Aké princípy vládnu zdravotníctvu?- inšpirácie z konferencie adresované ústredným orgánom štátnej správy | Medicínske právo
              

Články


Aké princípy vládnu zdravotníctvu?- inšpirácie z konferencie adresované ústredným orgánom štátnej správy


 | 3.6.2013 | komentárov: 0

Komora pre medicínske právo- MEDIUS, o.z. adresovala Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky, Národnej rade Slovenskej republiky a Úradu vlády inšpirácie z konferencie Aké princípy vládnu zdravotníctvu?, ktorá sa uskutočnila 11.-12. apríla 2013 v Košiciach.

Obrazok Dvojdňový program celej medzinárodnej konferencie bol rozdelený do ôsmich tématických blokov. Zatiaľ čo v prvý deň boli diskutované otázky smerujúce ku skvalitneniu legislatívneho procesu na úseku zdravotníctva, jeho financovania a podstate vzťahu medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a pacientom , druhý deň bol zameraný na nové etické princípy. Jednotlivé témy boli formulované do ôsmich otázok,  ktoré na svoje zodpovedanie čakali v príspevkoch prednášajúcich a komentároch diskutérov.

K jednotlivým konferenčným otázkam si dovoľujeme sformulovať nasledovné inšpirácie:

Kto a akú legislatívu tvoríme v oblasti zdravotníctva?

Legislatívny proces na úseku zdravotníctva  by mal zapájať čo najširšie spektrum dotknutých subjektov prostredníctvom pracovných skupín a podrobovať jednotlivé návrhy dlhšiemu pripomienkovému konaniu.

Kto platí za zdravotnú starostlivosť (má solidarita svoje hranice)?

Pri nastavení financovania zdravotníctva  by sa nemalo zabúdať nato, že je to predovšetkým pacient, kto je zodpovedný za stav svojho zdravia. Zároveň ale je princíp solidarity neoddeliteľnou súčasťou financovania zdravotníctva, pričom verejné prostriedky vynaložené na financovania poskytovania zdravotnej starostlivosti by mali byť spravované efektívne a transparentne.

Kvalita vs. obmedzenosť zdrojov (právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť)?

Financovanie by malo zohľadňovať potrebu inovácií, zavádzania nových metód a zabezpečenie kontaktu zdravotníckych pracovníkov s novými tredmi v oblasti liečby a diagnostiky v zdravotníctve.

Poskytovateľ= podnikateľ? Pacient= klient/spotrebiteľ?

Základnou esenciou vzťahu lekára a pacienta je zmluva založená aj na hodnotách, na hodnote dôvery pacienta k lekárovi a úcte lekára k pacientovi. Štát by mal vytvoriť spravodlivé podmienky pre férové a spravodlivé fungovanie tohto partnerstva.

Princíp autonómie vo vzťahu lekár- pacient

Kľúčovým vo vzťahu lekára a pacienta je poskytnutie informovaného súhlasu pacienta s plánovaným zákrokom. Tomu by malo predchádzať náležité poučenie, ktoré je výrazom rešpektu k pacientovi. Zároveň je takéto obsiahle informovanie pacienta súčasťou správneho poskytnutia zdravotnej starostlivosti (poskytnutie zdravotnej starostlivosti lege artis). Preto by bolo žiaduce vypracovanie guidelinov pre jednotlivé medicínske odbory, na ktorých tvorbe by sa podieľali okrem odborníkov s medicínskym vzdelaním aj konzultanti z iných odborov ( právo, psychológia, bioetika).

Nové na pacienta orientované princípy

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti by malo zahŕňať rešpekt nielen k telesným, ale aj duševným (psychickým) nastaveniam, charakteristikám pacienta, čo kladie dôraz predovšetkým na komunikáciu medzi pacientom a lekárom.

Kto a začo nesieme právnu zodpovednosť?

Je nevyhnutné, aby systém vzdelávania zdravotníckych pracovníkov (už od SŠ, VŠ) obsahoval aj informácie o právnej úprave osobnostných práv pacienta a etických a právnych povinnostiach zdravotníckych pracovníkov.

Je Dohovor o ochrane práv osôb so zdravotným postihnutím živým nástrojom alebo len formálnym dokumentom?

 Dohovor by mal byť predstavený spoločnosti, a to predovšetkým zástupcom pacientskych organizácii. Štát by mal zároveň  vytvoriť fungujúci systém presadzovania jeho cieľov a kontroly jeho plnenia.


FOTO: Mikuláš Štec
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 10+4 =


-- žiadne príspevky --