Tasmánia sa chystá „zmierniť“ právo týkajúce sa potratov – tzv. Abortion Law | Medicínske právo
              

Články


Tasmánia sa chystá „zmierniť“ právo týkajúce sa potratov – tzv. Abortion Law


 | 14.3.2013 | komentárov: 0

Tasmánia, jeden zo štátov Austrálie, sa chystá liberalizovať oblasť práva týkajúcu sa potratov, tzv. Abortion Law. Ministerka zdravotníctva Michelle O´Byrne zverejnila návrh zákona (private member´s bill), ktorý dekriminalizuje potraty a naopak sankcionuje protesty proti nim. Členovia parlamentu budú môcť slobodne hlasovať a vyjadriť sa k predmetu návrhu zákona, ktorý bude prediskutovaný v priebehu roka.

Obrazok Austrália je štátnym zriadením federáciou, a teda každý štát a teritórium má možnosť suverénne kreovať vlastné právo týkajúce sa „potratového práva“. V každom štáte Austrálie je  divergentná regulácia v súvislosti s abortion law, avšak spoločným markantom pre všetky štáty a teritóriá je, že prerušenie tehotenstva je povolené v intenciách abortion law, ale len v prípade, že žena je v ohrození zdravia. Je všeobecne uznané, že rozhodnutie postúpiť zákrok za účelom prerušenia tehotenstva je individuálnou voľbou ženy a žiaden štát ani teritórium nepodmieňuje realizáciu zákroku  súhlasom partnera.

Spomínaný návrh zákona sa snaží nadviazať na legislatívu prijatú v roku 2008 v susednom štáte Viktória. Umelé prerušenie tehotenstva  má byť chápané ako medicínska otázka, nie ako  otázka s trestným rozmerom. Doktorom bude povolené prerušiť tehotenstvo bez akýchkoľvek podmienok do 24 týždňov, po 24 týždňoch – až do narodenia, musia dvaja lekári preukázať, že prerušenie tehotenstva zníži riziko fyzickej, psychickej, resp. sociálno-ekonomickej ujmy.

Na základe de lege lata právneho statusu je prerušenie tehotenstva v Tasmánii povolené, a to na základe výnimiek zakomponovaných do Trestného zákonníka v roku 2002, a teda za predpokladu, že dvaja lekári preukážu, že pokračujúce tehotenstvo predstavuje pre ženu zdravotný resp. psychologický risk. Ak žena (matka dieťaťa) a zainteresovaní lekári nesplnia špecifické kritéria v súvislosti s prerušením tehotenstva, dopustia sa trestného činu, za ktorý hrozí za preukázania porušenia legálnych podmienok trest odňatia slobody.

Tasmánsky návrh zákona však ide ďaleko nad rámec „Viktoriánskeho obrazu“ a má radikálne tendencie. Ako píše portál www.bioedge.org : „The Tasmanian bill goes even further, however, possibly making it one of the most radical bills in the world“.

V intenciách návrhu zákona bude od dobrovoľného poradcu v tehotenstve požadované aby informoval  klientov o potratoch alebo bude potrestaný vysokou pokutou. Taktiež protesty do 150 metrov od kliniky vykonávajúcej potraty budú zakázané a sankcionované vysokými pokutami alebo odňatím slobody na niekoľko rokov. Kritici upozorňujú na dva vyťažené kostoly, katolícky a anglikánsky, ktoré sú lokalizované blízko kliniky kde sa vykonávajú potraty, a teda potencionálne vystavujú kazateľov hrozbe väzenia.

Návrh zákona nie je konečný a existuje mnoho nezodpovedaných a nedoriešených otázok. Ministerstvo zdravotníctva  zverejnilo návrh  zvaný Reproductive Health (Access to Terminations) Bill týkajúci sa práve navrhovaného legislatívneho rámca. Tasmánska verejnosť má možnosť vyjadriť sa, uzávierka návrhov (Submissions close)  je 22. Marca.

Takéto zákony „nedržia krok“  v porovnaní s bezpečnou medicínskou praxou  a  očakávaniami spoločnosti. Navrhované zmeny majú v sebe inkorporovanú reguláciu prerušenia tehotenstva a rušia trestné sankcie pre ženy a lekárov. To má slúžiť na to, aby právo  nepôsobilo ako prekážka v poskytovaní zdravých reproduktívnych lekárskych služieb, ale naopak, aby sa dosiahol pokrok vo zvyšovaní garancie života a zdravia žien v Tasmánii.


