Mzdové nároky zdravotných sestier – naozaj nezmenené? | Medicínske právo
              

Články


Mzdové nároky zdravotných sestier – naozaj nezmenené?


 | 26.6.2013 | komentárov: 16

Aktuálnou témou posledných dní je otázka rôznych variant právnych dôsledkov rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky o protiústavnosti zákona č. 62/2012 Z.z. o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek. Aké právne účinky bude mať rozhodnutie pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a pre samotné zdravotné sestry a pôrodné asistentky? Čo s právami, ktoré vznikli pred pozastavením účinnosti? Okrem emócií, ktoré bezpochyby nález vzbudzuje by nemalo ostať bokom aj uvažovanie v načrtnutom kurze.

Obrazok Zákon č. 62/2012 Z.z. o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek (ďalej ako „zákon“) bol prijímaný v ťaživej atmosfére uplatňovania finančných predstáv pracovníkov v zdravotníctve. Predmetom úpravy bolo nastavenie odmeňovania sestier a pôrodných asistentiek v polohe určenia minimálnych mzdových nárokov a to v rámci pracovného pomeru.  Zákon súčasne zmenil aj právny predpis a to zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme tak, že na sestry a pôrodné asistentky sa počnúc od 1. apríla 2012 už vzťahovať nemal a komplexnú úpravu mzdových nárokov na seba mal prebrať novo prijatý zákon č. 62/2012 Z.z.. Pohnutý osud, ktorý sprevádzal Zákon od jeho zrodu pokračoval aj po nadobudnutí jeho účinnosti. Predovšetkým Zákon vyvolal vrásky na čele poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý v jeho intenciách mali upraviť pracovné zmluvy zdravotných sestier a pôrodných asistentiek tak, aby boli s ním v súlade najneskôr do 31.05.2012. Poskytovatelia sa v snahe optimalizácie zvýšených ekonomických nákladov uchyľovali k rôznym „právnym kľučkám“ v podobe znižovania pracovných úväzkov, úpravy zaradenia sestier na čiastočné pracovné úväzky administratívnych pracovníkov a podobne. Už tu si dovolím krátku odbočku a úvahu – má vôbec právna úprava , ktorá núti spoločnosť k takýmto úskokom, zmysel?

Koncom júna 2012 bol na Ústavný súd SR doručený návrh prvého námestníka generálneho prokurátora Slovenskej republiky na vyslovenie nesúladu zákona č. 62/2012 Z. z. s čl. 1 ods. 1, čl. 12 ods. 2 a čl. 13 ods. 3 a 4 v spojení s čl. 36 písm. a), čl. 20 ods. 1 a 4 Ústavy SR. Súčasne bolo navrhnuté, aby Ústavný súd SR do rozhodnutia vo veci samej pozastavil účinnosť napadnutého predpisu. Ústavný súd tak urobil a odo dňa vyhlásenia uznesenia v zbierke zákonov (31.07.2012) bola účinnosť zákona č. 62/2012 Z.z pozastavená. Ku komplexnému obrazu života tohto právneho predpisu ostáva doplniť, že Ústavný súd SR dňa 19.06.2013 na neverejnom zasadnutí pléna rozhodol o návrhu tak, že vyslovil nesúlad zákona č. 62/2012 Z.z. s čl. 20 ods. 1 v spojení s čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a vo zvyšnej časti návrhu prvého námestníka generálneho prokurátora Slovenskej republiky nevyhovel. Momentálne nie je možné posúdiť, akými úvahami sa Ústavný súd SR pri koncipovaní rozhodnutia spravoval, keďže nález zatiaľ nebol zverejnený v zbierke zákonov. Hovorkyňa súdu poskytla pre účely spravodajstva krátke vyhlásenie v tomto znení: „Ústavný súd konštatoval, že verejný záujem na mzdách sestier a pôrodných asistentiek je v napadnutom zákone príliš zaťažujúci vo vzťahu k majetku poskytovateľov – ich zamestnávateľov. Verejný záujem na zvýšení platov sestier je vykúpený za súčasných podmienok neprimeranou a náhlou záťažou pre majetok neštátnych poskytovateľov. Z uvedených dôvodov nie je napadnutý zákon v súlade s čl. 20 ods. 1 ústavy Slovenskej republiky v spojení s čl. 1 ods. 1 ústavy. Vedomý si zložitosti sektoru zdravotníctva a širokej diskrécie zákonodarcu a vlastných expertných a demokratických limitov, Ústavný súd však nemohol nevidieť mieru a časový kontext zvýšenia nákladov pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Podľa sudcu spravodajcu z predložených dokumentov vyplýva, že poskytovatelia mali v priebehu krátkeho času významne zvýšiť mzdy sestrám. Napadnutý zákon tak môže mať pre niektorých poskytovateľov vytesňujúci efekt, s prípadnými dôsledkami aj na zamestnanosť sestier. Právna úprava zvýšenia platov sestier a pôrodných asistentiek bola napadnutá aj z dôvodu porušenia princípu rovnosti. Ústavný súd na vec aplikoval ústavnoprávny test diskriminácie a konštatoval, že napadnutý predpis neporušuje ústavný princíp rovnosti. Ústavný súd nepovažoval napadnutý zákon za nesúladný s inými namietanými článkami ústavy.“

