Nový príspevok v sekcii judikatúra: Zodpovednosť za škodu spôsobenú okolnosťami spočívajúcimi v povahe prístroja | Medicínske právo
              

Články


Nový príspevok v sekcii judikatúra: Zodpovednosť za škodu spôsobenú okolnosťami spočívajúcimi v povahe prístroja


 | 25.7.2013 | komentárov: 0

V sekcii judikatúra prinášame rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republiky, ktoré sa týka otázky zodpovednosti za škodu spôsobenú okolnosťou, ktorá má svoj pôvod v povahe prístroja použitého pri poskytnutí zdravotníckej služby (25 Cdo 565/2010).

Žalobkyňa J.L. podstúpila lekársky zákrok v zdravotníckom zariadení Ústavu pro péči o matku o dítě, ktorý sa týkal odstránenia polypu z dutiny maternice. V dôsledku komplikácii spôsobených nástrojom použitým pri operácii utrpela žalobkyňa poškodenie steny maternice, ktorú jej následne spolu s oboma vaječníkmi museli odstrániť. Prvostupňový súd sa vo svojom rozhodnutí priklonil na stranu žalobkyne a priznal jej nárok na náhradu za poškodenie  zdravia, keďže podľa neho: „nárok žalobkyně na náhradu za toto poškození zdraví je podle § 421a obč. zák. důvodný, neboť k propálení stěny dělohy došlo přímým působením do dělohy zavedené resekční kličky, která má vlastnosti způsobilé právě tento následek vyvolat. Odpovědnost podle ust. § 421a obč. zák. nelze zužovat jen na působení vadného přístroje a odpovědnost za škodu podle tohoto ustanovení nevylučuje ani provedení výkonu lege artis nebo případná tělesná anomálie poškozeného.”

Odporca podal proti tomuto rozsudku odvolanie, ktoré však odvolací súd zamietol a priklonil sa tak k právnemu názoru prvostupňového súdu. „Pro aplikaci § 421a obč. zák. je rozhodná skutečnost, že k perforaci děložní stěny došlo působením monopolární resekční kličky, která je svou povahou přístrojem sloužícím k řezání a propalování tkáně a která při použití ke svému účelu v lidském těle je způsobilá vyvolat škodlivý následek, a v daném případě jej také způsobila. Poškození zdraví žalobkyně bylo tedy způsobeno okolností, jež má původ přímo v povaze tohoto přístroje použitého při zákroku ve smyslu § 421a obč. zák., a to bez ohledu na vadnost či bezvadnost přístroje.”
 
Žalovaný podal proti rozhodnutiu odvolacieho súd dovolanie, o ktorom rozhodoval Najvyšší súd Českej republiky, pričom sa v ňom namietalo nesprávne právne posúdenie veci. Žalovaný tvrdil, že lekársky zákrok bol vykonaný lege artis a zároveň, že v danom prípade neexistuje príčinná súvislosť medzi odstránením maternice a vaječníkov  a poškodením steny maternice, keďže sa jednalo o úkony, ktoré boli vykonané z iných dôvodov. Podľa odporcu bolo odstránenie maternice následkom nemožnosti odstrániť polyp, ktorý sa v nej nachádzal.

Najvyšší súd sa zaoberal otázkou čo sa považuje za okolnosť, ktorá má pôvod v povahe prístroja použitého pri poskytnutí zdravotníckej služby, pričom poukázal na svoju predchádzajúcu judikatúru v tejto oblasti, podľa ktorej  sa „okolnostmi, jež mají původ v povaze věci ve smyslu uvedeného ustanovení, rozumí její vlastnosti a účinky, jimiž se věc (přístroj) projevuje. Okolností, jež má původ v jeho povaze, je nejen jeho vada či chybějící vlastnost, kterou by jinak přístroj měl mít, ale především jeho typické či charakteristické vlastnosti, tedy sama povaha přístroje. Odpovědnost podle § 421a obč. zák. je dána, jestliže konkrétní újma byla způsobena okolnostmi, jež přímo vyplývají z povahy přístroje či věci, jichž bylo použito jako prostředku při poskytnutí zdravotnické služby, tedy i v případě, že použitá věc nebyla vadná, ale právě svou povahou (v tomto případě schopností řezat a propalovat tkáně v tělní dutině) zapříčinila vznik škody”. Najvyšší súd k týmto okolnostiam okrem vedľajších účinkov prístroja zaraďuje aj jeho vlastnosti, ktoré majú spôsobilosť vyvolať určitý škodlivý následok.
 
V otázke príčinnej súvislosti dovolací súd poukázal na skutočnosť, že jej posúdenie sa odvíja od toho, medzi akými skutkovými okolnosťami je posudzovaná. Žalovaný nevzniesol v tomto smere žiadne námietky, a preto podľa Najvyššieho súdu nespochybňuje záver odvolacieho súdu o existencii príčinnej súvislosti. „Dovozuje-li dovolatel, že k poškození zdraví žalobkyně došlo z jiných příčin, než je působení přístroje použitého při operaci, nejedná se o námitky proti právnímu posouzení věci, nýbrž o otázku zjištění skutkového stavu a z něj vyvozených skutkových závěrů. Tato otázka není otázkou aplikace práva, tím méně pak může být právní otázkou zásadního významu ve smyslu § 237 odst. 1 písm. c), odst. 3 o. s. ř., jež by založila přípustnost dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. r.”

Najvyšší súd po preskúmaní všetkých podkladov zamietol dovolanie proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, pretože dovolanie nebolo v tomto prípade prípustné a priklonil sa k právnemu názoru odvolacieho súdu.

Spracovala: Ľudmila Moľová
 
Zdroj: http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/592A822587CFF727C1257A4E006576CA?openDocument&Highlight=0
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 2+4 =


-- žiadne príspevky --