Kroky k posilneniu ochrany proti týraniu detí | Medicínske právo
              

Články


Kroky k posilneniu ochrany proti týraniu detí


 | 4.3.2013 | komentárov: 0

Z hľadiska de lege lata právneho stavu je povinnosťou poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podozrenia zo zneužívania, týrania, resp. zanedbávania detí hlásiť prokuratúre a polícii. Úvaha de lege ferenda smeruje k extenzii sféry obligatórne informovaných orgánov o orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Obrazok Zmena sa má realizovať  prostredníctvom novelizácie zákona č. 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Následne by poskytovatelia zdravotnej starostlivosti boli povinní plniť si notifikačnú povinnosť o avizovaných podozreniach, a to bezodkladne, jednak voči orgánom činným v trestnom konaní a nimi sú v zmysle §10 ods.1 zákona č. 301/2005 (Trestný poriadok) prokurátor a  policajt, a po zmene by sa okruh povinne informovaných osôb rozšíril o sociálnych pracovníkov, ak by bolo dôvodné podozrenie zo zneužívania, znásilnenia, sexuálneho násilia, týrania resp. zanedbávania maloletej osoby a pod.

Má sa rozšíriť aj okruh inštitúcií, ktoré musia byť povinne informované o vyššie uvedených podozreniach, a to v prípade keď síce pôjde už o plnoleté osoby, ktoré však nie sú spôsobilé na právne úkony, resp. ich spôsobilosť je obmedzená. V takýchto prípadoch by musel poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nahlásiť podozrenie nielen orgánom činným v trestnom konaní, ale aj obci, v ktorej sa daný človek zdržiava. V prípade schválenia, novela má nadobudnúť platnosť 1. júna tohto roku.

Autori návrhu novely zákona chcú zabezpečiť posilnenie spolupráce lekárov so sociálnymi pracovníkmi, a to „vo svetle“ preventívneho pôsobenia voči týraniu detí, vzniku krízových situácií v rodine, prehlbovania rodinných hodnôt a eliminácie sociálno-patologických javov.

Spracoval: Lukáš Derco
Zdroj: internet
Obrázok: kampungkoupusanku.blogspot.com
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 3+8 =


-- žiadne príspevky --