Nebudem polemizovať nad konkrétnymi dôvodmi, ktoré je možné detekovať vo vyššie citovanom vyhlásení. Nález je jednoducho potrebné vnímať ako fakt a vzhľadom na „verdikt“, ktorý obsahuje mu priznať následky, ktoré s ním náš právny poriadok spája. Práve tento moment je pre mňa ako právnika zaujímavý. Zákon totiž počas svojej trojmesačnej účinnosti inicioval určité správanie u dotknutých subjektov (poskytovatelia a zdravotné sestry) a preto je namieste úvaha, aký vplyv bude mať strata jeho účinnosti a v najväčšej pravdepodobnosti aj strata platnosti na právne vzťahy, ktoré na jeho základe vznikli. Paradoxne sa totiž nedá vylúčiť situácia, že upravené pracovné zmluvy, ktoré obsahujú zvýšenie mzdy v intenciách Zákona ostanú, za istých okolností, naďalej v platnosti. Uvedené závisí od formy a textácie Dodatkov, ktoré poskytovatelia zdravotnej starostlivosti (ako zamestnávatelia) a zdravotné sestry/pôrodné asistentky (ako zamestnankyne) medzi sebou uzatvorili. Taktiež si je potrebné uvedomiť, že napriek verdiktu Ústavného súdu SR bol zákon č. 62/2012 Z.z. tri mesiace v platnosti a v účinnosti – na toto obdobie sa rozhodnutie vzťahuje „len“ nepriamo.OPÄŤ IDE O TEXT...

Medzi 1. aprílom 2012 a 31. júlom 2012 mali poskytovatelia povinnosť splniť dve povinnosti. Vyplácať mzdu vo výške stanovenej Zákonom (1. povinnosť) a upraviť pracovné zmluvy tak, aby boli v súlade so Zákonom (2. povinnosť).  Vzhľadom na potenciálnu kombináciu splnenia týchto dvoch povinností sa nám ponúka niekoľko situácii:

1. Poskytovatelia, ktorí splnili obe povinnosti:

•    Pokiaľ je zmena mzdových nárokov uvedená priamo v Dodatku k pracovnej zmluve vo forme nominálne hodnoty mzdy tak podľa môjho názoru, bez ohľadu na nález Ústavného súdu SR ostáva dodatok v platnosti. Jedná sa totiž o dvojstranný (súkromnoprávny) vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom a povinnosť platiť (dodatkom) dohodnutú mzdu trvá naďalej.
•    Pokiaľ je zmena mzdových nárokov uvedená v Dodatku k pracovnej zmluve vo forme nominálne hodnoty mzdy s uvedením, že táto zmena  platí počas platnosti/účinnosti zákona č. 62/2012 Z.z. tak sa podľa môjho názoru môže vzhľadom na verdikt Ústavného súdu SR postupovať podľa pôvodnej pracovnej zmluve v znení pred dodatkom (ergo mzda sa vracia do podoby pred uzatvorením Dodatku). Takýto postup však naozaj záleží od textácie – napr. či je v dodatku uvedená rozväzovacia podmienka a podobne.
•    Pokiaľ je zmena mzdových nárokov uvedená v Dodatku len s odvolávkou na zákon č. 62/2012 Z.z. tak podľa môjho názoru nastupuje pôvodná pracovnoprávna úprava a zmluvné strany sa majú riadiť znením Pracovnej zmluve v podobe pred podpisom takéhoto Dodatku.  