Pre porovnanie, v SLOVENSKEJ REPUBLIKE je problematika umelého prerušenia tehotenstva, teda "potratového práva" legálne zakotvená následovne:

* zákon č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva

Z ustanovení §§ 4 a 5 možno argumentum ad logicam vyvodiť tieto závery:

- § 4 zakotvuje obligatórne prerušenie tehotenstva, čo indikuje slovná kolokácia „žene sa umelo preruší“, a to za kumulatívneho splnenia troch podmienok. Za prvé ak o to písomne požiada, za druhé, ak tehotenstvo nepresahuje 12 týždňov a finálne, za predpokladu, že tomu nebránia zdravotné dôvody.
- dikcia § 5 znie „žene možno umelo prerušiť tehotenstvo“, a teda upravuje fakultatívne prerušenie tehotenstva, a to  zo zdravotných dôvodov s jej súhlasom alebo na jej podnet, ak je ohrozený jej život alebo zdravie alebo zdravý vývoj plodu resp. ak ide o genetický chybný vývoj plodu. 

* Vyhláška č. 74/1986 Zb. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva (ďalej len „Vyhláška“):

Vyhláška je všeobecne záväzný právny predpis, ktorý má povahu secundum et intra legem, teda konkretizuje zákon, musí byť v jeho súlade a v jeho medziach.

V zmysle § 2 Vyhlášky možno tehotenstvo umelo prerušiť:
-   zo zdravotných dôvodov najneskoršie do dvanásť týždňov jeho trvania (ods.1),
-  bez ohľadu na trvanie tehotenstva, ak je ohrozený život ženy alebo ak zistilo, že plod nie je schopný života alebo že je ťažko poškodený (ods. 2).

Pôvodne Vyhláška  obsahovala ustanovenie, že z genetických dôvodov možno umelo prerušiť tehotenstvo až do dvadsaťštyri týždňov jeho trvania, avšak toto ustanovenie bolo Nálezom Ústavného súdu č. 14/2008 zrušené.

* Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon upravuje skutkovú podstatu trestného činu nedovoleného prerušenia tehotenstva, ako aj kvalifikované skutkové podstaty tohto trestného činu, podmieňujúce použitie vyššej trestnej sadzby.

Skutková podstata trestného činu nedovoleného prerušenia tehotenstva je legálne zakotvená v nasledujúcich paragrafoch takto:
§ 150 ods. 1 Trestného zákona: „Kto bez súhlasu tehotnej ženy umelo preruší jej tehotenstvo, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.“

§ 151 ods. 1 Trestného zákona: „Kto so súhlasom tehotnej ženy umelo preruší jej tehotenstvo postupom alebo za podmienok, ktoré odporujú všeobecne záväzným právnym predpisom o umelom prerušení tehotenstva, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť rokov.“

§ 152 ods. 1 písm. a), b) Trestné zákona: „Kto tehotnú ženu navedie na to, aby svoje tehotenstvo sama umelo prerušila, alebo iného požiadala alebo inému dovolila, aby jej bolo tehotenstvo umelo prerušené postupom alebo za podmienok, ktoré odporujú všeobecne záväzným právnym predpisom o umelom prerušení tehotenstva, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.“

§153 Trestného zákona: „Tehotná žena, ktorá svoje tehotenstvo sama umelo preruší alebo iného o to požiada, alebo mu to dovolí, nie je za taký čin trestne zodpovedná, a to ani podľa ustanovení o návodcovi a pomocníkovi.“

* Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej Republiky (ďalej len „Ústava“) ako normatívny právny akt najvyššej právnej sily chráni plod v tele matky (nasciturus) následovne:

Článok 15 ods. 1,2 Ústavy garantuje každému právo na život ako právo patriace do skupiny základných ľudských práv a slobôd: „Každý má právo na život. Ľudský život  je hodný ochrany už pred narodením. Nikto nesmie byť pozbavený života.“

Ústava taktiež deklaruje v čl. 12, že: „Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.“
    


Spracoval: Lukáš Derco

Zdroje: http://www.bioedge.org/index.php/bioethics/bioethics_article/10426
             http://abortionlegalsupport.com/2012/01/abortion-law/
             http://www.dhhs.tas.gov.au/pophealth/womens_health

Legislatívny rámec:
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej Republiky
Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 14/2008 zo 4. decembra 2007
Zákon č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva
Vyhláška č. 74/1986 Zb. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva
Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon

Foto:  http://tiltingatwindmillsblog.blogspot.sk/2010/07/attempt-to-abort-abortion-law.html


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 4+4 =


-- žiadne príspevky --