Monografia “Vztah lékaře a pacienta z pohledu soukromého práva.” | Medicínske právo
              

Články


Monografia “Vztah lékaře a pacienta z pohledu soukromého práva.”


 | 30.1.2013 | komentárov: 1

Vnímanie historických kontextov vzťahov vznikajúcich pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti k podmienkach dnešnej doby je veľmi dôležité. Uvedené platí aj z toho dôvodu, že historická kontinuita formovania a prirodzeného ustaľovania základných znakov poskytovania zdravotnej starostlivosti bola drastický prerušená nástupom komunistického režimu. Jeho dôsledkom sú aj stále prítomné reziduá v spôsobe vnímania povahy zdravotnej starostlivosti, povahy vzťahov ktoré pri nej vznikajú a podobne. Preto je ohliadnutie sa na postavenie lekára a právny základ poskytovania zdravotnej starostlivosti v dnešnej dobe vysoko aktuálne.

Obrazok Práve vyššie naznačený cieľ si pred seba postavil Tomáš Doležal v monografii, ktorá bola odborným nakladateľstvom Leges vydaná na jeseň 2012. Jedná sa o autora, ktorý v oblasti medicínskeho práva nie je žiadnym nováčikom, ba naopak, má za sebou niekoľko odborných knižných titulov. Tentokrát si zvolil tému, ktorá na prvý pohľad (v našej komercionalizovanej spoločnosti – a to myslím aj na oblasť publikácii v oblasti právnych vied) môže evokovať „len“ možný vedecký prínos, no opak je pravdou. Spravodlivé a koherentné nastavenie fungovania vzťahu medzi lekárom (poskytovateľom zdravotnej starostlivosti) a pacientom by malo byť budované s ohľadom na historické skúsenosti. Tie môžu byť východiskom pre uvažovanie o tom, ako by sa mal tento vzájomný vzťah realizovať. Preto autor správne v úvode monografie uvádza (cit.): „I zde je možno konstatovat „historia magistra vitae“ a nejlepším receptem pro správné právní hodnocení vztahu lékaře a pacienta, je hledat odpovědi v minulosti a zjistit, zda by historické ohlédnutí nepřineslo světlo i do dnešní právní praxe.“ To je primárnym dôvodom, prečo výber témy a stanovenie východísk monografie považujem za pozitívne a na pomery česko-slovenskej právnickej spisby za výrazne priekopnické.  

V nadväznosti na zdôraznenie atraktívnosti samotnej témy je potrebné vyzdvihnúť aj prácu autora s naozaj rozsiahlym aparátom domácich a predovšetkým zahraničných odborných prác (102 monografií/zborníkov a 14 článkov v odborných časopisoch). Hoci sme v posledných rokoch na Slovensku a v Českej republike svedkami postupnej markantnejšej penetrácie zahraničných odborných zdrojov do domácej právnickej spisby, predložená práca, si dovolím povedať, je primárne založená na využívaní množstva zdrojov od zahraničných odborníkov. Uvedené hodnotím ako jasný prínos, pretože nespracovanosť témy v domácich právnických kruhoch by využitím výlučne domácich odborných prameňov (alebo ich prevahou) zákonite viedla k príliš úzkemu pohľadu na problematiku, ktorú Tomáš Doležal v monografii rieši. Podstatným zdrojom informácií sú aj súdne rozhodnutia domácich a zahraničných súdov. Moment využitia judikatúry je napriek tomu, že naše právne systémy nie sú vo svojej podstate zasahované judikatúrou tak výrazne ako je tomu v zemiach systému case law dôležitá preto, že v daných rozhodnutiach môžme čítať a vnímať aplikáciu právnych noriem na konkrétne prípady. Oný moment takéhoto „výkladu“ práva je pre pochopenie zmyslu právnej normy a jej dosahu na fungovanie spoločnosti dôležitý.