2. Poskytovatelia, ktorí splnili len povinnosť vyplácať mzdu, ale neupravili pracovné zmluvy:
•    Zvýšenú mzdu ďalej vyplácať nemusia (nakoniec, povinnosť vyplácať zvýšenú mzdu od nich nebolo možné vymáhať ani počas pozastavenej účinnosti Zákona), ide sa v režime pôvodnej Pracovnej zmluvy.
•    V čase po rozhodnutí Ústavného súdu SR (de facto už počnúc od 31.07.2012, kedy bola Zákonu pozastavená účinnosť) netrvá povinnosť upraviť pracovné zmluvy.
•    Otázkou ostáva, či majú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti  povinnosť upraviť spätne pracovné zmluvy za obdobie od 1.4.2012 do 31.7.2012. Respektíve má zdravotná sestra/pôrodná asistentka možnosť domáhať sa u zamestnávateľa, aby vzhľadom na trojmesačnú účinnosť Zákona „spätne“ splnil svoju povinnosť? Prikláňam sa k názoru, že pokiaľ by zamestnanec splnenie takejto povinnosti žaloval na súde, tak by neuspel.

3. Poskytovatelia, ktorí nesplnili obe povinnosti (neuzatvorili Dodatky a nevyplácali upravenú mzdu):

•    Kedže zákon č. 62/2012 Z.z. bol účinný tri mesiace zamestnávateľ má povinnosť (v súlade s ním) vyplatiť zdravotnej sestre/pôrodnej asistentke za toto obdobie zvýšenú mzdu. Nárok na vyplatenie sa premlčuje vo všeobecnej trojročnej lehote (pozor však na záver mojej úvahy...).
•    Obdobne ako v prípade uvedenom ad 2 som názoru, že povinnosť uzatvoriť Dodatok k pracovnej zmluve nie je možné u zamestnávateľa vymôcť.


NÚTENÉ PLNENIE POVINNOSTI VYPLÁCAŤ ZVÝŠENÚ MZDU


Ak zamestnávateľ za obdobie medzi 1. aprílom a 31. júlom 2012 porušil  pracovnoprávny predpis tým, že v rozpore s ním neuzavrel Dodatok k pracovnej zmluve, môže mu de facto hroziť uloženie sankcie zo strany orgánu dozoru – Inšpektorátu práce. Ten môže  v  lehote 3 rokov kontrolovať dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov (pozri § 19 ods. 4 zákona č. -125/2006 Z.z.). Je nepochybné, že k porušeniu povinnosti došlo, no otáznym ostáva, efektivita „koncovky“ po prípadnom správnom konaní a síce, či by bolo možné prípadnú pokutu od zamestnávateľa vymáhať. Nemohlo, kedže v zmysle § 41b ods. 1 a ods. 2 zákona č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov (cit.):

Ods. 1.: „Ak súd v trestnom konaní vydal na základe právneho predpisu, ktorý neskôr stratil účinnosť v zmysle čl. 125 Ústavy, rozsudok, ktorý nadobudol právoplatnosť, ale nebol vykonaný, strata účinnosti takého právneho predpisu, jeho časti alebo niektorého ustanovenia je dôvodom obnovy konania podľa ustanovení Trestného poriadku.“

Ods. 2: „Ostatné právoplatné rozhodnutia vydané v občianskoprávnom alebo správnom konaní na základe právneho predpisu, ktorý celkom, sčasti alebo v niektorom ustanovení stratil účinnosť, zostávajú nedotknuté; povinnosti uložené takýmito rozhodnutiami nemožno nútene vymáhať.“

S poukázaním na ods. 2 taktiež možno vysloviť, že i keď poskytovatelia majú za obdobie od 1.4.2012 do 31.7.2012 povinnosť vyplatiť mzdu vo výške ako stanovoval zákon č. 62/2012 Z.z. zamestnanec sa proti vôli svojho zamestnávateľa k týmto peniazom po verdikte Ústavného súdu SR nedostane. Uvedená povinnosť má v zmysle § 41b ods. 2 povahu akejsi naturálnej obligácie, teda záväzku ktorý síce právny predpis uznáva, ale neumožňuje ho nútene vykonať (ak by ho zamestnávateľ vyplatil tak sa zamestnanec bezdôvodne neobohatí). Pozor, to platí aj pre prípady, ak občianskoprávny súd medzi časom rozhodol o povinnosti zaplatiť zvýšenú mzdu zamestnancovi a k výkonu rozhodnutia ešte nestihlo dôjsť.

