Elektronické zdravotné knižky a ďalšie navrhované zmeny zákona 576/2004 Z.z. | Medicínske právo
              

Články


Elektronické zdravotné knižky a ďalšie navrhované zmeny zákona 576/2004 Z.z.


 | 22.3.2010 | komentárov: 0

Ministerstvo zdravotníctva SR pripravilo na základe uznesenia vlády novelu zákona o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (576/2004 Z.z.) ktorej nosnou ideou je vytvorenie elektronizácie a centralizácie údajov zo zdravotnej dokumentácie pacienta.

Obrazok

Návrh zákona, ktorý už prešiel medzirezortným pripomienkovaním, prináša tieto okruhy zmien:

  • Elektronická zdravotná knižka
  • Vytvorenie nástrojov pre realizovanie projektu eHealth – Národný zdravotný informačný systém, ktorého interfacom by mal byť Národný zdravotný portál
  • Poskytovanie zdravotnej starostlivosti prostredníctvom internetu, manžovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti použitím intrnetového komunikátora (objednávanie pacientov, vydávanie sprievodných lístkov a podobne).


Najväčšou zmenou je nepochybne navrhovaná elektronická zdravotná knižka, ktorú predkladateľ zákona definuje ako elektronický výpis zdravotnej dokumentácie. Údaje do elektronickej zdravotnej knižky bude zaznamenávať zdravotnícky pracovník v rozsahu ním poskytnutej zdravotnej starostlivosti. Údaje zaznamenávané zdravotníckym pracovníkom do elektronickej zdravotnej knižky musí tento zdravotnícky pracovník autentifikovať. Spôsob autentifikácie zatiaľ nie je známy, jeho úpravou chce zákonodarca poveriť Ministerstvo zdravotníctva. Idea elektronickej zdravotnej knižky nie je zlá, uľahčí prístup do databázy zdravotných údajov pacienta pre oprávnené osoby a potenciálne môže pacientovi zachrániť život pri poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti (záchranár môže priamo na mieste zistiť alergiu pacienta na lieky a podobne). Z hľadiska pojmového aparátu použitého v súčasnom zákone o poskytovaní zdravotnej starostivosti sú ale navrhované zmeny formulované nejasne a niektoré aj nekoncepčne:

  • z povahy elektronickej zdravotnej knižky napr. vyplýva, že by s malo jednať o novú formu vedenia zdravotnej dokumentácie. Tento aspekt ale zákonodarca nereflektoval, a nepremietol do § 20 ods. 1 zákona o zdr. starostlivosti, ktorý upravuje formy vedenia zdravotnej dokumentácie (v písomnej forme a v elektronickej forme so zaručeným elektronickým podpisom)
  • samotná definícia elektronickej zdr. knižky používa pojem „výpis zdravotnej dokumentácie“. Tento pojem je v súčastnosti spájaný s poskytovaním údajov zo zdravotnej dokumentácie a jeho definíciu nájdeme v § 24 ods. 1 zákona o zdr. starostlivosti. „Výpis“ zo zdravotnej dokumentácie zďaleka neobsahuje všetky údaje, ktoré je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povinný zaznamenávať do zdravotnej dokumentácie pacienta.  Bolo by vhodné v definícii elektronickej zdravotnej knižky použiť iné pojmy aby sa zamedzilo možnej dezinterpretácií príslušných ustanovení zákona
  • napriek tomu, že elektronická zdravotná knižka má obsahovať všetky údaje o pacientovi, predkladateľ zákona nevyriešil autentifikáciu zápisu, čo je z nášho pohľadu jedným z najdôležitejších predpokladov bezpečného používania el. zdravotnej knižky a čo má nepochybne priamy vplyv na posudzovanie hodnovernosti zápisu
  • prechodné ustanovenia zaväzujú poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, aby najneskôr do 31.12.2017 previedol všetky údaje zo zdravotnej dokumentácie vedenej v listinnej forme na formu elektronickej zdravotnej knižky, súčasne zákon stanovuje, že po 1. Januári 2013 bude vytvorená elektronická zdravotná knižka spolu so zdravotnou dokumentáciou v písomnej forme. Z uvedeného nie je jasné, či poskytovateľ, ktorý vedie zdravotnú dokumentáciu v elektronickej forme, musí začať viesť dokumentáciu aj v písomnej forme, resp. aké sú jeho povinnosti vo vzťahu k týmto prechodným ustanoveniam zákona.

Aj keď sme v úvode vyslovili názor, že centralizácia a elekotrinizácia údajov o zdravotnom stave pacienta môžu priniesť pozitíva pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ostáva otázkou, či je nutné paušálne prinútiť každého pacienta, aby súhlasil s takýmto nakladaním s jeho osobnými údajmi. Máme za to, že každý pacient by mal mať právo voľby, či sa jeho zdravotné údaje budú spracúvať výlučne v písomnej forme, alebo centrálne prostredníctvom Národného zdravotného informačného systému.


Foto: zdroj internet
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 4+3 =


-- žiadne príspevky --