Je potrebné uviesť, že autor mal pred sebou neľahkú úlohu  - nielen správne uchopiť zvolenú tému (aby sa z nej nestal len rýdzy historický exkurz), ale aj zhromaždiť dostatočný odborný podklad pre náčrt dôležitých – nosných prvkov práce. Autor sa vyhol riziku polohy „len“ historického pojednania o etapách vzťahu medzi lekárom a pacientom a historické údaje v rámci celého textu vhodne naväzoval na právne otázky týkajúce sa poskytovania zdravotnej starostlivosti. Takto práca napriek ťažiskovo historickému obsahu paradoxne (čo hodnotím vysoko pozitívne) stále ostáva právnym diskurzom o podstatných právnych otázkach (dalo by sa povedať dokonca o princípoch) poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Práca je rozdelená na sedem základných kapitol:
1)Úvod
2)Komplikovanost vztahů při poskytování zdravotní péče – obecně z pohledu práva
3)Historická analýza vztahu lékaře a pacienta
4)Nabourání smluvního vztahu lékaře a pacienta prostřednictvím pojistných systému
5)Výkon lékařského povolání ve 20. a 21. stoleti
6)Právní hodnocení vztahu lékaře a pacienta Československu a v České republice
7)Závěr

Základné kapitoly sú členené na podkapitoly. Štruktúra práce je prehľadná a vyznačuje sa logickou gradáciou čiastkových tém a umožňuje čitateľovi, aby sa v práci pohodlne orientoval, čo značne uľahčuje efektívnu prácu s textom. Autor postupne uvádza čitateľa do problematiky. Oceňujem, že v úvode práce formuluje dôvody na jej vypracovanie a dôležitosť zodpovedania základných hypotéz. K týmto dôvodom (samotnému zmyslu práce) sa autor kontinuálne v rôznych obmenách v rámci ďalšieho textu vracia, čím jeho výpoveď získava potrebnú odbornú „uveriteľnosť“ a zbavuje sa akademickej samoúčelnosti. Historické údaje autor naväzuje na súčasné právne znaky poskytovania zdravotnej starostlivosti čím umožňuje čitateľovi vnímať rozdiely, či naopak spoločné znaky medzi historickým nastavením a platným stavom. Dôležitou časťou práce je opísanie vývoja názorov na podradenie výkonu lekárskeho povolania pod právny režim zmluvy locatio – conductio alebo pod režim zmluvy mandatum. Zaoberanie sa touto otázkou v kontexte historického vývoja nazerania na tento problém nie je len akademickým pojednaním, ale správne uchopenie tejto historickej skúsenosti má (resp. by malo mať) dopady aj na súčasnú právnu úpravu poskytovania zdravotnej starostlivosti. Preto hodnotím veľmi pozitívne, že autor ponúkol vývoj názorov na podradenie výkonu lekárskeho povolania pod režim tej – ktorej zmluvy v rôznych etapách (antický Rím, stredovek, novovek).

Autor v rámci práce uvažuje nad súkromnoprávnou versus verejnoprávnou povahou vzťahu medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a pacientom. Podľa môjho názoru autor zastáva správny názor, že napriek súčasnému modelu financovania zdravotnej starostlivosti ostáva vzťah medzi poskytovateľom a pacientom vzťahom súkromnoprávnej povahy a to bez ohľadu na prítomnosť prvkov, ktoré verejnoprávnu povahu majú. Je nevyhnutné zdôrazniť (ako aj autor v práci uvádza), že základom uvedeného vzťahu ostáva zmluva. Súčasne je namieste sa zamyslieť, či aktuálne vzťahy subjektov systému zdravotnej starostlivosti (vrátane zdr. poisťovní) sú pre potreby tejto doby a vôbec s ohľadom na ekonomické možnosti udržateľné a či zbytočne nedeformujú samotnú povahu a výnimočnosť vzťahu poskytovateľ zdravotnej starostlivosti  - pacient.

Autor vo svojej práci ponúkol štruktúrovaný a vedecky – no i praktický hodnotný pohľad na problematiku ktorá je stále živá a ktorá aj v dnešnej dobe podlieha neustálym zmenám. To je dôvod prečo je uchopenie historickej perspektívy dôležité – umožňuje nám vytvoriť pevný základ a formulovať základné východiská pre diskusiu o tak dôležitých otázkach ako je vzťah lekár – pacient, či o otázkach nastavenie celého spektra vzťahov medzi subjektmi vystupujúcimi pri poskytovaní a financovaní zdravotnej starostlivosti. To je dôvod, pre ktorý by sa s týmto dielom mali okrem právnikov fungujúcim na trhu právnych služieb medicínskeho práva oboznámiť aj všetci tí, ktorí tvoria legislatívu regulujúcu poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Doležal, T., Vztah lékaře a pacienta z pohledu soukromého práva, Leges, 2012, Praha, ISBN: 978-80-87576-24-3, str. 160 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 6+4 =


cialis generic name

(4.1.2021)
hello guos 9128738516