Preskúmanie lekárskeho posudku súdom | Medicínske právo
              

Články


Preskúmanie lekárskeho posudku súdom


 | 23.9.2013 | komentárov: 2

V sekcii judikatúra prinášame nález Ústavného súdu Českej republiky vo veci ústavnej sťažnosti sťažovateľa P.R. týkajúcej sa preskúmania lekárskeho rozsudku o dlhodobej pracovnej nespôsobilosti sťažovateľa (sp. zn. III. ÚS 117/07).

P.R. bol ako baník nútený podstúpiť lekársku prehliadku. Lekársky posudok , ktorý bol následne vyhotovený uznal P.R. za dlhodobo nespôsobilého pre  prácu baníka.  Proti tomu posudku sa P.R. odvolal na Krajský soud v Ostravě. Ten uznal podanú žalobu za prípustnú, keďže „napadené rozhodnutí je rozhodnutím správního orgánu vydaným vesprávnímřízenípři výkonu zdravotní péče na základě posouzení zdravotního stavu stěžovatele, které zasahuje do jeho právní pozice tím, že autoritativně konstatuje nezpůsobilost stěžovateledále vykonávat dosavadní práci, co žmůže mít významný dopad do pracovněprávních vztahů založených mezi ním a zaměstnavatelem”. Po opätovnom vyhotovení lekárskeho posudku, ktorý dospel  k rovnakému záveru ako predošlý lekársky posudok , Krajský soud odvolanie zamietol.

Následne  P.R. podal kasačnú sťažnosť, v ktorej namietal rozpor znaleckého rozsudku vydaného v súdnom konaní s odborným nálezom alergológa v dôsledku  čoho mal byť vypracovaný revizný znalecký posudok, k čomu však nedošlo. Nejvyšší správní soud, ktorý o kasačnej sťažnosti rozhodoval dospel k názoru, „že správní žalobou napadené rozhodnutí, tj. rozhodnutí o zamítnutí odvolání proti lékařskému posudku, samo o sobě překážku výkonu povolání horníka v rubání neznamená. Stěžovatel byl shledán zdravotněne způsobilým k výkonu dosavadní práce, rozhodnutí konstatující tuto skutečnost však stěžovateli žádnou povinnost neukládá, a samo o sobě tedy neznamená ani právní překážku výkonu jeho dosavadního povolání.” Ako príklad takejto prekážky uviedol prípadné preradenie na inú prácu zamestnávateľom alebo výpoveď zo strany zamestnávateľa. Nejvyšší správní soud teda vyhodnotil rozhodnutie krajského súdu ako nezákonné a zrušil ho.

P.R. sa následne rozhodol podať ústavnú sťažnosť, v ktorej namietal nesprávnosť postupu pri posudzovaní jeho zdravotnej spôsobilosti a použitie nepodložených právnych noriem, nesúlad s Dohovorom  Medzinárodnej organizácie práce a rozpor § 21 „ zákona o péči o zdraví lidu”s právnym poriadkom.  Zároveň podľa neho došlo k porušeniu jeho práva na slobodnú voľbu povolania, keďže na základe lekárskeho posudku nemôže vykonávať vybrané povolanie aj keď nepociťuje žiadne zdravotné ťažkosti. Sťažovateľ ďalej uviedol, že podľa jeho  názoru existuje práve pre takéto prípady, znamenajúce prekážku výkonu povolania, zákonodarcom stanovená možnosť preskúmania rozhodnutia prostredníctvom správneho súdnictva. Ak by v prípade nesúhlasu  s lekárskym posudkom  neexistovala táto možnosť, došlo by v konečnom dôsledku k porušeniu práva na súdnu ochranu.

 Ústavný súd vo svojom náleze poukazuje na svoju predchádzajúcu judikatúru (sp. zn. IV. ÚS 613/06). Ďalej uviedol, že „odepření soudního přezkumu takového správního rozhodnutí, které v minulosti soudně přezkoumáváno bylo, čili jinak řečeno, je-litímto důsledkem odepření práva na přístup k soudu, a to byť i jen soudem tvrzeně dočasného (tj. ve správnívětvi soudnictví).” V dôsledku toho Ústavný súd zrušil rozhodnutie Nejvyššího správniho soudu a v časti týkajúcej sa rozhodnutia Krajského soudu sťažnosť zamietol.

Spracovala: Ľudmila Moľová

Zdroj: http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=55836&pos=1&cnt=1&typ=result
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 10+9 =


AsceferJeaspLaw

(25.6.2020)

AsceferJeaspLaw

(21.6.2020)