, podľa ktorého nie je možné rozhodnutie žalovaného preskúmať súdom, keďže „nezakládá, nemění, neruší ani závazně neurčuje subjektivní práva nebo povinnosti.”
    Sťažovateľ využil aj možnosť napadnutia rozhodnutia kasačnou sťažnosťou, o ktorej rozhodoval Nejvyšší správní soud Českej republiky. V podanej sťažnosti K.Š. namieta nezákonnosť rozhodnutia o odmietnutí jeho návrhu na preskúmanie rozhodnutia v rámci správneho súdnictva.
    „Nejvyšší správní soud posoudil důvodnost kasační stížnosti v mezích jejího rozsahu a uplatněných důvodů; zkoumal při tom, zda napadené rozhodnutí netrpí vadami, k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti (§ 109 odst. 2 a 3 s. ř. s.). Nejvyšší správní soud dospěl     k závěru, že kasační stížnost je důvodná.”  V rozhodnutí ďalej uviedol, že Městský soud neskúmal možnosť preskúmania sťažovateľovej žiadosti o vydanie opisu zdravotnej dokumentácie v rámci správneho súdnictva a odmietol ju bez ďalšieho uznesenia čím došlo   k pochybeniu. „Tímto postupem totiž mohl porušit ústavně garantované právo každého na to, aby jeho věc rozhodoval příslušný soud a zákonný soudce, a zkrátit tak jeho práva. Pokud by totiž městský soud dospěl k závěru,že není věcně příslušný k rozhodování dané věci, neboť věc nespadá do správního soudnictví, ale je projednatelná v civilním řízení, měl postupovat podle § 46 odst. 2 s. ř. s., tedy věc odmítnout a navrhovatele v odůvodnění usnesení poučit, že do ednoho měsíce od právní moci usnesení může podat žalobu k věcně příslušnému soudu, který by označil. Stěžovatel by pak mohl v jednoměsíční lhůtě podat návrh u příslušného soudu v občanském soudním řízení”
    Vo svetle uvedených dôvodov Nejvyšší správní soud zrušil rozhodnutie Městského soudu v Prahe a vrátil mu vec na ďalšie konanie.

Spracovala: Ľudmila Moľová

Zdroj: http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2008/0127_4Ads_0800073A_prevedeno.pdf
Foto: forumenergy.cz Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 4+1 =


-- žiadne príspevky --