Neprehliadnite rozhodnutie k mimoriadnemu zvýšeniu náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia v sekcii judikatúra! | Medicínske právo
              

Články


Neprehliadnite rozhodnutie k mimoriadnemu zvýšeniu náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia v sekcii judikatúra!


 | 20.7.2013 | komentárov: 0

V sekcii judikatúra nájdete sumár uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vo veci 2 Cdo 170/2008, ktoré sa týka mimoriadneho zvýšenia náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia.

Okresný súd v Rimavskej Sobote rozsudkom uložil odporcovi S.T. povinnosť zaplatiť navrhovateľovi O.G. finančnú čiastku ako náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia a náhradu škody. Súd vo svetle vykonaných dôkazov dospel k záveru, že sa jedná o prípad hodný osobitného zreteľa, a preto priznal navrhovateľovi nárok na mimoriadne zvýšenie náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia v rozsahu 25-násobku pôvodného základného ohodnotenia odškodnenia. Rozhodnutie súdu sa opieralo o skutočnosť, že navrhovateľ utrpel úraz a zároveň mu bola zistená choroba z povolania, ktorá spôsobila  zrejmú, náhlu a trvalú zmenu jeho života.
    Voči rozsudku okresného súdu sa odvolali navrhovateľa aj odporca. Krajský súd následne rozsudkom zmenil prvostupňové rozhodnutie, keď znížil sumu finančnej čiastky, ktorú bol odporca povinný vyplatiť navrhovateľovi na 10-násobok.
    Proti rozsudku krajského súdu podal navrhovateľ dovolanie, v ktorom sa domáhal, aby bol tento rozsudok zrušený a vrátený na ďalšie konanie v dôsledku nesprávneho právneho posúdenia veci, keďže sa odvolací súd neriadil pravidlami praxe v otázke primeranosti náhrady sťaženia spoločenského uplatnenia a zároveň ničím neodôvodňuje svoj právny názor. Odporca naopak žiadal aby bolo rozhodnutie odvolacieho súdu potvrdené, keďže podľa neho nedošlo k úplnej state možnosti navrhovateľa uplatniť sa v reálnom  živote.
    Najvyšší súd ako dovolací súd vyslovil názor, že iba súdu prináleží posúdenie toho, ktorý prípad je hodný osobitného zreteľa, keďže právna úprava ich nezakotvuje ani príkladmo. Súd pri posudzovaní vychádza najmä z lekárskeho posudku, ale zároveň zohľadňuje aj zmeny v živote konkrétneho poškodeného spôsobené poškodením zdravia, pričom nesmie dôjsť k uprednostneniu určitých povolaní či aktivít, ktoré by znamenalo porušenie zásady rovnosti účastníkov občianskeho konania a ochrany slabšieho. Podľa najvyššieho súdu nebolo zo strany odvolacieho súdu nijako zdôvodnené zníženie mimoriadneho zvýšenia sťaženia spoločenského uplatnenia. Krajský súd teda nesprávne právne posúdil prípad, čím dospel k nesprávnemu záveru. Najvyšší súd vo svetle týchto skutočností dospel k rozhodnutiu, ktorým zrušil rozhodnutie krajského súdu a vrátil mu vec na ďalšie konanie.

Vyberáme z rozhodnutia:

Posúdenie, či u konkrétneho poškodeného ide o prípad hodný osobitného zreteľa, je výlučne úlohou súdu, pričom právna úprava nijakým, ani demonštratívnym spôsobom
neuvádza, aké poškodenia zdravia, respektíve aké následky takéhoto poškodenia zakladajú nárok na mimoriadne zvýšenie odškodnenia za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia.
Súd vychádza jednak z lekárskeho posudku, základného bodovania poškodení, ale tiež musí prihliadať na to, aké zmeny poškodenie zdravia vyvolalo v živote dotknutej osoby vo vzťahu
k stavu pred poškodením.

Okolnosti hodné osobitného zreteľa by mali byť posudzované s ohľadom na individuálneho poškodeného, bez ohľadu na to, či jeho spôsob života pred poškodením
vykazoval znaky vysokého spoločenského angažovania v oblastiach umenia, vedy, športu či politiky, alebo viedol tzv. bežný život. Uprednostňovanie určitých spoločensky preferovaných
povolaní a voľnočasových aktivít nazeraných ako vysoko kultúrne pred iným zamestnaním (v tomto prípade povolaním baníka) a bežnými rodinnými aktivitami (záhrada, vnúčence)
je nekorektné nielen z hľadiska etiky, ale, a to najmä, je v konečnom dôsledku porušením zásady rovnosti účastníkov občianskeho konania a ochrany slabšieho prítomnej osobitne vo
veciach pracovných, rodinných a najnovšie vo veciach ochrany spotrebiteľa.

Práve preto, že priznanie mimoriadneho zvýšenia bolestného a sťaženia spoločenského uplatnenia, ako aj rozhodnutie o výške zvýšenia je výlučne na rozhodnutí súdu, sú súdy
povinné svoje právne závery riadne a presvedčivo odôvodňovať. Odvolací súd nijako skutkovo neodôvodnil zníženie mimoriadneho zvýšenia sťaženia spoločenského uplatnenia
ako následku pracovného úrazu z 25-násobku priznaného okresným súdom na 10-násobok. Iba skonštatoval, že zvýšenie v tomto rozsahu považuje za primerané, pričom sa opiera
o doplnené dokazovanie. Z vykonaného výsluchu navrhovateľa na odvolacom pojednávaní konanom 20. mája 2008 vyplývajú v zásade tie isté skutočnosti, o ktoré sa oprel aj súd prvého
stupňa. Súd ďalšie dôkazy nevykonal. Ohľadom návrhu na výsluch svedkov – lekárov, ktorí podávali zdravotné posudky za účelom zistenia otázky premlčania, dospel k záveru, že toto
dokazovanie by neprinieslo žiadne nové skutočnosti relevantné pre konanie.

 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 2+2 =


-- žiadne príspevky --