Vyzerá to tak, že šťastie v nešťastí majú tie zdravotné sestry a pôrodné asistentky, s ktorými zamestnávateľ dohodol zvýšenie mzdy s uvedením konkrétnej nominálne sumy bez naviazania tohto zvýšenia na platnosť zákona č. 62/2012 Z.z.. Naopak, takýto spôsob formulácie Dodatku k Pracovnej zmluve aj napriek rozhodnutiu Ústavného súdu SR spôsobil vrásky na čele poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. De facto jedine v takomto prípade by zvýšenie mzdy malo ostať medzi zamestnancom a zamestnávateľom naďalej v platnosti.


AUTOR: JUDr. Ivan Humeník, Ph.D., Komora pre medicínske právo – MEDIUS
                Advokátska kancelária h&h PARTNERS, www.hhpartners.eu


FOTO: freedigitalphotos.net
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 9+6 =


AsceferJeaspLaw

(24.6.2020)

AsceferJeaspLaw

(24.6.2020)

AsceferJeaspLaw

(19.6.2020)

exagefadpu

(19.2.2018)
http://levitra-20mg-priceof.online/ - levitra-20mg-priceof.online.ankor pricespharmacy-canadian.online.ankor http://buy-amoxicillin-amoxil.online/

utekorizabex

(19.2.2018)
http://levitra-20mg-priceof.online/ - levitra-20mg-priceof.online.ankor pricespharmacy-canadian.online.ankor http://buy-amoxicillin-amoxil.online/

avanelegpake

(19.2.2018)
http://levitra-20mg-priceof.online/ - levitra-20mg-priceof.online.ankor pricespharmacy-canadian.online.ankor http://buy-amoxicillin-amoxil.online/

cipudolirmaho

(19.2.2018)
http://levitra-20mg-priceof.online/ - levitra-20mg-priceof.online.ankor pricespharmacy-canadian.online.ankor http://buy-amoxicillin-amoxil.online/

isbijtedep

(19.2.2018)
http://levitra-20mg-priceof.online/ - levitra-20mg-priceof.online.ankor pricespharmacy-canadian.online.ankor http://buy-amoxicillin-amoxil.online/

ucatwajabuje

(19.2.2018)
http://levitra-20mg-priceof.online/ - levitra-20mg-priceof.online.ankor pricespharmacy-canadian.online.ankor http://buy-amoxicillin-amoxil.online/

ihpikodfaba

(19.2.2018)
http://levitra-20mg-priceof.online/ - levitra-20mg-priceof.online.ankor pricespharmacy-canadian.online.ankor http://buy-amoxicillin-amoxil.online/

onozoqeehur

(19.2.2018)
http://levitra-20mg-priceof.online/ - levitra-20mg-priceof.online.ankor pricespharmacy-canadian.online.ankor http://buy-amoxicillin-amoxil.online/

ikabitizuam

(19.2.2018)
http://levitra-20mg-priceof.online/ - levitra-20mg-priceof.online.ankor pricespharmacy-canadian.online.ankor http://buy-amoxicillin-amoxil.online/

awefodol

(19.2.2018)
http://levitra-20mg-priceof.online/ - levitra-20mg-priceof.online.ankor pricespharmacy-canadian.online.ankor http://buy-amoxicillin-amoxil.online/

eromakotasem

(19.2.2018)
http://levitra-20mg-priceof.online/ - levitra-20mg-priceof.online.ankor pricespharmacy-canadian.online.ankor http://buy-amoxicillin-amoxil.online/

izayugi

(19.2.2018)
http://levitra-20mg-priceof.online/ - levitra-20mg-priceof.online.ankor pricespharmacy-canadian.online.ankor http://buy-amoxicillin-amoxil.online/

opuhototohuh

(19.2.2018)
http://levitra-20mg-priceof.online/ - levitra-20mg-priceof.online.ankor pricespharmacy-canadian.online.ankor http://buy-amoxicillin-amoxil.online/