Nový judikát: Náhrada škody spôsobenej zdravotníckym zákrokom a prevádzkovou činnosťou | Medicínske právo
              

Články


Nový judikát: Náhrada škody spôsobenej zdravotníckym zákrokom a prevádzkovou činnosťou


 | 9.8.2013 | komentárov: 0

V sekcii slovenská a česká judikatúra - NÁHRADA ŠKODY a NEMAJETKOVÁ UJMA nájdete uverejnený ďalší rozsudok Najvyššieho súdu ČR.

Žalobca V.S. bol hospitalizovaný v Jičínskej nemocnici, kde podstúpil operáciu žalúdka z dôvodu extrémnej obezity. Počas pobytu v nemocnici pociťoval bolesti ľavej ruky, čo však nebolo dostatočne preukázané, keďže jeho zdravotná dokumentácia nebola riadne vedená. Po prepustení do domáceho ošetrenia došlo k poškodeniu nervov ľavej hornej končatiny, čo viedlo k jej ochrnutiu v dôsledku čoho bol žalobca uznaný za čiastočne invalidného. Vzniknutú situáciu sa rozhodol následne riešiť podaním žaloby na Okresný súd v Jičíne, v ktorej sa dožadoval priznania nároku na náhradu škody na zdraví, pozostávajúcu z náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia, náhrady za stratu na zárobku, mesačnej renty a náhrady nákladov spojených s liečením.

Okresný súd nepriznal žalobcovi nárok, ktorého sa domáhal a v odôvodnení uviedol: „K postižení nervů LHK žalobce došlo nejspíše v období od 15. do 19. 12. 1994, tj. poté, co byl dne 7. 12. 1994 z nemocnice propuštěn, postup zdravotnického personálu v době hospitalizace byl vzhledem ke klinickým projevům onemocnění adekvátní, tj. lege artis, opatření provedená ze strany nemocnice byla dostatečná, neboť nebylo možno předem určit, k jak závažnému postižení následně dojde.” Zároveň podľa jeho názoru neboli splnené všetky predpoklady vzniku zodpovednosti za škodu, keďže nebolo dokázané protiprávne konanie žalovaného, ktoré by bolo príčinou škody vzniknutej žalobcovi.

Zo strany žalobcu došlo k napadnutiu prvostupňového rozhodnutia, o ktorom rozhodoval Krajský súd v Hradci Králové. Ten sa priklonil k právnemu názoru okresného súdu, pričom sa opieral aj o znalecký posudok Ústrednej vojenskej nemocnice Praha, podľa ktorého bolo konanie zdravotníckych pracovníkov lege artis.

Proti tomuto rozhodnutiu podal žalobca dovolanie na Najvyšší súd. Namietal v ňom okrem iného jeho rozpor s platnou právnou úpravou, nesprávne posúdenie znaleckého posudku a skutočnosť, že „soud nepřihlédl k dříve provedeným důkazům prokazujícím, že již v době hospitalizace si stěžoval zdravotnickému personálu na problémy s LHK, že již tehdy se jeho obtíže projevily bolestmi, otokem a ztrátou hybnosti LHK, a dovozuje, že bylo prokázáno, že nemocnice neposkytla žalobci zdravotní péči na nejvyšší dosažitelné úrovni, neboť včas nerozpoznala, nevyšetřila a nevyhodnotila příznaky jeho potíží a neléčila je a tím porušila prevenční povinnost podle § 415 obč. zák.” Zároveň uviedol, že ani posúdenie postupu zdravotníckych pracovníkov ako lege artis nevylučuje zodpovednosť za škodu v prípade, ak došlo k porušeniu právnych povinností z ich strany.

Najvyšší súd odmietol námietky žalobcu a potvrdil názor odvolacieho súdu. Skutočnosť, že v danom prípade nebola zdravotná dokumentácia nebola vedená riadne nemá vplyv na to, že postup zdravotníckeho personálu bol lege artis. V otázke aplikácie § 420a Občianskeho zákonníka Najvyšší súd uviedol: „Objektivní odpovědnost za škodu podle § 420a obč. zák. se vztahuje na škodu způsobenou provozní činností, tj. činností, která má provozní povahu, nebo věcí použitou při této činnosti, popř. fyzikálními, chemickými a jinými vlivy provozu na okolí. Aplikace uvedeného ustanovení nepřichází v dané věci v úvahu, neboť podle skutkových tvrzení k poškození zdraví žalobce mělo dojít následkem lékařském zákroku provedeného ve zdravotnickém zařízení a nikoliv následkem činnosti, kterou lze ve smyslu tohoto ustanovení považovat za „provozní“, nejedná se tedy o škodu způsobenou samotným provozováním nemocnice. Vyvolávajícím činitelem vzniku takové škody je sama činnost, jež má provozní povahu (popř. věc při ní použitá), byl-li škodlivý následek způsoben právě povahou této činnosti (popř. věci při ní použité), tedy jejími typickými či charakteristickými vlastnostmi, jimiž se projevuje navenek. Podstatné je, že provoz právě svou povahou zapříčinil vznik škody. Škoda vyvolaná provozní činností je totiž důsledkem samotného charakteru určitého provozu a o takovou situaci se nejedná, jestliže příčinou vzniku škody mělo být porušení povinností, bez něhož by ke škodě nedošlo; v takovém případě nastupuje obecná odpovědnost za škodu dle § 420 a násl. obč. zák.”

Keďže v danom prípade nebolo podľa dovolacieho súdu dokázané, že k poškodeniu nervov ľavej ruky došlo v príčinnej súvislosti s použitím nástrojov alebo  nesprávnym postupom nemocnice, dovolanie zamietol.

Zdroj: http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/37756F60F459F1A7C1257A4E0068CC41?openDocument&Highlight=0,


Spracovala: Ľudmila Moľová


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 9+8 =


-- žiadne príspevky --